2022

2022
 • RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2022 Z DNIA 26 lipca 2022 ROKU
  Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji 51 598 akcji serii I Spółki

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku oraz nr 28/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie nr 669/2022 w sprawie asymilacji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oznaczonych kodem PLALMTL00072 z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, pod wspólnym kodem PLALMTL00023. Datą asymilacji akcji serii I w KDPW będzie 1 sierpnia 2022 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2022 Z DNIA 26 lipca 2022 ROKU
  Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia 51 598 akcji serii I Spółki do obrotu giełdowego

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o Uchwale Nr 709/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 25 lipca 2022 roku dotyczącej dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 51 598 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ALUMETAL S.A. („Uchwała”) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLALMTL00072.

  W Uchwale Zarząd GPW postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 51 598 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ALUMETAL S.A. („Akcje serii I”) z dniem 1 sierpnia 2022 roku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu
  1 sierpnia 2022 roku asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLALMTL00023.

  O Oświadczeniu KDPW dotyczącym rejestracji 51 598 akcji serii I, Emitent poinformował raportem bieżącym nr 25/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 17 ust. 1 pkt 2) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2022 Z DNIA 20 lipca 2022 ROKU, godz. 17:06
  Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za II kwartał 2022 roku

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wybrany zakres najważniejszych wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za II kwartał 2022 roku:

  Dane skonsolidowane

  II kwartał 2021

  II kwartał 2022

  Zmiana %

  Ilość sprzedaży

  58,3 tys. ton

  66,5 tys. ton

  14%

  Przychody ze sprzedaży

  539,9 mln zł

  946,8 mln zł

  75%

  EBITDA

  53,5 mln zł

  88,8 mln zł

  66%

  Zysk netto

  38,5 mln zł

  66,2 mln zł

  72%

  Znormalizowany zysk netto

  38,5 mln zł

  61,9 mln zł

  61%

  Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że ostateczne wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową w II kwartale 2022 roku, które mogą różnić się od wstępnych wyników, zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2022 roku, który zostanie opublikowany w dniu 16 sierpnia 2022 roku.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2022 Z DNIA 19 lipca 2022 ROKU
  Wydanie 51 598 akcji serii I w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zostało rozksięgowane na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy 51 598 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oznaczonych kodem ISIN PLALMTL00072, objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku („Program Motywacyjny III”).

  W związku z powyższym, zgodnie z treścią z art. 451§2 oraz 452§1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5 159,80 zł (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy).

  Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 563 428,70 zł (słownie: jeden milion, pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na
  15 634 287 akcji zwykłych na okaziciela w tym:

  • 9 800 570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 1 507 440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 3 769 430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 100 513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  • 103 196 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
  • 51 598 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

  Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 15 634 287 (słownie: piętnaście milionów sześćset trzydzieści cztery dwieście osiemdziesiąt siedem).

  Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 77 397,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych).

  Jednocześnie Spółka informuje, że 51 598 akcji serii I z kodem ISIN PLALMTL00072 będzie podlegać asymilacji z pozostałymi akcjami zarejestrowanymi pod kodem ISIN PLALMTL00023 oraz zostanie wprowadzone do obrotu giełdowego.

  Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki złoży odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §5 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2022 Z DNIA 18 lipca 2022 ROKU
  Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii I Spółki

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 15 lipca 2022 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 51 598 sztuk (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I („akcje serii I”) oznaczonych nowym kodem ISIN PLALMTL00072. Zgodnie z treścią oświadczenia, rejestracja akcji serii I realizowana będzie na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLALMTL00049, z których zostało wykonane prawo objęcia ww. akcji.

  Jednocześnie Spółka informuje, że następnie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie ww. akcji do obrotu giełdowego w następstwie asymilacji 51 598 akcji serii I zarejestrowanych pod kodem ISIN PLALMTL00072 z pozostałymi akcjami zarejestrowanymi pod kodem ISIN PLALMTL00023.

   

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2022 Z DNIA 15 lipca 2022 ROKU
  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 31 stycznia
  2022 roku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

  Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe podany raportem bieżącym nr 2/2022 został określony na 30 września 2022 roku.

  Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe został określony na 16 sierpnia 2022 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2022 Z DNIA 6 lipca 2022 ROKU
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 lipca 2022 r.

