Dywidenda

2023-02-03
AML
0%
73.60 zł
Zobacz notowania
 • Polityka dywidendowa

  Od dnia 16 lipca 2018 roku w Spółce obowiązuje polityka dywidendowa, która zakłada wypłatę dywidendy na deklarowanym minimalnym poziomie 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto.

 • Dywidenda za 2022 rok

  Dywidenda zaliczkowa za 2022 rok w kwocie 3,30 zł na jedną akcję Spółki.

   

  Dzień dywidendy zaliczkowej 23 grudnia 2022 roku, a termin wypłaty dywidendy zaliczkowej 29 grudnia 2022 roku.

   

  Zarząd Alumetal S.A. przedstawia poniżej treść ogłoszenia, które zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 220/2022 (6619) z dnia 15 listopada 2022 r. pod poz. 58420:

  "Zarząd Alumetal S.A. ogłasza, że postanawia wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec 2022 r., przeznaczając na ten cel kwotę 51.593.147,10 zł (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści siedem złotych dziesięć groszy), tj. 3,30 zł (trzy złote trzydzieści groszy) na jedną akcję. Zarząd Alumetal S.A. informuje, iż dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta to 30.06.2022 r., dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy spodziewanej za 2022 r. to 23.12.2022 r., a termin wypłaty zaliczki to 29.12.2022 r."

 • Dywidenda za 2021 rok

  Dywidenda za 2021 rok wyniosła 6,80 zł na jedną akcję Spółki.

  Zarząd ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 marca 2022 roku powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 26.175.124,33 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote trzydzieści trzy grosze) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 105.962.285,20 zł (słownie: sto pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) w następujący sposób:

  1. kwotę 26.075.814,33 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście złotych trzydzieści trzy grosze)  pochodzącą z zysku netto Spółki za 2021 rok, kwotę 30.986.372,78 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy) pochodzącą z wcześniej utworzonego z zysku kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy oraz kwotę 48.900.098,09 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięć groszy) z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 105.962.285,20 zł, czyli 6,80 zł (słownie: sześć złotych osiemdziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki,
  2. kwotę 99.310,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2021 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

  Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 28 kwietnia 2022 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2022 roku.

  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 marca 2022 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok i wypłaty dywidendy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 kwietnia 2022 roku uchwaliło podział zysku netto za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy, ustalając dzień dywidendy na dzień 28 kwietnia 2022 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2022 roku.

 • Dywidenda za 2020 rok

  Dywidenda za 2020 rok wyniosła: 2,92 zł na jedną akcję Spółki

   

  Zarząd ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach w dniu 23 marca 2021 roku powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 32.706.592,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45.483.885,16 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy) w następujący sposób:

  1. kwotę 32.663.292,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2020 rok oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 12.820.592,41 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 45.483.885,16  zł, czyli 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki,
  2. kwotę 43.300,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

  Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 8 czerwca 2021 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2021 roku.

  Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania.

  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 kwietnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok i wypłaty dywidendy, z tą różnicą aby wypłata kwoty 12.820.592,41 zł nastąpiła z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, a nie z kapitału zapasowego.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 maja 2021 roku uchwaliło podział zysku netto za 2020 rok na powyższych zasadach z uwzględnieniem rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej wypłaty kwoty 12.820.592,41 zł z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, a nie z kapitału zapasowego, ustalając dzień dywidendy na dzień 8 czerwca 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2021 roku.

   

  Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 20/2021 z dnia 19 maja 2021 r.

   

 • Dywidenda za 2019 rok

  Dywidenda za 2019 rok nie została wypłacona (został utworzony kapitał rezerwowy w wysokości 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto Grupy Alumetal osiągniętego w roku 2019 przeznaczonego na wypłatę dywidendy przyszłości).

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. w dniu 16 marca 2020 roku, biorąc pod uwagę rosnące zagrożenie epidemiologiczne chorobą COVID-19, mające negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju i Europy, podjął uchwałę o zamiarze przedłożenia Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Alumetal S.A. wniosku Zarządu o podziale zysku netto Alumetal S.A zawierającego rekomendację niewypłacania dywidendy za rok 2019, lecz utworzenie kapitału rezerwowego w wysokości 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto Grupy Alumetal osiągniętego w roku 2019 przeznaczonego na wypłatę dywidendy przyszłości, w tym dywidendy zaliczkowej. Zarząd planował jednocześnie zarekomendowanie we wniosku pozostawienie tych środków w Spółce w przypadku kontynuacji niekorzystnego rozwoju wydarzeń w najbliższych miesiącach, co w takim przypadku oznaczałoby jednorazowe odstąpienie od polityki dywidendowej. Powyższe działanie miało na celu zabezpieczenie sytuacji finansowej Grupy związanej z ewentualnymi negatywnymi skutkami dalszego rozprzestrzeniania się zagrożenia epidemiologicznego. 

  Następnie w dniu 23 marca 2020 roku, Zarząd ALUMETAL S.A. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej, a następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto ALUMETAL S.A. za rok 2019 w oparciu o wyżej opisane zasady.

  Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki wniósł o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 63 720 898,73 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:

  1. kwotę 43 806 965,19 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych dziewiętnaście groszy) na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości,
  2. kwotę 38 500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych zero groszy) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,
  3. kwotę 19 875 433,54 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.

  W dniu 15 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2020 roku uchwaliło podział zysku netto za 2019 rok na powyższych zasadach. 

