Dywidenda

2023-06-07
AML
-0.74%
80.40 zł
Zobacz notowania
 • Polityka dywidendowa

  Od dnia 16 lipca 2018 roku w Spółce obowiązuje polityka dywidendowa, która zakłada wypłatę dywidendy na deklarowanym minimalnym poziomie 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto.

 • Dywidenda za 2022 rok

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) w dniu 18 kwietnia 2023 roku powzięło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 216.065.846,34 zł (słownie: dwieście szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych trzydzieści cztery grosze) na którą składa się:

  1. kwota 156.087.782,76 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) pochodząca z zysku netto Spółki za 2022 rok,
  2. kwota 59.978.063,58 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy) pochodząca z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki.

  W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwotę 216.065.846,34 zł, czyli 13,82 zł (słownie: trzynaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki.

  Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje ALUMETAL S.A. w liczbie 15 634 287 (słownie: piętnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem).

  W związku z wypłatą w dniu 29 grudnia 2022 roku przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w kwocie 51.593.147,10 zł, tj. 3,30 zł na każdą akcję, Walne Zgromadzenie dla pozostałej części dywidendy w kwocie 164.472.699,24 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze), czyli 10,52 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję, wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 27 kwietnia 2023 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2023 roku.

   

 • Dywidenda za 2021 rok

  Dywidenda za 2021 rok wyniosła 6,80 zł na jedną akcję Spółki.

  Zarząd ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 marca 2022 roku powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 26.175.124,33 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote trzydzieści trzy grosze) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 105.962.285,20 zł (słownie: sto pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) w następujący sposób:

  1. kwotę 26.075.814,33 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście złotych trzydzieści trzy grosze)  pochodzącą z zysku netto Spółki za 2021 rok, kwotę 30.986.372,78 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy) pochodzącą z wcześniej utworzonego z zysku kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy oraz kwotę 48.900.098,09 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięć groszy) z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 105.962.285,20 zł, czyli 6,80 zł (słownie: sześć złotych osiemdziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki,
  2. kwotę 99.310,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2021 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

  Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 28 kwietnia 2022 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2022 roku.

  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 marca 2022 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok i wypłaty dywidendy.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 kwietnia 2022 roku uchwaliło podział zysku netto za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy, ustalając dzień dywidendy na dzień 28 kwietnia 2022 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2022 roku.

 • Dywidenda za 2020 rok

  Dywidenda za 2020 rok wyniosła: 2,92 zł na jedną akcję Spółki

   

  Zarząd ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach w dniu 23 marca 2021 roku powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 32.706.592,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45.483.885,16 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy) w następujący sposób:

  1. kwotę 32.663.292,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2020 rok oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 12.820.592,41 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 45.483.885,16  zł, czyli 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki,
  2. kwotę 43.300,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

  Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 8 czerwca 2021 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2021 roku.

  Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania.

  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 kwietnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok i wypłaty dywidendy, z tą różnicą aby wypłata kwoty 12.820.592,41 zł nastąpiła z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, a nie z kapitału zapasowego.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 maja 2021 roku uchwaliło podział zysku netto za 2020 rok na powyższych zasadach z uwzględnieniem rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej wypłaty kwoty 12.820.592,41 zł z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, a nie z kapitału zapasowego, ustalając dzień dywidendy na dzień 8 czerwca 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2021 roku.

   

  Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 20/2021 z dnia 19 maja 2021 r.

   

 • Dywidenda za 2019 rok

  Dywidenda za 2019 rok nie została wypłacona (został utworzony kapitał rezerwowy w wysokości 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto Grupy Alumetal osiągniętego w roku 2019 przeznaczonego na wypłatę dywidendy przyszłości).

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. w dniu 16 marca 2020 roku, biorąc pod uwagę rosnące zagrożenie epidemiologiczne chorobą COVID-19, mające negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju i Europy, podjął uchwałę o zamiarze przedłożenia Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Alumetal S.A. wniosku Zarządu o podziale zysku netto Alumetal S.A zawierającego rekomendację niewypłacania dywidendy za rok 2019, lecz utworzenie kapitału rezerwowego w wysokości 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto Grupy Alumetal osiągniętego w roku 2019 przeznaczonego na wypłatę dywidendy przyszłości, w tym dywidendy zaliczkowej. Zarząd planował jednocześnie zarekomendowanie we wniosku pozostawienie tych środków w Spółce w przypadku kontynuacji niekorzystnego rozwoju wydarzeń w najbliższych miesiącach, co w takim przypadku oznaczałoby jednorazowe odstąpienie od polityki dywidendowej. Powyższe działanie miało na celu zabezpieczenie sytuacji finansowej Grupy związanej z ewentualnymi negatywnymi skutkami dalszego rozprzestrzeniania się zagrożenia epidemiologicznego. 

  Następnie w dniu 23 marca 2020 roku, Zarząd ALUMETAL S.A. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej, a następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto ALUMETAL S.A. za rok 2019 w oparciu o wyżej opisane zasady.

  Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki wniósł o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 63 720 898,73 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:

  1. kwotę 43 806 965,19 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych dziewiętnaście groszy) na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości,
  2. kwotę 38 500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych zero groszy) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,
  3. kwotę 19 875 433,54 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.

  W dniu 15 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2020 roku uchwaliło podział zysku netto za 2019 rok na powyższych zasadach. 