  Podstawa prawna:

  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

  Zarząd Alumetal S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 lipca 2022 roku („NWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

  1. IPO30 UNIPESSOAL LDA – 5.108.221 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 5.108.221 głosów na NWZ i stanowiących 46,70% głosów uczestniczących w NWZ i 32,78% ogólnej liczby głosów;
  2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1.521.510 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.521.510 głosów na NWZ i stanowiących 13,91% głosów uczestniczących w NWZ i 9,76% ogólnej liczby głosów;
  3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – 1.384.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.384.000 głosów na NWZ i stanowiących 12,65% głosów uczestniczących w NWZ i 8,88% ogólnej liczby głosów;
  4. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny – 967.310 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 967.310 głosów na NWZ i stanowiących 8,84% głosów uczestniczących w NWZ i 6,21% ogólnej liczby głosów;
  5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 925.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 925.000 głosów na NWZ i stanowiących 8,46% głosów uczestniczących
   w NWZ i 5,94% ogólnej liczby głosów.
 • RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2022 Z DNIA 6 lipca 2022 ROKU
  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały:

  - o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Grzegorza Stulgisa, Pana Szymona Adamczyka, Pana Michaela Pedersena, oraz

  - o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki: Pana Tronda Olafa Christophersena, Panią Hanne Karine Simensen oraz Pana Andersa Stenhagena.

  Zgodnie z treścią podjętych uchwał, powyższe zmiany w składzie Rady Nadzorczej wejdą w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez Hydro Aluminium AS w ramach ogłoszonego przez Hydro Aluminium AS w dniu 29 kwietnia 2022 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

  Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Trond Olaf Christophersen, Pani Hanne Karine Simensen oraz Pan Anders Stenhagen:

  • nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,
  • nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
   o KRS.

  Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach i przebiegu pracy zawodowej Pana Tronda Olafa Christophersena, Pani Hanne Karine Simensen oraz Pana Andersa Stenhagena zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2022 Z DNIA 6 lipca 2022 ROKU
  Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu (Załącznik nr 1) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 6 lipca 2022 roku wraz z wynikami głosowań.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2022 Z DNIA 5 lipca 2022 ROKU
  Informacja o transakcjach objęcia akcji Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:

  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 5 lipca 2022 roku otrzymała powiadomienia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach Programu Motywacyjnego przez:

  • Panią Agnieszkę Drzyżdżyk – Prezesa Zarządu,
  • Pana Krzysztofa Błasiaka – Wiceprezesa Zarządu,
  • Pana Przemysława Grzybka – Członka Zarządu,

  sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

  Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2022 Z DNIA 4 lipca 2022 ROKU godz. 15:56
  Informacja o otrzymaniu oświadczeń o objęciu akcji serii I

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu akcji wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020, realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku („Program Motywacyjny III”), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 48/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku oraz nr 25/2018 z dnia 3 października 2018 roku, jak również w raportach okresowych.

  Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, osoby uprawnione („Uprawnieni”) w ramach Programu Motywacyjnego III objęły łącznie 51 598 akcji serii I („Akcje Motywacyjne”) wyemitowanych w zamian za 51 598 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii F. Spółka informuje, iż wszystkie Akcje Motywacyjne są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), a ich emisja odbywać się będzie w formie zdematerializowanej w oparciu o art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. prawa płynące z Akcji Motywacyjnych powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

  Cena emisyjna jednej akcji serii I wyniosła 31,88 zł, co oznacza, że z tytułu wpłat za objęcie Akcji Motywacyjnych przez Uprawnionych wpłynęło do Spółki 1 644 944,24 zł powodując wzrost kapitałów własnych Emitenta.

  Emitent informuje dodatkowo, iż w momencie zapisania Akcji Motywacyjnych na rachunkach papierów wartościowych Uprawnionych zmianie ulegnie wysokość kapitału zakładowego Spółki, który wynosić będzie 1 563 428,70 zł (słownie: jeden milion, pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzielić się będzie na 15 634 287 akcji zwykłych na okaziciela w tym:

  • 9 800 570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 1 507 440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 3 769 430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 100 513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  • 103 196 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
  • 51 598 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

  Wobec powyższego zmianie ulegnie również ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 15 582 689 na 15 634 287.

