Adatvédelmi irányelvek

 • TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY
  TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELŐRŐL, ÉS A SZEMÉLYEK JOGAIRÓL, AKIKNEK SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSRE KERÜLNEK

  TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

  TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELŐRŐL, ÉS A SZEMÉLYEK JOGAIRÓL, AKIKNEK SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSRE KERÜLNEK

   

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz., 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján tájékoztatjuk, hogy:
   

  1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐJE

  A személyes adatok kezelője: 

  A Kęty-i (Lengyelország) székhelyű ALUMETAL S.A. társaság (székhelye: Kęty, ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, az Országos Bírósági Nyilvántartás vállalkozások nyilvántartásába a Krakkó-Belvárosi Körzeti Bíróság XII. Gazdasági és Országos Bírósági Nyilvántartási Kollégiuma által KRS: 0000177577 számon bejegyezve, adószáma: 5492040001, REGON statisztikai számjele: 357081298;

  Az adatkezelővel írásban lehet kapcsolatba lépni, hagyományos posta útján az alábbi címen: ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, Lengyelország, vagy e-mail útján az info.rodo@alumetal.pl e-mail címen.
   

  2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI ÉS CÉLJA

  Az adatok az alábbi célból kerülnek kezelésre: (i) a szerződés teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pont); (ii) az Alumetal S.A. vagy harmadik személyek által érvényesített, jogilag megalapozott érdekek érvényesítése (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pont) – a személlyel való kapcsolatfelvétel esetén, akire az adatok vonatkoznak, a megkötött szerződéssel nem kapcsolatos ügyekben, szerződés és/vagy egyéb együttműködési forma létrehozására irányuló lépések megtétele érdekében, a személy- és vagyonbiztonság biztosítása érdekében és más indokolt esetekben, (iii) jogi kötelezettség teljesítése miatti szükségesség esetén (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pont) – kötelezettségek helyes elszámolásának és érvényesítésének lehetővé tétele érdekében, a személyek kérelmeinek teljesítése érdekében, akikre az adatok vonatkoznak, illetve más, jogszabályban meghatározott esetekben, (iv) a személy hozzájárulása alapján, akire az adatok vonatkoznak (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont) – a hírlevél felhasználói és a munkaerő-toborzási folyamat résztvevői esetében;

  A munkaerő-toborzási folyamat iránt érdeklődő személyek számára szánt tájékoztató közlemény elérhető ezen a [linken].
   

  3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

  Az adatkezelés időtartama az adatkezelés jogalapjától és céljától függ.

  Az adatkezelés időtartama a hatályos jogszabályokból is következhet, ha azok alkotják az adatkezelés jogalapját. Az adatkezelés ideje a jogalapnak megfelelően:

  • Az Adatkezelő jogilag megalapozott érdeke esetén – az érdek érvényesítését lehetővé tevő ideig, vagy az adatkezeléssel szembeni joghatályos tiltakozás benyújtásáig.
  • hozzájárulás esetén – a hozzájárulás visszavonásáig.
  • A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez való szükségesség esetén – a szerződés megszűnéséig.

  A fent megadott adatkezelési időszakok meghosszabbodhatnak abban az esetben, ha az adatkezelés elengedhetetlen követelések érvényesítése vagy azokkal szembeni védekezés érdekében. Az adatkezelés idejének elmúltával az adatok visszafordíthatatlanul törlésre vagy anonimizálásra kerülnek.
   

  4. SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA

  Az adatok átadhatók a kezelésükre jogszabály alapján felhatalmazott jogalanyok és szervek számára. Az adatok átadhatók harmadik személyeknek – az Alumetal S.A. Tőkecsoport más szervezeteinek, műszaki és szervezeti szolgáltatásokat nyújtó jogalanyoknak (pl. informatikai szolgáltatóknak), valamint jogi és tanácsadó szolgáltatásokat nyújtó jogalanyoknak, amelyek az adatokat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján, annak utasításai szerint kezelik.
   

  5. PROFILOZÁS

  A személyes adatok nem kerülnek feldolgozásra automatizált módon, döntéshozatali célból, beleértve az ilyen célú profilalkotást.
   

