Polityka prywatności

 • RODO
  INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

  NOTA INFORMACYJNA

  INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I PRAWACH OSÓB,

  KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

   

  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

   

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem danych osobowych jest: 

  ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach przy ul. Kościuszki 111, 32 -650 Kęty, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000177577, NIP: 5492040001, REGON: 357081298;

   

  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty lub e-mail: info.rodo@alumetal.pl;

   

  2. PODSTAWY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

  Dane przetwarzane będą: (i) celem wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ; (ii) w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Alumetal S.A. lub osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku - kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą w sprawach niezwiązanych z zawartą umową, podejmowania wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i/lub innych form współpracy, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz w innych uzasadnionych przypadkach, (iii) w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - w celu umożliwienia prowadzenia prawidłowych rozliczeń i dochodzenia należności, obsługi wniosków osób, których dane dotyczą, w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa; (iv) na podstawie zgody

  osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku użytkowników newslettera i uczestników procesu rekrutacyjnego;

  Nota informacyjna dla osób zainteresowanych procesem rekrutacyjnych dostępna jest pod [linkiem].

   

  3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Okres przetwarzania danych zależy od podstawy oraz celu przetwarzania. 

  Okres przetwarzania danych może tym samym wynikać z obowiązujących przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie:

  • Uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  • Zgody - dane przetwarzane są do jej wycofania.
  • Niezbędności do zawarcia i wykonania umowy - dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

  Wyżej wskazane okresy przetwarzania danych mogą być przedłużone w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

   

  4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawcom usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.

  5. PROFILOWANIE

  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.

   

  6. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

  Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas procesów serwisowania oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

   

   7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane przysługuje (odpowiednio) prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

   

  8. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

  Jeżeli dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotów innych, aniżeli osoba, której dotyczą, oznacza to, iż otrzymaliśmy je od kontrahentów, z mediów społecznościowych, Internetu lub innych publicznie dostępnych źródeł.

  Pliki do pobrania

 • HR Alumetal SA
  Nota infomacyjna o ochronie danych osobowych

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY
   

  Administratorem danych osobowych jest :
   

  ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach przy ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000177577, NIP: 5492040001, REGON: 357081298.

  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
   

  ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty
  lub info.rodo@alumetal.pl
   

  Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wzięcie udziału w takim procesie nie będzie możliwe.
   

  • Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na następujących podstawach prawnych: (i) przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (ii) lub na podstawie udzielonej zgody.
  • Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli została wyrażona zgoda na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych:
   • przy rekrutacjach na stanowiska fizyczne maksymalnie przez 3 miesiące;
   • przy rekrutacjach na stanowiska umysłowe maksymalnie przez 12 miesięcy.
  • Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili, bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania.
  • Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych.
  • Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
  • Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.
  • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.
 • HR Alumetal Poland Sp. z o. o. Zakład Nowa Sól
  Nota infomacyjna o ochronie danych osobowych

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY
   

  Administratorem danych osobowych jest : 
   

  Alumetal Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Przemysłowa 8, 67 -100 Nowa Sól, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303315, NIP: 5492338255, REGON: 120648136;
   

  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

  ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty
  lub info.rodo@alumetal.pl
   

  Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wzięcie udziału w takim procesie nie będzie możliwe.
   

  • Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na następujących podstawach prawnych: (i) przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (ii) lub na podstawie udzielonej zgody.
  • Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli została wyrażona zgoda na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych:
   • przy rekrutacjach na stanowiska fizyczne maksymalnie przez 3 miesiące;
   • przy rekrutacjach na stanowiska umysłowe maksymalnie przez 12 miesięcy.
  • Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili, bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania.
  • Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych.
  • Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
  • Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.
  • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.
 • HR Alumetal Poland Sp. z o. o. Zakład Kęty
  Nota infomacyjna o ochronie danych osobowych

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY
   

  Administratorem danych osobowych jest:
   

  ALUMETAL Poland sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Przemysłowa 8, 67 -100 Nowa Sól, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303315, NIP: 5492338255, REGON: 120648136.