  Stosownie do postanowień Programu Motywacyjnego, Spółka niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o rejestrację ww. Akcji Motywacyjnych oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2022 Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
  Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku do Spółki wpłynęło od IPO30 UNIPESSOAL LDA akcjonariusza Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 6 lipca 2022 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz zgodnie z treścią pkt 30 ppkt (iv) dokumentu wezwania na akcje Spółki ogłoszonego w dniu 29 kwietnia 2022 roku przez Hydro Aluminium AS, zgłoszenie kandydatur Pana Tronda O. Christophersena, Pani Hanne Karine Simensen oraz Pana Andersa Stenhagena na Członków Rady Nadzorczej Spółki wraz z życiorysami oraz oświadczeniami o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.


  Zgłoszenie akcjonariusza, oświadczenia o zgodzie na kandydowanie oraz życiorysy kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2022 Z DNIA 10 CZERWCA 2022 ROKU
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), wraz z treścią projektów uchwał.

  NWZ odbędzie się dnia 6 lipca 2022 roku o godz. 11:00 w Warszawie (00-085) przy ul. Bielańskiej 12, w siedzibie Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 16/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku
  Stanowisko Zarządu Alumetal S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alumetal S.A. ogłoszonego w dniu 29 kwietnia 2022 r. przez Hydro Aluminium AS

  Podstawa prawna:

  Art. 80 Ustawy o ofercie

  Zarząd Alumetal S.A., działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983, z późn. zm.) („Ustawa”), przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alumetal S.A. („Spółka”) ogłoszonego 29 kwietnia 2022 r. przez Hydro Aluminium AS na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz.U. z 2020 r., poz. 2114, z późn.zm.).

  Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania wraz z opinią Grant Thornton w zakresie wartości godziwej akcji spółki Alumetal S.A. stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 15/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku godz. 6:57
  Zawarcie porozumień przez znaczącego akcjonariusza oraz Członków Zarządu Alumetal S.A. z inwestorem w przedmiocie ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji Spółki

  Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach ("Emitent" lub "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 29 kwietnia 2022 r. zostało zawarte przez Spółkę, jej znaczącego akcjonariusza – IPO30 Unipessoal LDA („Akcjonariusz”) oraz inwestora - Hydro Aluminium AS. z siedzibą w Oslo, Norwegia („Inwestor”) porozumienie (tender offer agreement) w przedmiocie określenia warunków współpracy w przedmiocie ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji Emitenta („Wezwanie”) i zobowiązania się Akcjonariusza do zbycia wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Wezwanie ("Umowa").

  Zawarcie Umowy zamyka proces negocjacji pomiędzy Spółką, Akcjonariuszem i Inwestorem, o rozpoczęciu i prowadzeniu którego Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 14/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

  1. Na dzień ogłoszenia Wezwania, Akcjonariusz posiada 5.108.221 (słownie: pięć milionów sto osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji Spółki reprezentujących 32,78% kapitału zakładowego Spółki („Akcje”). Zgodnie z Umową Akcjonariusz zobowiązał się do złożenia w ramach ogłoszonego Wezwania zapisu obejmującego wszystkie posiadane Akcje w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania oraz złożył zobowiązanie, że ten zapis nie zostanie przez niego odwołany ani że Akcjonariusz nie uchyli się od jego skutków pod rygorem zapłaty świadczenia gwarancyjnego.

  Umowa również reguluje zasady współpracy Akcjonariusza oraz Inwestora w ramach Wezwania oraz zawiera standardowe dla tego typu transakcji oświadczenia i zapewnienia stron, w szczególności:

  1. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji Spółki

  Zgodnie z Umową, strony zobowiązały się do współpracy w związku z nabyciem przez Inwestora pakietu istniejących akcji Spółki w drodze publicznego wezwania na 100% akcji Spółki, które zostanie ogłoszone przez Inwestora.

  Strony uzgodniły, że Wezwanie zostanie ogłoszone przez Inwestora i będzie ustalało cenę za jedną akcję wynoszącą nie mniej niż 66,11 PLN (sześćdziesiąt sześć złotych 11/100).

  Zakończenie Wezwania i wynikające z niego nabycie przez Inwestora akcji Spółki będzie uzależnione od spełnienia warunków obejmujących w szczególności: (i) uzyskanie przez Inwestora stosownej zgody na dokonanie koncentracji w związku z potencjalnym nabyciem akcji Spółki w ramach Wezwania; (ii) objęcie zapisami w ramach Wezwania akcji uprawniających do co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz (iii) podjęcie przez walne zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie odwołania nie mniej niż 3 członków rady nadzorczej Spółki oraz powołania nowych członków rady nadzorczej wskazanych przez Inwestora.