  6. AZ ADATOK ÁTADÁSA AZ EGT-N KÍVÜLRE

  Az adatok átadhatók az EGT területén kívüli harmadik államba, az Adatkezelő által használt szoftverek általunk végrehajtott szervizelése céljából. Az adatok átadására a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos szabályozással összhangban kerül sor, az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződéses klauzulák alapján.
   

   7. A SZEMÉLY JOGAI, AKIRE AZ ADATOK VONATKOZNAK

  A személyes adatok kezelésével összefüggésben a személyeket, akiknek adatai kezelésre kerülnek, megilletik (megfelelően) az alábbi jogok:

  • hozzáférés kérése az Adatkezelőtől a kezelt személyes adatokhoz,
  • a személyes adatok helyesbítésének kérése az Adatkezelőtől,
  • a személyes adatok törlésének kérése az Adatkezelőtől,
  • a személyes adatok kezelése korlátozásának kérése az Adatkezelőtől,
  • tiltakozás bejelentése a személyes adatok kezelésével szemben,
  • a személyes adatok átvitele,
  • a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonása, azzal, hogy a visszavonás nem érinti a hozzájárulás alapján annak visszavonását megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét,
  • panasztétel a felügyelő hatóságnál (a Személyes Adatok Védelmének Hivatala elnökénél).
    

  8. AZ ADATGYŰJTÉS FORRÁSA

  Ha a személyes adatokat nem a személytől szereztük, akire az adatok vonatkoznak, hanem más jogalanyoktól, ez azt jelenti, hogy azokat szerződéses partnerünktől, a közösségi médiából, az Internetről vagy más nyilvános forrásból szereztük.

 • HR Alumetal Group Hungary Kft.
  Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról a pályázók számára

  Tájékoztató közlemény Munkaerő-toborzás

   

   

  Személyes adatok kezelője:

  cégnév: Alumetal Group Hungary Kft.

  székhely: 2900 Komárom, Irinyi János utca 10.

  cégjegyzékszám: 11-09-022961  

  adószám: 24990280-2-11

   

  A személyes adatok kezelőjével a kapcsolattartás hagyományos posta útján lehetséges, címe, e-mail útján:

  info.rodo@alumetal.pl

   

  Személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes jellegű és a munkaerő-felvételi folyamatban való részvételhez szükséges. Személyes adatok rendelkezése nem bocsátása esetében, lehetetlen a fenti folyamatban való részvétel:

   

  • A munkaerő-felvételi folyamathoz szükséges adatkezelés jogalapon alapul: (i) intézkedések megtételéhez szükséges adatkezelés az adatkezeléssel érintett személy kérelmére, szerződéskötés előtt (ii) vagy hozzájárulás alapján;
  • Az adatok a munkaerő-felvételi folyamat befejezéséig tárolhatók, és amennyiben az érintett személy hozzájárul a további munkaerő-felvételi folyamatokban, úgy maximálisan 12 hónapig;
  • Mindenkinek joga van hozzáférést kérni a személyes adataihoz, joga van helyesbíteni, törölni az adatait vagy korlátozni a feldolgozásukat, továbbá mindenki rendelkezik az adathordozhatóság jogával. Mindenki tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, mindenkinek joga van kifogással élni az illetékes felügyeleti hatóságnál valamint bármikor visszavonni a hozzájárulását adatkezelési jog sérelme nélkül, az előzőleg adott hozzájárulás alapján, annak visszavonásáig.
  • Mindenkinek joga van kifogással élni a személyes adatai adatkezelő jogos érdekei alapján történő kezelése ellen valamint a személyes adatai marketing céljából történő kezelése ellen.
  • Az adatok az EGT területén kívüli harmadik országba is továbbíthatók annak érdekében, hogy az Adatkezelő által használt szoftver szervizelését tudjunk megvalósítani. Az adatok továbbítása a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint történik, az Európai Bizottság által elfogadott standard szerződéses kikötések alapján.
  • Az adatok rendelkezésre bocsátása a személyes adatok feldolgozására meghatalmazott szervek és szervezetek részére jogszabályok alapján történik. Az adatok hozzáférhetővé tehetők azon harmadik személyek részére, akik az Alumetal S.A. Tőkecsoport más szereplői, a technikai és a szervezési intézkedések szolgáltatói (pl. az IT szolgáltatók) valamint a jogi és a tanácsadói szolgáltatások szolgáltatói, azzal, hogy ezek a szereplők az adatokat az adatkezelővel kötött szerződés alapján és az ő utasítása szerint kezelik.
  • Döntéshozás céljából a személyes adatok automatizált módon nem kezelhetők, ideértve a profilalkotás célját is.