  Adres zakładu produkcyjnego: al. Wojska Polskiego 17, 32-650 Kęty

  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

  ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty
  lub info.rodo@alumetal.pl
   

  Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wzięcie udziału w takim procesie nie będzie możliwe.
   

  • Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na następujących podstawach prawnych: (i) przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (ii) lub na podstawie udzielonej zgody.
  • Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli została wyrażona zgoda na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych:
   • przy rekrutacjach na stanowiska fizyczne maksymalnie przez 3 miesiące;
   • przy rekrutacjach na stanowiska umysłowe maksymalnie przez 12 miesięcy.
  • Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili, bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania.
  • Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych.
  • Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
  • Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.
  • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.
 • HR Alumetal Poland Sp. z o. o. Zakład Gorzyce
  Nota infomacyjna o ochronie danych osobowych

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY
   

  Administratorem danych osobowych jest:
   

  ALUMETAL Poland sp. z o.o.  siedzibą w Nowej Soli przy ul. Przemysłowa 8, 67 -100 Nowa Sól, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303315, NIP: 5492338255, REGON: 120648136.

  Adres zakładu produkcyjnego: ul. Odlewników 52, 39-432 Gorzyce

  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

  ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty
  lub info.rodo@alumetal.pl

  Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wzięcie udziału w takim procesie nie będzie możliwe.

  • Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na następujących podstawach prawnych: (i) przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (ii) lub na podstawie udzielonej zgody.
  • Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli została wyrażona zgoda na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych:
   • przy rekrutacjach na stanowiska fizyczne maksymalnie przez 3 miesiące;
   • przy rekrutacjach na stanowiska umysłowe maksymalnie przez 12 miesięcy.
  • Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili, bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania.
  • Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych.
  • Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
  • Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.
  • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.
 • POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"
  Alumetal S.A.

  ­­

   

  1. Alumetal S.A. nie zbiera za pośrednictwem Serwisu Internetowego żadnych informacji
   w sposób automatyczny, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego
   i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. W większości przypadków pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, do której są przypisane, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskuje do nich dostęp jest Operator niniejszego Serwisu Internetowego: Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach, ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty.
  4. Dane użytkownika otrzymane poprzez internetowy serwis korporacyjny Alumetal S.A. przeznaczone są wyłącznie na użytek Alumetal S.A. lub spółek zależnych Alumetal S.A.
  5. Administratorem danych jest Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach, ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty.
  6. Alumetal S.A. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpiecza dane przez ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.
  7. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
   • dopasowania zawartości stron internetowych Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i wyświetlić stronę internetową, która będzie odpowiadała jego indywidualnym potrzebom;
   • opracowania statystyk, które pozwolą ustalić, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu Internetowego, co umożliwi ulepszanie jego struktury i zawartości;
   • zachowania sesji Użytkownika Serwisu (rozpoczętej z momentem zalogowania), dzięki czemu Użytkownik Serwisu nie musi na każdej podstronie Serwisu ponawiać czynności logowania (tj. wpisywać loginu i hasła).
  8. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pliki cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  9. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są poniżej wskazane typy plików cookies:
   • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
   • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiają korzystanie z dostępnych w ramach Serwisu Internetowego usług,do których w szczególności zaliczamy uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
   • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • "funkcjonalne" pliki cookies, zapewniają "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • "reklamowe" pliki cookies, gwarantują dostarczanie Użytkownikom Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  10. W wielu sytuacjach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo dokonać w dowolnym czasie modyfikacji ustawień zaakceptowanych plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Dokładne informacje o sposobach i możliwościach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.
  11. Alumetal S.A. niniejszym informuje, iż brak zastosowania zalecanych plików cookies może mieć znaczenie przy korzystaniu z Serwisu Internetowego. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  13. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
    

  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

   

  Poniżej podajemy linki do instrukcji zarządzania „cookies” dla najpopularniejszych na rynku przeglądarek:
   

  Blokada plików „cookie” w Firefox

  Blokada plików „cookie” w Interent Explorer

  Blokada plików „cookie” w Chrome

  Blokada plików „cookie” w Safari

   

  Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń mobilnych i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookie” zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez użytkownika przeglądarki.

  Pliki do pobrania