  Wszystkie akcje w ramach Wezwania zostaną nabyte przez Inwestora. Po podpisaniu Porozumienia oraz przez cały okres składania zapisów w Wezwaniu strony nie będą nabywać ani zbywać żadnych akcji Spółki.


  B. Zobowiązania dotyczące okresu przejściowego

  W okresie pomiędzy podpisaniem Porozumienia a rozliczeniem Wezwania ("Okres Przejściowy"), Spółka zobowiązała się do przestrzegania nieodbiegających od praktyki rynkowej właściwej dla tego rodzaju umów zobowiązań dotyczących działalności w Okresie Przejściowym obejmujących między innymi:

  (i) zobowiązanie do prowadzenia przez Spółkę oraz grupę Spółki bieżącej działalności operacyjnej zgodnie z dotychczasową praktyką w ramach zwykłego toku działalności (zgodnie z przyjętą w Umowie definicją), a także

  (ii) zobowiązanie do złożenia przez Spółkę i/lub jej podmioty zależne w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy wniosków o udzielenie przez kontrahentów niezbędnych zgód na lub zawiadomień dotyczących zmiany kontroli nad Spółką i/lub jej podmiotami zależnymi w związku z potencjalnym nabyciem akcji Spółki w ramach Wezwania przez Inwestora.

  Ponadto, Spółka oraz Akcjonariusz zobowiązali się w Okresie Przejściowym do przestrzegania standardowych dla tego rodzaju umów zobowiązań do unikania w ramach wykonywania praw udziałowych działań o charakterze ekstraordynaryjnym, takich jak m.in.: (i) zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz jej podmiotów zależnych; (ii) połączenie, podział i przekształcenie Spółki i/lub jej podmiotów zależnych; (iii) zmiana statutu Spółki i/lub jej podmiotów zależnych; (iv) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki i/lub jej podmiotów zależnych lub ich zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych; (v) wypłata dywidendy lub dokonywanie innych alternatywnych transferów wartości skierowanych do Akcjonariuszy i/lub ich podmiotów powiązanych za wyjątkiem wypłaty dywidendy przez Spółkę zgodnie z uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2022 r. (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2022 z 21 kwietnia 2022 r.).

  1. Ponadto, na mocy porozumień zawartych przez Członków Zarządu Spółki oraz Pana Szymona Adamczyka (członka Rady Nadzorczej Spółki) z Inwestorem, wszystkie te osoby zobowiązały się do złożenia zapisów w ramach ogłoszonego Wezwania obejmujących wszystkie posiadane przez nich akcje Spółki, jak również złożyli zobowiązania, że te złożone zapisy nie zostaną odwołane.

  Na dzień ogłoszenia Wezwania, osoby z organów Spółki, które zobowiązały się do sprzedaży akcji w ramach Wezwania posiadają następującą liczbę akcji:

  1. Pani Agnieszka Drzyżdżyk posiada 17.003 (słownie: siedemnaście tysięcy trzy) akcje reprezentujące 0,11% ogólnej liczby głosów w Spółce,
  2. Pan Przemysław Grzybek posiada 179.985 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji reprezentujących 1,16% ogólnej liczby głosów w Spółce,
  3. Pan Krzysztof Błasiak posiada 422.211 (słownie: czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście jedenaście) akcji reprezentujących 2,71% ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz
  4. Pan Szymon Adamczyk posiada 295.099 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji reprezentujących 1,89% ogólnej liczby głosów w Spółce.

   

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 • Raport bieżący nr 14/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku godz. 6:52
  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dot. przystąpienia do rozmów z inwestorem, otrzymaniu oferty oraz oświadczenia IPO30 UNIPESSOAL LDA dot. decyzji o intencji sprzedaży posiadanego pakietu akcji Spółki w drodze publicznego wezwania

  Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) przekazuje poniższe informacje poufne dotyczące (i) doręczenia zawiadomienia od znaczącego akcjonariusza Spółki o przystąpieniu do rozmów z potencjalnym inwestorem zainteresowanym nabyciem akcji Spółki oraz propozycji podpisania umowy o zachowaniu poufności („Informacja Poufna 1”), oraz (ii) doręczenia zawiadomienia od znaczącego akcjonariusza o otrzymaniu od potencjalnego inwestora oferty wiążącej opatrzonej datą 5 kwietnia 2022 r. potwierdzającą zainteresowanie potencjalnego inwestora nabyciem do 100% akcji Spółki w drodze publicznego wezwania („Informacja Poufna 2”), oraz (iii) złożenia przez znaczącego akcjonariusza Spółki IPO30 UNIPESSOAL LDA na rzecz potencjalnego inwestora oświadczenia o przyjęciu oferty wiążącej z dnia 5 kwietnia 2022 r. (zmienionej w dniu 15 kwietniu 2022 r.) oraz złożenia oświadczenia przez akcjonariusza wobec potencjalnego inwestora w przedmiocie podjęcia decyzji o intencji sprzedaży posiadanego pakietu akcji Spółki w drodze odpowiedzi na publiczne wezwanie do sprzedaży akcji Spółki, na warunkach określonych w Ofercie Wiążącej („Informacja Poufna 3”).

  Zarząd Spółki w dniu:

  1. 20 października 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zidentyfikowania Informacji Poufnej 1 oraz dokonaniu opóźnienia podania tej Informacji Poufnej 1 do publicznej wiadomości;
  2. 11 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zidentyfikowania Informacji Poufnej 2 oraz dokonaniu opóźnienia podania tej Informacji Poufnej 2 do publicznej wiadomości;
  3. 19 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zidentyfikowania Informacji Poufnej 3 oraz dokonaniu opóźnienia podania tej Informacji Poufnej 3 do publicznej wiadomości;

  na podstawie art. 17 ust. 4 MAR w zw. z pkt. 50. Preambuły do MAR, ponieważ w ocenie Emitenta niezwłoczne opublikowanie ww. Informacji Poufnych naruszałoby prawnie uzasadnione interesy Spółki, a co nie stanowi wprowadzenia w błąd opinii publicznej, jak również Spółka była w stanie zapewnić poufność tej Informacji Poufnej, w związku z czym spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w powołanym wyżej art. 17 ust. 4 MAR.

  Treść opóźnionej Informacji Poufnej 1:

  "Zarząd Alumetal S.A. informuje, że w dniu 20 października 2021 r. o godz. 15:00 zidentyfikowana została informacja poufna w rozumieniu MAR dotycząca prowadzenia rozmów w przedmiocie nabycia znacznego pakietu akcji Spółki („Potencjalnej Transakcji”) i podpisania w tym zakresie umowy o zachowaniu poufności pomiędzy Spółką, Akcjonariuszem a Potencjalnym Inwestorem („NDA”), przy czym ta informacja poufna obejmuje również informacje o wszelkich dalszych czynnościach faktycznych i prawnych podejmowanych w celu wynegocjowania i zrealizowania Potencjalnej Transakcji przez potencjalnego inwestora („Potencjalnego Inwestora”)  oraz znaczącego akcjonariusza Spółki IPO30 Unipessoal LDA („Akcjonariusz”)  („Informacja Poufna 1”).”

  Treść opóźnionej Informacji Poufnej 2:

  Zarząd Alumetal S.A. informuje, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00 podczas telekonferencji zidentyfikowana została informacja poufna w przedmiocie otrzymania przez Akcjonariusza od Potencjalnego Inwestora oferty wiążącej opatrzonej datą 5 kwietnia 2022 r. potwierdzającej zainteresowanie potencjalnego inwestora nabyciem do 100% akcji Spółki w drodze publicznego wezwania („Oferta Wiążąca”)  oraz dalszego prowadzenia rozmów w przedmiocie realizacji Potencjalnej Transakcji celem wypracowania satysfakcjonujących warunków, w tym finansowych, Potencjalnej Transakcji dla Spółki i jej akcjonariuszy, przy czym ta informacja poufna obejmuje również informacje o wszelkich dalszych czynnościach faktycznych i prawnych podejmowanych w celu realizacji Potencjalnej Transakcji („Informacja Poufna 2”).

  Treść opóźnionej Informacji Poufnej 3

  Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00 podczas telekonferencji zidentyfikowana została informacja poufna w przedmiocie złożenia przez znaczącego akcjonariusza Spółki IPO30 Unipessoal LDA („Akcjonariusz Spółki”)  na rzecz Potencjalnego Inwestora oświadczenia w przedmiocie przyjęcia Oferty Wiążącej skutkującego intencją Akcjonariusza co do wzięcia udziału w Potencjalnej Transakcji poprzez sprzedaż posiadanego pakietu 32,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki na warunkach określonych w Ofercie Wiążącej, w drodze odpowiedzi na publiczne wezwanie do sprzedaży akcji, które zostanie ogłoszone przez Potencjalnego Inwestora, przy czym ta informacja poufna obejmuje również informacje o wszelkich dalszych czynnościach faktycznych i prawnych podejmowanych w celu realizacji Potencjalnej Transakcji przez zainteresowane strony („Informacja Poufna 3”).