  Letölthető fájlok

 • Cookie szabályzat
  Alumetal S.A.

  SÜTI (COOKIE) FÁJLOKKAL KAPCSOLATOS POLITIKA

  Alumetal S.A.

  1. az Internetes Oldal közreműködésével nem gyűjt semmilyen információkat automatikusan, kivéve a sütifájlokban tárolt információkat.
  2. sütifájlok (ún. „cookies”) informatikai adatok, azon belül szövegfájlok, amelyek az Internetes Oldal Felhasználójának végberendezésén kerülnek tárolásra, és az Internetes Oldal internetes felületének használatát szolgálják. Az esetek többségében a sütifájlok tartalmazzák az internetes oldal nevét, amelyhez hozzá vannak rendelve, az eszközön történő tárolásuk idejét, valamint egy egyedi számot.
  3. A jogalany, amely a sütifájlokat az Internetes Oldal felhasználójának végberendezésén elhelyezi, és hozzáférést nyer hozzájuk, a jelen Internetes Oldal Üzemeltetője: a Kęty-i (Lengyelország) székhelyű Alumetal S.A. (ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, Lengyelország).
  4. Az Alumetal S.A. céges internetes oldala által megszerzett felhasználói adatok kizárólag az Alumetal S.A. vagy az Alumetal S.A. leányvállalatai által kerülnek felhasználásra.
  5. Az Adatkezelő : a Kęty-i (Lengyelország) székhelyű Alumetal S.A. (ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, Lengyelország).
  6. Az Alumetal S.A. a kezelt személyes adatok védelmét biztosító műszaki és szervezeti eszközöket alkalmaz, és védi az adatokat a jogosulatlan személyeknek történő átadással, jogosulatlan személyek általi megszerzéssel, valamint a személyes adatok védelméről szóló törvénybe ütköző adatkezeléssel szemben.
  7. A sütifájlok az alábbi célokra kerülnek felhasználásra:
   • az Internetes Oldal oldalai tartalmának az Internetes Oldal felhasználója preferenciáihoz való igazítása és az internetes oldalak használatának optimalizálása; a sütifájlok különösen lehetővé teszik az Internetes Oldal Felhasználója eszközének felismerését és olyan internetes oldal megjelenítését, amely meg fog felelni egyéni szükségleteinek;
   • statisztikák kidolgozása, amelyek lehetővé teszik annak megállapítását, milyen módon használják az Internetes Oldal felhasználói az oldalt, ami megengedi az oldal szerkezetének és tartalmának javítását;
   • az Internetes Oldal Felhasználója által megkezdett (a belépéskor megkezdett) munkamenet fenntartása, így az Oldal Felhasználójának nem kell az Oldal minden aloldalán újra elvégeznie a bejelentkezési eljárást (vagyis beírnia a felhasználónevet és a jelszót).
  8. Az Internetes Oldal keretében két alapvető sütifájl-típus kerül alkalmazásra: „munkamenet”-sütik (session cookies) és „állandó” sütik (persistent cookies). A „munkamenet”-sütik ideiglenes fájlok, amelyek a kijelentkezésig, az internetes oldal elhagyásáig vagy a program (internet-böngésző) kikapcsolásáig kerülnek tárolásra a Felhasználó végberendezésén. Az „állandó” sütifájlok a sütifájl paramétereiben meghatározott ideig, vagy a Felhasználó általi eltávolításukig kerülnek tárolásra az Internetes Oldal Felhasználójának végberendezésén.
  9. Az Internetes Oldal keretében az alább megjelölt típusú sütifájlok kerülnek alkalmazásra:
   • „Feltétlenül szükséges” sütifájlok, lehetővé teszik az Internetes Oldal keretében hozzáférhető szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ide tartoznak elsősorban a hitelesítő sütifájlokat, amelyek az Internetes Oldal keretében nyújtott, hitelesítést igénylő szolgáltatásokhoz használatosak;