 • Dywidenda za 2018 rok

  Dywidenda za 2018 rok wyniosła: 4,08 zł na jedną akcję Spółki

   

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w dniu 21 marca 2019 roku powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 43 916 655,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) oraz w sprawie  wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze) w następujący sposób:

   

  1. kwotę 43 862 155,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) pochodzącą z zysku netto  Spółki za 2018 rok oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 19 294 175,98 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł, czyli 4,08 zł (słownie: cztery złote osiem groszy) na każdą akcję Spółki,

   

  1. kwotę 54 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2018 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

   

  Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 roku.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wysokości i terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 kwietnia 2019 roku zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 2019 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości określonej we wniosku Zarządu,  ustalając dzień dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 r.

  Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 7/2019 z dnia 17 maja 2019 r.

  Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A., dywidenda za rok 2018 została wypłacona w dniu 27 czerwca 2019 r.

 • Dywidenda za 2017 rok

  Dywidenda za 2017 rok wyniosła: 2,92 zł na jedną akcję Spółki

   

  Zarząd ALUMETAL S.A.  w dniu 9 kwietnia 2018 r. powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 40.142.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) oraz w sprawie  wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45.200.119,56 zł w następujący sposób:

   

  1. kwotę 40.102.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) pochodzącą z zysku netto  Spółki za 2017 rok oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 5.097.940,49 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 45.200.119,56 zł, czyli 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki,

   

  1. kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto  Spółki za 2017 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

   

  Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2018 r.

   

  Przesunięcie w czasie terminu wypłaty dywidendy wynika z sezonowego charakteru działalności Spółki. Okres letni regularnie charakteryzuje się niższym poziomem produkcji i sprzedaży u producentów aluminiowych stopów odlewniczych ze względu na wakacyjne przestoje w branży samochodowej, która jest głównym klientem Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. Sytuacja ta automatycznie oznacza dla Spółki niższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i możliwość uwolnienia dodatkowych środków finansowych, co w tej sytuacji ułatwia Spółce wypłatę dywidendy bez nadwyrężania bieżącej płynności finansowej.

   

  Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania.

   

  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 kwietnia 2018 roku zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu.

   

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2018 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości określonej we wniosku Zarządu,  ustalając dzień wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2018 r.

   

  Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 13/2018 z dnia 23 maja 2018 r.

   

  Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A., dywidenda za rok 2017 została wypłacona w dniu 29 sierpnia 2018 r.

 • Dywidenda za 2016 rok

  Dywidenda za 2016 rok wyniosła: 2,92 zł na jedną akcję Spółki

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. w dniu 5 kwietnia 2017 r. powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki oraz do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 77.453.188,25 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) powinien zostać podzielony w następujący sposób:

   

  1. kwotę 44.906.621,60 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję,

   

  1. kwotę 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,

   

  1. pozostałą kwotę w wysokości 32.491.566,65 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

   

  Zarząd zarekomendował ustalenie dnia dywidendy na dzień 24 maja 2017 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 07 czerwca 2017 r.

   

  Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Rada Nadzorcza Spółki zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 maja 2017 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości określonej we wniosku Zarządu,  ustalając dzień dnia wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2017 r. a termin wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2017 r.

   

  Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 11/2017 z dnia 16 maja 2017 r.

   

  Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A. dywidenda za rok 2016  została wypłacona w dniu 7 czerwca 2017 r.

 • Dywidenda za 2015 rok

  Dywidenda za 2015 rok wyniosła: 2,55 zł na jedną akcję Spółki

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. w dniu 14 marca 2016 roku powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki oraz do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 56.255.805,90 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) w następujący sposób:

   

  1. kwotę 38.831.935,50 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,55 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję,

   

  1. kwotę 34.200,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,

   

  1. pozostałą kwotę w wysokości 17.389.670,40 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

   

  Zarząd zarekomendował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 20 maja 2016 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 31 maja 2016 r.

   

  Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Rada Nadzorcza Spółki zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu wskazując na możliwość zmiany dnia wypłaty dywidendy z dnia 31 maja 2016 r. na dzień 7 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2016 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości określonej we wniosku Zarządu, podzielając opinię Rady Nadzorczej o ustaleniu dnia wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2016 r.

   

  Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 13 maja 2016 r.

   

  Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A. dywidenda za rok 2015  została wypłacona w dniu 7 czerwca 2016 r.

 • Dywidenda za 2014 rok

  Dywidenda za 2014 rok wyniosła: 1,95 zł na jedną akcję Spółki

   

  W dniu 13 kwietnia 2015 r. Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. uchwałą nr 9 przychyliło się do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 i lata ubiegłe postanawiając przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę 27.897.099,59 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), pochodzącą z zysku Spółki za lata ubiegłe zgromadzoną w kapitale zapasowym Spółki i przeznaczając ją do podziału pomiędzy akcjonariuszy oraz podzielić zysk netto Spółki za rok 2014 w łącznej kwocie 1.528.908,41 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) w niżej określony sposób: 

   

  1. kwotę 1.503.908,41 zł (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy;

   

  1. kwotę 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

   

  W związku z powyższym Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. postanowiło kwotę 1.503.908,41 zł (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) powiększyć o 27.897.099,59 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki i tak utworzoną kwotę w łącznej wysokości 29.401.008,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy osiem złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy. Na jedną akcję Spółki wg liczby akcji Spółki istniejących w dniu powzięcia tej uchwały przypadła tytułem dywidendy kwota 1,95 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt pięć groszy). Akcje serii D, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w dniu 01 czerwca 2015 r. nie uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie za rok 2014.

   

  Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. przychyliło się również do wniosku Zarządu Spółki w sprawie ustanowienia dat dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy ustalając dzień dywidendy na 22 kwietnia 2015 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2015 r.

   

  Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 13/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r.

   

  Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A. dywidenda za rok 2014 i lata ubiegłe została wypłacona w dniu 29 czerwca 2015 r.