   

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 • Raport bieżący nr 13/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 kwietnia 2022 r.

  Podstawa prawna:

  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

  Zarząd Alumetal S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 kwietnia 2022 roku („ZWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

  1. IPO30 UNIPESSOAL LDA – 5.108.221 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 5.108.221 głosów na ZWZ i stanowiących 46,71% głosów uczestniczących w ZWZ i 32,78% ogólnej liczby głosów;
  2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1.521.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.521.000 głosów na ZWZ i stanowiących 13,91% głosów uczestniczących w ZWZ i 9,76% ogólnej liczby głosów;
  3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – 1.384.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.384.000 głosów na ZWZ i stanowiących 12,65% głosów uczestniczących w ZWZ i 8,88% ogólnej liczby głosów;
  4. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny – 967.310 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 967.310 głosów na ZWZ i stanowiących 8,84% głosów uczestniczących w ZWZ i 6,21% ogólnej liczby głosów;
  5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 925.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 925.000 głosów na ZWZ i stanowiących 8,46% głosów uczestniczących
   w ZWZ i 5,94% ogólnej liczby głosów;
  6. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny – 616.058 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 616.058 głosów na ZWZ i stanowiących 5,63% głosów uczestniczących
   w ZWZ i 3,95% ogólnej liczby głosów.
 • Raport bieżący nr 12/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku
  Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 105.962.285,20 zł (słownie: sto pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) na którą składa się:

  1. kwota 26.075.814,33 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście złotych trzydzieści trzy grosze) pochodząca z zysku netto Spółki za 2021 rok,
  2. kwota 30.986.372,78 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy) pochodząca z wcześniej utworzonego z zysku kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy,
  3. kwota 48.900.098,09 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięć groszy) z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki.

   

  W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwotę 105.962.285,20 zł czyli 6,80 zł (słownie: sześć złotych osiemdziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki.

  Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje ALUMETAL S.A. w liczbie 15.582.689 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć).

  Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na 28 kwietnia 2022 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2022 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 11/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku
  Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu (Załącznik nr 1) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2022 roku wraz z wynikami głosowań.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 10/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku godz. 17:46
  Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za I kwartał 2022 roku

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wybrany zakres najważniejszych wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za I kwartał 2022 roku:

  Dane skonsolidowane

  I kwartał 2021

  I kwartał 2022

  Zmiana %

  Ilość sprzedaży

  63,0 tys. ton

  66,0 tys. ton

  5%

  Przychody ze sprzedaży

  514,0 mln zł

  838,5 mln zł

  63%

  EBITDA

  65,0 mln zł

  68,3 mln zł

  5%

  Zysk netto

  50,7 mln zł

  58,6 mln zł

  16%

  Znormalizowany zysk netto

  49,5 mln zł

  52,5 mln zł

  6%

  Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że ostateczne wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową w I kwartale 2022 roku, które mogą różnić się od wstępnych wyników, zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2022 roku, który zostanie opublikowany w dniu 11 maja 2022 roku.

 • Raport bieżący nr 9/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku
  Informacja o transakcjach objęcia warrantów subskrypcyjnych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:

  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 kwietnia 2022 roku Spółka otrzymała powiadomienia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii G w ramach Programu Motywacyjnego IV przez:

  • Panią Agnieszkę Drzyżdżyk – Prezesa Zarządu dotyczącego objęcia 28 476 warrantów subskrypcyjnych serii G,
  • Pana Krzysztofa Błasiaka – Wiceprezesa Zarządu dotyczącego objęcia 19 815 warrantów subskrypcyjnych serii G,
  • Pana Przemysława Grzybka – Członka Zarządu dotyczącego objęcia 16 719 warrantów subskrypcyjnych serii G,

  sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

  Powiadomienia Członków Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

   

 • Raport bieżący nr 8/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku godz. 16:35
  Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego IV na lata 2021-2023

  Raport bieżący nr 8/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu przez Osoby Uprawnione 141 234 (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści cztery) imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii G („Warranty”) uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii J („Akcje Motywacyjne”).