   • Biztonság biztosításához szükséges sütifájlok, pl. az Internetes Oldal keretében végbemenő hitelesítésekkel kapcsolatos visszaélések észleléséhez használatosak;
   • „Teljesítményi” sütifájlok, amelyek lehetővé teszik az Internetes Oldal használatának módjával kapcsolatos információk gyűjtését;
   • „Funkcionális” sütifájlok, amelyek biztosítják az Internetes Oldal Felhasználója által megadott beállítások és az interfész személyre szabása „megjegyzését”, pl. a kiválasztott nyelv, a betűméret, az oldal kinézete, vagy a régió tekintetében, ahonnan az Oldal Felhasználója származik stb.;
   • „Reklám” sütifájlok, amelyek az Oldal felhasználói számára érdeklődésükre jobban számot tartó reklám-tartalmak megjelenítését szavatolják.
  10. Az internetes oldalak böngészését lehetővé tevő szoftver (internet-böngésző) számos esetben alapértelmezetten lehetővé teszi a sütifájlok tárolását a Felhasználó végberendezésén. Az Internetes Oldal Felhasználóinak bármikor jogukban áll módosítani az elfogadott sütifájlokkal kapcsolatos beállításokat. E beállítások módosíthatók különösen oly módon is, hogy hogy blokkolják a sütifájlok automatikus kezelését az internet-böngésző beállításaiban, vagy minden alkalommal tájékoztatást adjanak süt-fájlok elhelyezéséről az Internetes Oldal Felhasználójának végberendezésén. A süt-fájlokkal kapcsolatos beállításának módosításának módjával kapcsolatos tájékoztatás a legnépszerűbb internetes böngészőprogramok tekintetében jelen dokumentum későbbi részében olvasható. A sütifájlok kezelésének módjával és lehetőségeivel kapcsolatos részletes információ a szoftverek (internet-böngészők) beállításaiban és a böngésző menüjéből elérhető súgófájlokban található.
  11. Az Alumetal S.A. ezúton azt a tájékoztatást nyújtja, hogy az ajánlott sütifájlok használatának hiányának jelentősége lehet az Internetes Oldal használata során. Az Oldal Üzemeltetője jelzi, hogy a sütifájlok használatának korlátozása hatással lehet az Internetes Oldal keretében hozzáférhető egyes funkciók működésére.
  12. Az Internetes Oldal Felhasználójának végberendezésén elhelyezett sütifájlokat felhasználhatják az Oldal Üzemeltetőjével együttműködő hirdetők és partnerek is.
  13. A sütifájlok használata révén összegyűjtött személyes adatok kizárólag egyes, a felhasználó javára végzett tevékenységek végzése érdekében használhatók fel. Az ilyen adatok jogosulatlan személyek hozzáférését lehetetlenné tevő módon titkosítva vannak.

  A sütifájlok kezelésének módjával és lehetőségeivel kapcsolatos részletes tájékoztatás az internetes böngésző szoftver beállításaiban található.

   

  Alább hivatkozásokat adunk meg a sütifájlok kezelésével kapcsolatos utasításokhoz a piacon legnépszerűbb böngészőprogramok tekintetében:

  A sütifájlok blokkolása a Firefox böngészőben

  A sütifájlok blokkolása az Internet Explorer böngészőben

  A sütifájlok blokkolása a Chrome böngészőben

  A sütifájlok blokkolása a Safari böngészőben

  Tekintettel a piacon hozzáférhető mobileszközök és az internet böngészésére szolgáló alkalmazások sokféleségére, a sütifájlok kezelése a különböző böngészőkben eltérő módon történik, ezért a sütifájlok fogadásának blokkolása érdekében javasoljuk megismerni az adatvédelmi/biztonsági funkciók kezelésének módját, amely a felhasználó által használt böngészőprogram menüjében található meg.