 • Dywidenda za 2018 rok

  Dywidenda za 2018 rok wyniosła: 4,08 zł na jedną akcję Spółki

   

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w dniu 21 marca 2019 roku powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 43 916 655,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) oraz w sprawie  wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze) w następujący sposób:

   

  1. kwotę 43 862 155,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) pochodzącą z zysku netto  Spółki za 2018 rok oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 19 294 175,98 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł, czyli 4,08 zł (słownie: cztery złote osiem groszy) na każdą akcję Spółki,

   

  1. kwotę 54 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2018 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

   

  Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 roku.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wysokości i terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 kwietnia 2019 roku zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 2019 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości określonej we wniosku Zarządu,  ustalając dzień dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 r.

  Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 7/2019 z dnia 17 maja 2019 r.

  Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A., dywidenda za rok 2018 została wypłacona w dniu 27 czerwca 2019 r.

 • Dywidenda za 2017 rok

  Dywidenda za 2017 rok wyniosła: 2,92 zł na jedną akcję Spółki

   

  Zarząd ALUMETAL S.A.  w dniu 9 kwietnia 2018 r. powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 40.142.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) oraz w sprawie  wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45.200.119,56 zł w następujący sposób:

   

  1. kwotę 40.102.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) pochodzącą z zysku netto  Spółki za 2017 rok oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 5.097.940,49 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 45.200.119,56 zł, czyli 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki,

   

  1. kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto  Spółki za 2017 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

   

  Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2018 r.

   

  Przesunięcie w czasie terminu wypłaty dywidendy wynika z sezonowego charakteru działalności Spółki. Okres letni regularnie charakteryzuje się niższym poziomem produkcji i sprzedaży u producentów aluminiowych stopów odlewniczych ze względu na wakacyjne przestoje w branży samochodowej, która jest głównym klientem Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. Sytuacja ta automatycznie oznacza dla Spółki niższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i możliwość uwolnienia dodatkowych środków finansowych, co w tej sytuacji ułatwia Spółce wypłatę dywidendy bez nadwyrężania bieżącej płynności finansowej.

   

  Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania.

   

  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 kwietnia 2018 roku zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu.

   

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2018 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości określonej we wniosku Zarządu,  ustalając dzień wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2018 r.

   

  Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 13/2018 z dnia 23 maja 2018 r.

   

  Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A., dywidenda za rok 2017 została wypłacona w dniu 29 sierpnia 2018 r.

 • Dywidenda za 2016 rok

  Dywidenda za 2016 rok wyniosła: 2,92 zł na jedną akcję Spółki

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. w dniu 5 kwietnia 2017 r. powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki oraz do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 77.453.188,25 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) powinien zostać podzielony w następujący sposób:

   

  1. kwotę 44.906.621,60 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję,

   

  1. kwotę 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,

   

  1. pozostałą kwotę w wysokości 32.491.566,65 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

   

  Zarząd zarekomendował ustalenie dnia dywidendy na dzień 24 maja 2017 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 07 czerwca 2017 r.

   

  Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Rada Nadzorcza Spółki zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 maja 2017 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości określonej we wniosku Zarządu,  ustalając dzień dnia wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2017 r. a termin wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2017 r.

   

  Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 11/2017 z dnia 16 maja 2017 r.

   

  Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A. dywidenda za rok 2016  została wypłacona w dniu 7 czerwca 2017 r.

 • Dywidenda za 2015 rok

  Dywidenda za 2015 rok wyniosła: 2,55 zł na jedną akcję Spółki

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. w dniu 14 marca 2016 roku powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki oraz do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 56.255.805,90 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) w następujący sposób:

   

  1. kwotę 38.831.935,50 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,55 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję,

   

  1. kwotę 34.200,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,

   

  1. pozostałą kwotę w wysokości 17.389.670,40 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

   

  Zarząd zarekomendował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 20 maja 2016 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 31 maja 2016 r.

   

  Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Rada Nadzorcza Spółki zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu wskazując na możliwość zmiany dnia wypłaty dywidendy z dnia 31 maja 2016 r. na dzień 7 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2016 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości określonej we wniosku Zarządu, podzielając opinię Rady Nadzorczej o ustaleniu dnia wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2016 r.

   

  Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 13 maja 2016 r.

   

  Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A. dywidenda za rok 2015  została wypłacona w dniu 7 czerwca 2016 r.

 • Dywidenda za 2014 rok

  Dywidenda za 2014 rok wyniosła: 1,95 zł na jedną akcję Spółki

   

  W dniu 13 kwietnia 2015 r. Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. uchwałą nr 9 przychyliło się do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 i lata ubiegłe postanawiając przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę 27.897.099,59 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), pochodzącą z zysku Spółki za lata ubiegłe zgromadzoną w kapitale zapasowym Spółki i przeznaczając ją do podziału pomiędzy akcjonariuszy oraz podzielić zysk netto Spółki za rok 2014 w łącznej kwocie 1.528.908,41 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) w niżej określony sposób: 

   

  1. kwotę 1.503.908,41 zł (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy;

   

  1. kwotę 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

   

  W związku z powyższym Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. postanowiło kwotę 1.503.908,41 zł (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące dziewięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) powiększyć o 27.897.099,59 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki i tak utworzoną kwotę w łącznej wysokości 29.401.008,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy osiem złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy. Na jedną akcję Spółki wg liczby akcji Spółki istniejących w dniu powzięcia tej uchwały przypadła tytułem dywidendy kwota 1,95 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt pięć groszy). Akcje serii D, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w dniu 01 czerwca 2015 r. nie uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie za rok 2014.

   

  Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. przychyliło się również do wniosku Zarządu Spółki w sprawie ustanowienia dat dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy ustalając dzień dywidendy na 22 kwietnia 2015 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2015 r.

   

  Uchwałę Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A., dotyczącą podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 13/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r.

   

  Zgodnie z informacją uzyskaną z KDPW S.A. dywidenda za rok 2014 i lata ubiegłe została wypłacona w dniu 29 czerwca 2015 r.