  Objęcie Warrantów jest wynikiem spełnienia się warunków dotyczących:

  - osiągnięcia przez Spółkę EBITDA na poziomie nie niższym niż 98.000.000 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.,

  - osiągnięcia przez Spółkę znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 69.200.000 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.,

  - osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w roku 2021 poziomu o 5 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG w 2021 r.,

  co zostało potwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

  Warranty zostały wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023, realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego IV, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu („Program Motywacyjny IV”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku, jak również w raportach okresowych.

  Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, Członkowie Zarządu Spółki objęli łącznie 65.010 Warrantów, a menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 76.224 Warrantów.

  Spółka informuje, iż Warranty zostały objęte nieodpłatnie, a emisja prowadzona jest w formie zdematerializowanej, tj. prawa płynące z Warrantów powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

  Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2023 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.

 • Raport bieżący nr 7/2022 z dnia 25 marca 2022 roku
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad ZWZ jak niżej:

  1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2021, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 10 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2021, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 11 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  4. Tekst jednolity Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A., którego zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 15 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2021 rok wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 16 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.

  ZWZ odbędzie się dnia 21 kwietnia 2022 roku o godz. 11:00 w Warszawie (00-085) przy ul. Bielańskiej 12, w siedzibie Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  Poniżej link do dokumentów na ZWZ Spółki:

  www.alumetal.pl/zwyczajne-walne-zgromadzenie-4

 • Raport bieżący nr 6/2022 z dnia 24 marca 2022 roku, godz. 17:06
  Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2021

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 15 marca 2022 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 26.175.124,33 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote trzydzieści trzy grosze) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 105.962.285,20 zł (słownie: sto pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) i zgodnie z powyższym Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała:

  1. kwotę 26.075.814,33 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście złotych trzydzieści trzy grosze) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2021 rok, kwotę 30.986.372,78 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy) pochodzącą z wcześniej utworzonego z zysku kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy oraz kwotę 48.900.098,09 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięć groszy) z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 105.962.285,20 zł, czyli 6,80 zł (słownie: sześć złotych osiemdziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki,
  2. kwotę 99.310,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2021 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

  Ponadto Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała ustalenie dnia dywidendy na dzień 28 kwietnia 2022 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2022 roku.

  W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o rozporządzeniu zyskiem netto za rok 2021 zgodnie z wnioskiem Zarządu.

   

 • Raport bieżący nr 5/2022 z dnia 15 marca 2022 roku, godz. 18:14
  Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021 i wypłaty dywidendy

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 26.175.124,33 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote trzydzieści trzy grosze) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 105.962.285,20 zł (słownie: sto pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) w następujący sposób:

  1. kwotę 26.075.814,33 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście złotych trzydzieści trzy grosze)  pochodzącą z zysku netto Spółki za 2021 rok, kwotę 30.986.372,78 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy) pochodzącą z wcześniej utworzonego z zysku kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy oraz kwotę 48.900.098,09 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięć groszy) z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 105.962.285,20 zł, czyli 6,80 zł (słownie: sześć złotych osiemdziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki,
  2. kwotę 99.310,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2021 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

  Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 28 kwietnia 2022 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2022 roku.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wysokości i terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

   

 • Raport bieżący nr 4/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku, godz. 14:51
  Decyzja o realizacji projektu rozbudowy mocy produkcyjnych w zakresie stopów wstępnych w zakładzie w Gorzycach

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała realizację projektu rozbudowy mocy produkcyjnych w zakresie stopów wstępnych w zakładzie w Gorzycach i wyraziła zgodę na poniesienie przez spółkę zależną Alumetal Poland sp. z o.o. (dalej: spółka zależna) wydatków inwestycyjnych w wysokości maksymalnej 12 500 000 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych) netto na zasadach i warunkach uzgodnionych przez Zarząd spółki zależnej.

  Projekt zakłada rozbudowę linii produkcyjnych zakładu w Gorzycach w zakresie produkcji tzw. stopów wstępnych, co zwiększy zdolności produkcyjne Grupy w tym obszarze o 30% i w konsekwencji przełoży się na zwiększenie mocy produkcyjnych całej Grupy Alumetal o 2,5%.

  Stopy wstępne to wyroby charakteryzujące się wśród produktów Grupy Alumetal ponadprzeciętną wartością dodaną. Produkty te w dużej mierze kierowane są do innych segmentów klientów niż przemysł motoryzacyjny, więc zwiększenie ich produkcji i sprzedaży będzie kolejnym krokiem w dywersyfikacji struktury sprzedażowej Grupy Alumetal.

  Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023 w ramach obowiązującego zezwolenia strefowego w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej co oznacza, że spółce zależnej przysługiwać będzie ulga w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 50% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych.  Projekt będzie finansowany ze środków własnych spółki zależnej.

 • Raport bieżący nr 3/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, godz. 17:38
  Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za IV kwartał 2021 roku i 2021 rok

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wybrany zakres najważniejszych wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za IV kwartał 2021 roku oraz za cały 2021 rok:

  Dane skonsolidowane

  IV kwartał 2020

  IV kwartał 2021

  Zmiana %

  Ilość sprzedaży

  47,0 tys. ton

  54,1 tys. ton

  15%

  Przychody ze sprzedaży

  330,1 mln zł

  594,7 mln zł

  80%

  EBITDA

  35,8 mln zł

  50,1 mln zł

  40%

  Zysk netto

  23,5 mln zł

  33,5 mln zł

  43%

  Znormalizowany zysk netto

  28,5 mln zł

  31,6 mln zł

  11%

   

  Dane skonsolidowane

  2020 rok

  2021 rok

  Zmiana %

  Ilość sprzedaży

  156,6 tys. ton

  230,6 tys. ton

  47%

  Przychody ze sprzedaży

  1 061,6 mln zł

  2 186,9 mln zł

  106%

  EBITDA

  98,0 mln zł

  214,4 mln zł

  119%

  Zysk netto

  55,0 mln zł

  151,6 mln zł

  175%

  Znormalizowany zysk netto

  65,1 mln zł

  148,4 mln zł

  128%

   

  Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że ostateczne wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową w IV kwartale 2021 roku oraz w całym 2021 roku, które mogą różnić się od w/w wstępnych wyników, zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie okresowym za 2021 rok, który zostanie opublikowany w dniu 15 marca 2022 roku.

 • Raport bieżący nr 2/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku
  Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

  – 15 marca 2022 roku – Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2021;

  – 11 maja 2022 roku – Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku zawierający kwartalną informację finansową;

  – 30 września 2022 roku – Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku;

  – 29 listopada 2022 roku – Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku zawierający kwartalną informację finansową.

  Zarząd Spółki oświadcza ponadto, że:

  Zgodnie z §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

  Zgodnie z §62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

  Zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021 oraz II kwartał roku obrotowego 2022.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   

 • Raport bieżący nr 1/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku
  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 18 stycznia 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) na podstawie postanowienia Sądu z dnia 18 stycznia 2022 roku, zmiany kapitału zakładowego Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

  Rejestracja zmiany kapitału zakładowego nastąpiła w związku z wydaniem 6 016 (sześć tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 34/2021 oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w dniu wydania akcji, co nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionej następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku, dotyczącej programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Grupy Alumetal na lata 2018-2020 („Program Motywacyjny III”) w związku z wyemitowaniem przez Spółkę 6 016 (sześć tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

  Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.558.268,90 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na dające 15.582.689 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki 15.582.689 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  • 9.800.570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 1.507.440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 3.769.430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 100.513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  • 103.196 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

  Spółka przedstawia poniżej zmianę Statutu zarejestrowaną przez Sąd. Zarejestrowana zmiana Statutu obejmowała treść § 5 ust. 1.

  Przed zmianą § 5 ust. 1 Statutu miał następujące brzmienie:

  §5 Kapitał zakładowy

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.557.667,30 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na:
   1) 9.800.570 (dziewięć milionów osiemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
   2)1.507.440 (jeden milion pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
   3) 3.769.430 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
   4) 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
   5) 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
   6) 100.513 (sto tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
   7) 97.180 (dziewięć siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

  Po rejestracji zmiany § 5 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

  §5 Kapitał zakładowy

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.558.268,90 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
   1) 9.800.570 (dziewięć milionów osiemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
   2) 1.507.440 (jeden milion pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
   3) 3.769.430 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
   4) 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
   5) 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
   6) 100.513 (sto tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
   7) 103.196 (sto trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

  W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu obejmujący wyżej wymienione zmiany.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.