2016

 • Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku
  Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016:
  – 14 marca 2016 r. – Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2015;
  – 16 maja 2016 r. – Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową;
  – 30 sierpnia 2016 r. – Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r.;
  – 14 listopada 2016 r. – Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową.
  Zarząd Spółki oświadcza ponadto że:
  Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.;
  Zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka będzie publikować skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2016 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;
  Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.
  Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2016.
  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 03 marca 2016 roku
  Zawarcie umowy o znacznej wartości

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Federal-Mogul Gorzyce sp. z o.o. z siedzibą w Gorzycach podpisany egzemplarz umowy z jednostką zależną Emitenta – ALUMETAL Poland sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, dotyczącej dostawy stopów i wiórów aluminiowych na warunkach wcześniej uzgodnionych przez obie strony („Umowa”).
  Na podstawie Umowy strony ustaliły obowiązujące w 2016 roku warunki dostaw stopów aluminiowych wykonanych w formie gąsek (sztab), stosownie do uzgodnionej specyfikacji technicznej („Stopy”) do zakładów Grupy Kapitałowej Federal-Mogul położonych w Niemczech, Rosji oraz Polsce oraz warunki dostaw wiórów aluminiowych („Wióry”) z w/w zakładów Grupy Kapitałowej Federal-Mogul do zakładów ALUMETAL Poland sp. z o.o.
  Strony określiły sposób ustalania cen Stopów oraz Wiórów w oparciu o notowania cen metali na Londyńskiej Giełdzie Metali (London Metal Exchange), aktualizowanej w każdym miesiącu obowiązywania Umowy.
  Zgodnie z Umową dokładne ilości Stopów będą określane przez Federal-Mogul Gorzyce sp. z o.o. w okresach miesięcznych, osobno dla każdego miesiąca jej obowiązywania. Umowa zawiera zobowiązanie do dostawy kilku rodzajów stopów oraz jedynie planowane ilości Stopów i Wiórów, które będą przedmiotem obrotu w ciągu roku 2016 bez sprecyzowania ich dokładnej ilości w rozbiciu na poszczególne miesiące i gatunki, co nie pozwala na dokładne podanie wartości Umowy w chwili jej zawarcia. Ze względu na fakt, iż Umowa nie zawiera specyficznych, charakterystycznych dla niej warunków, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów lub też warunków które różniłyby się od umów zawieranych poprzednio pomiędzy ALUMETAL S.A. lub jej jednostkami zależnymi („Grupa Kapitałowa Alumetal”) oraz Federal-Mogul Gorzyce sp. z o.o., Spółka oszacowała na podstawie dotychczasowych doświadczeń wartość Umowy na około 200.553.000 zł (słownie: dwieście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
  Umowa nie zawiera kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro.
  Podstawą sporządzenia niniejszego raportu jest fakt, że wartość umowy może przekroczyć 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Alumetal za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
  Podstawa prawna:
  § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 08 marca 2016 roku
  Utworzenie odpisu aktualizującego

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne


  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, w związku z powzięciem wiadomości o wszczęciu procedury naprawczej w spółce F.V.M. Technologies Societe anonyme (spółka prawa francuskiego) z siedzibą w Villers la Montagne (Francja) oraz wyroku Sądu Handlowego w Paryżu w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego przez SIFA Technologies Societe anonyme (spółka prawa francuskiego) z siedzibą w Orleans Cedex 2 (Francja), należących według posiadanych przez Spółkę informacji do grupy kapitałowej Arche informuje, iż po przeanalizowaniu zobowiązań tych podmiotów wobec spółki zależnej Emitenta – ALUMETAL Poland sp. z o.o. podjęta została decyzja w przedmiocie utworzenia odpisu aktualizującego na należności w/w spółek w kwocie 1.810.693,56 Euro (słownie: jeden milion osiemset dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy Euro pięćdziesiąt sześć centów) co na zasadach stosowanych przez Spółkę przepisów o rachunkowości odpowiada kwocie 7.694.672,42 zł (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści dwa grosze).
  Zawiązanie odpisu aktualizującego jest podyktowane możliwymi trudnościami w uzyskaniu całości kwoty należności, która na dzień opublikowania niniejszej informacji wynosi 1.810.693,56 Euro (słownie: jeden milion osiemset dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy Euro pięćdziesiąt sześć centów) co stosownie do § 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim odpowiada kwocie 7.844.829,85 zł (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy). Odpis aktualizujący zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ALUMETAL S.A. za okres 01 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r., który zostanie opublikowany w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2015 w dniu 14 marca 2016 r.
  Fakt utworzenia powyższego odpisu aktualizującego wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ALUMETAL S.A. za okres 01 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.
  Spółka informuje ponadto, o dokonanej w dniu wczorajszym przez F.V.M. Technologies Societe anonyme częściowej spłacie należności w kwocie 131.470,29 Euro (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt Euro dwadzieścia dziewięć centów) co stosownie do § 2 ust. 7 w/w Rozporządzenia odpowiada kwocie 569.595,03 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzy grosze), która nie została objęta w/w odpisem aktualizującym.
  Spółka podejmuje odpowiednie kroki w celu ustalenia zasad postępowania naprawczego i jego konsekwencji dla ściągalności przedmiotowych należności w świetle prawa francuskiego.

 • Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 11 marca 2016 roku
  Informacja o umowach o znacznej wartości

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął wiadomość o zawarciu w dniu dzisiejszym przez swoją jednostkę zależną – spółkę ALUMETAL Poland sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, umowy ze spółką prawa niemieckiego – Volkswagen Aktiengesellschaft z siedzibą w Wolfsburgu, Niemcy („Volkswagen AG”).
  W związku z powyższym wartość umów zawartych w okresie od dnia przesłania ostatniego raportu bieżącego (nr 20/2015 z dnia 26 maja 2015 r.) o zawarciu umów pomiędzy jednostką zależną od ALUMETAL S.A. – ALUMETAL Poland sp. z o.o. („Grupa Kapitałowa Alumetal”), a Volkswagen AG wraz z jej jednostkami zależnymi, do których zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę należy zaliczyć Volkswagen Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, „Volkswagen Motor Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, spółkę prawa czeskiego – Skoda Auto a.s. z siedzibą w Mlada Boleslav, Czechy, („Grupa Kapitałowa Volkswagen”) wynosi 149.795.936,33 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 33 grosze).
  Umową o największej wartości była umowa dostawy zawarta w dniu 11 marca 2016 r. pomiędzy jednostką zależną ALUMETAL S.A. – spółką ALUMETAL Poland sp. z o.o., a Volkswagen AG („Umowa”). Wartość Umowy wynosiła 30.834.351,90 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 90 groszy).
  Przedmiotem Umowy była dostawa stopów aluminium według załączonej do Umowy specyfikacji technicznej.
  Umowa została zawarta na podstawie umowy ramowej, ustanawiającej ogólne warunki zakupów, powszechnie stosowanej wobec wszystkich kontrahentów Volkswagen AG („Umowa ramowa”).
  Umowa ani też Umowa ramowa nie zawierają specyficznych warunków, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
  Umowa ani też Umowa ramowa nie zawierają kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro.
  Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
  Podstawą sporządzenia niniejszego raportu jest fakt, że łączna wartość umów zawartych przez Grupę Kapitałową Alumetal ze spółkami z Grupy Kapitałowej Volkswagen od dnia 26 maja 2015 r. (dnia opublikowania raportu bieżącego nr 20/2015) do dnia dzisiejszego przekroczyła 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Alumetal za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 14 marca 2016 roku
  Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki oraz do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 56.255.805,90 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) w następujący sposób:
  1) kwotę 38.831.935,50 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,55 zł (słownie dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję,
  2) kwotę 34.200,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,
  3) pozostałą kwotę w wysokości 17.389.670,40 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
  Zarząd zarekomendował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 20 maja 2016 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 31 maja 2016 r.
  Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 18 marca 2016 roku
  Informacja o transakcji osoby zarządzającej

  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał w dniu 18 marca 2016 r. zawiadomienie o zawarciu transakcji na akcjach Spółki o treści jak następuje:
  „Niniejszym na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, działając jako osoba zasiadająca w Zarządzie ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach i osoba mająca dostęp do informacji poufnych ALUMETAL S.A. zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2016 roku na sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokonałem transakcji sprzedaży 22.000 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 50,50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy). Łączna cena sprzedaży wyniosła 1.111.000 zł (słownie: jeden milion sto jedenaście tysięcy złotych zero groszy), co oznacza że wartość w/w transakcji przekroczyła wartość 5.000 € przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu zawarcia w/w transakcji.
  Na podstawie § 3 ust. 2 w/w. Rozporządzenia nie wyrażam zgody na przekazanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska jako osoby przekazującej niniejszą informację.
  Sporządzono w Kętach dnia 18.03.2016 roku”.

 • Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku
  Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2015

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 14 marca 2016 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku zgodny z wnioskiem Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała również zmianę terminu dnia wypłaty dywidendy z rekomendowanego przez Zarząd dnia 31 maja 2016 r. na dzień 07 czerwca 2016 r. ze względu na możliwość skorzystania z niższej stawki opłaty uiszczanej na rzecz KDPW S.A. z tytułu obsługi wypłaty dywidendy.
  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.
  ZWZ odbędzie się dnia 13 maja 2016 roku o godz. 10:00 w Warszawie w Hotelu The Westin Warsaw przy Al. Jana Pawła II 21, sala Boardroom, I piętro.
  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku
  Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2016 roku

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. informuje, iż zmianie uległ termin publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
  Termin publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową podany raportem bieżącym nr 1/2016 został określony na 16 maja 2016 r.
  Nowy termin publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową został określony na 12 maja 2016 r.
  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 13 maja 2016 roku
  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu (Załącznik nr 1) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 13 maja 2016 r., wraz z wynikami głosowań.
  W związku z uchwaloną zmianą „Regulaminu Walnych Zgromadzeń ALUMETAL Spółka Akcyjna w Kętach", Spółka w załączeniu (Załącznik nr 2) przekazuje tekst jednolity w/w regulaminu. Wprowadzone zmiany obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z Zasadą IV.Z.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.”
  Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż podczas obrad ZWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.
  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 38 ust. 1 pkt 7), 8), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 13 maja 2016 roku
  Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 14 marca 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwałę o podziale zysku Spółki za rok 2015 w łącznej kwocie 56.255.805,90 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) w następujący sposób:
  1) kwotę w wysokości 38.831.935,50 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,55 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję;
  2) kwotę w wysokości 34.200,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych Spółki;
  3) kwotę w wysokości 17.389.670,40 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
  Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje ALUMETAL S.A. w liczbie 15.228.210 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziesięć).
  Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 20 maja 2016 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 07 czerwca 2016 r.
  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 19 maja 2016 roku
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 maja 2016 r.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie


  Zarząd Spółki Alumetal S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 maja 2016 r. („ZWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.
  1. IPOPEMA 30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – 6.031.120 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 6.031.120 głosów na ZWZ i stanowiących 60,35% głosów uczestniczących w ZWZ i 39,60% ogólnej liczby głosów;
  2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.500.000 głosów na ZWZ i stanowiących 15,01% głosów uczestniczących w ZWZ i 9,85% ogólnej liczby głosów;
  3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK – 1.460.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.460.000 głosów na ZWZ i stanowiących 14,61% głosów uczestniczących w ZWZ i 9,59% ogólnej liczby głosów.

 • Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 19 maja 2016 roku
  Informacje o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych

  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 maja 2016 r. otrzymał 2 zawiadomienia odnoszące się do zawarcia transakcji na akcjach Spółki o treści jak następuje:
  1. Zawiadomienie nadesłane przez prokurenta ALUMETAL S.A.:
  „Niniejszym na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, działając jako prokurent ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2016 roku na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokonałem transakcji sprzedaży 3.500 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 53,50 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy). Łączna cena sprzedaży wyniosła 187.250 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy), co oznacza że wartość w/w transakcji przekracza wartość 5.000 € przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu zawarcia w/w transakcji.
  Na podstawie § 3 ust. 2 w/w. Rozporządzenia nie wyrażam zgody na przekazanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska jako osoby przekazującej niniejszą informację.
  Sporządzono w Kętach dnia 19.05.2016 r.”;
  2. Zawiadomienie nadesłane przez osobę posiadającą stały dostęp do informacji poufnych ALUMETAL S.A.:
  „Niniejszym na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, działając jako osoba posiadająca stały dostęp do informacji poufnych ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach, zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2016 roku na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokonałem transakcji sprzedaży 5.778 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 51,96 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy). Łączna cena sprzedaży wyniosła 300.206 zł (słownie: trzysta tysięcy dwieście sześć złotych zero groszy), co oznacza że wartość w/w transakcji przekracza wartość 5.000 € przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu zawarcia w/w transakcji.
  Na podstawie § 3 ust. 2 w/w. Rozporządzenia nie wyrażam zgody na przekazanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska jako osoby przekazującej niniejszą informację.
  Sporządzono w Kętach dnia 19.05.2016 roku”.

 • Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 24 maja 2016 roku
  Informacje o transakcji osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 24 maja 2016 r. otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. Pana Grzegorza Stulgisa odnoszące się do zawarcia transakcji na akcjach Spółki o treści jak następuje:
  „Niniejszym na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, działając jako Przewodniczący Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach, zawiadamiam, że na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podmiot bezpośrednio przeze mnie kontrolowany - IPOPEMA 30 FIZAN, dokonał:

  • w dniu 19 maja 2016 roku transakcji zakupu 1.135 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 51,72 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze). Łączna cena zakupu wyniosła 58.702,45 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwa złote czterdzieści pięć groszy),
  • w dniu 20 maja 2016 roku transakcji zakupu 1.520 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 51,86 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy). Łączna cena zakupu wyniosła 78.825,94 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),
  • w dniu 23 maja 2016 roku transakcji zakupu 1.850 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 51,69 zł słownie: pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), 95.628,65 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćset dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy),

  co oznacza że wartość w/w transakcji przekracza wartość 5.000 € przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu zawarcia w/w transakcji.
  Sporządzono w Bielawie dnia 24.05.2016 roku”

 • Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku
  Informacje o transakcji osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 01 czerwca 2016 r. otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. Pana Grzegorza Stulgisa odnoszące się do zawarcia transakcji na akcjach Spółki o treści jak następuje:
  „Niniejszym na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, działając jako Przewodniczący Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach, zawiadamiam, że na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podmiot bezpośrednio przeze mnie kontrolowany – IPOPEMA 30 FIZAN, dokonał:

  • w dniu 25 maja 2016 roku transakcji zakupu 2.000 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 54,49 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści dziewięć groszy). Łączna cena zakupu wyniosła 108.988,56 zł (słownie: sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
  • w dniu 27 maja 2016 roku transakcji zakupu 1.103 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 54,61 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy). Łączna cena zakupu wyniosła 60.231,41 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych czterdzieści jeden groszy),
  • w dniu 31 maja 2016 roku transakcji zakupu 2.000 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 54,20 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy). Łączna cena zakupu wyniosła 108.407,41 zł (słownie: sto osiem tysięcy czterysta siedem złotych czterdzieści jeden groszy),

  co oznacza że wartość w/w transakcji przekracza wartość 5.000 € przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu zawarcia w/w transakcji. Sporządzono w Bielawie dnia 01.06.2016 roku".

 • Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 07 czerwca 2016 roku
  Informacje o transakcji osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 07 czerwca 2016 r. otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. Pana Grzegorza Stulgisa odnoszące się do zawarcia transakcji na akcjach Spółki o treści jak następuje:
  „Niniejszym na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, działając jako Przewodniczący Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach, zawiadamiam, że na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podmiot bezpośrednio przeze mnie kontrolowany – IPOPEMA 30 FIZAN, dokonał:

  •  w dniu 01 czerwca 2016 roku transakcji zakupu 2.000 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 53,16 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote szesnaście groszy). Łączna cena zakupu wyniosła 106.318,37 zł (słownie: sto sześć tysięcy trzysta osiemnaście złotych trzydzieści siedem groszy),
  • w dniu 02 czerwca 2016 roku transakcji zakupu 2.000 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 54,38 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści osiem groszy). Łączna cena zakupu wyniosła 108.766,68 zł (słownie: sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy),
  • w dniu 03 czerwca 2016 roku transakcji zakupu 500 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 54,66 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy). Łączna cena zakupu wyniosła 27.330,88 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych trzysta trzydzieści złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
  • w dniu 06 czerwca 2016 roku transakcji zakupu 2.000 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 55,10 (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy). Łączna cena zakupu wyniosła 110.199,44 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze),

  co oznacza że wartość w/w transakcji przekracza wartość 5.000 € przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu zawarcia w/w transakcji. Sporządzono w Bielawie dnia 07.06.2016 roku”

 • Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku
  Informacje o transakcji osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

  Podstawa prawna:

  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 13 czerwca 2016 r. otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. Pana Grzegorza Stulgisa odnoszące się do zawarcia transakcji na akcjach Spółki o treści jak następuje:

  „Niniejszym na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, działając jako Przewodniczący Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach, zawiadamiam, że na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podmiot bezpośrednio przeze mnie kontrolowany – IPOPEMA 30 FIZAN, dokonał:

  • w dniu 07 czerwca 2016 roku transakcji zakupu 2.479 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 56,06 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych sześć groszy). Łączna cena zakupu wyniosła 138.975,10 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy),
  • w dniu 08 czerwca 2016 roku transakcji zakupu 3.943 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 56,04 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych cztery grosze). Łączna cena zakupu wyniosła 220.957,30 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy),
  • w dniu 09 czerwca 2016 roku transakcji zakupu 4.000 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 55,85 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy). Łączna cena zakupu wyniosła 223.401,30 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta jeden złotych trzydzieści groszy),
  • w dniu 10 czerwca 2016 roku transakcji zakupu 4.000 akcji zwykłych na okaziciela
   ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 55,60 (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy). Łączna cena zakupu wyniosła 222.384,72 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze),

  co oznacza że wartość w/w transakcji przekracza wartość 5.000 € przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu zawarcia w/w transakcji. Sporządzono w Bielawie dnia 13.06.2016 roku”

 • Raport bieżący nr 18/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku
  Informacje o transakcji osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

  Podstawa prawna:

  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 czerwca 2016 r. otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. Pana Grzegorza Stulgisa odnoszące się do zawarcia transakcji na akcjach Spółki o treści jak następuje:

  „Niniejszym na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, działając jako Przewodniczący Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach, zawiadamiam, że na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podmiot bezpośrednio przeze mnie kontrolowany – IPOPEMA 30 FIZAN, dokonał w dniu 24 czerwca 2016 roku transakcji zakupu 5.000 akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A., po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 55,43 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści trzy grosze). Łączna cena zakupu wyniosła 277.173,68 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), co oznacza że wartość w/w transakcji przekracza wartość 5.000 € przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu zawarcia w/w transakcji. Sporządzono w Bielawie dnia 27.06.2016 roku”

 • Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku
  Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rejestracji akcji serii E

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Uchwałę Nr 474/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), zgodnie z którą postanowiono zarejestrować w KDPW 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ALUMETAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („akcje serii E”), emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2014 r., oraz oznaczyć je kodem PLALMTL00023, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – „GPW”) decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLALMTL00023.

  Zarejestrowanie akcji serii E w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW w/w decyzji GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

  Uchwała Nr 474/16 Zarządu KDPW weszła w życie w dniu dzisiejszym.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku
  Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dopuszczenia akcji serii E do obrotu giełdowego

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o Uchwale Nr 728/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 15 lipca 2016 r., w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ALUMETAL S.A. („Uchwała”).

  W Uchwale Zarząd GPW stwierdził dopuszczenie i postanowił wprowadzić z dniem 20 lipca 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A. serii E („akcje serii E”) pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.(„KDPW”) w dniu 20 lipca 2016 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLALMTL00023. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

  O uchwale Zarządu KDPW dotyczącej warunkowej rejestracji w KDPW akcji serii E Emitent poinformował raportem bieżącym nr 19/2016 z dnia 15 lipca 2016 r.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku
  Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym
  otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 474/16 z dnia 15 lipca 2016 r. w dniu 20 lipca 2016 r. w KDPW nastąpi rejestracja 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E ALUMETAL S.A. („akcje serii E”) i oznaczenie ich kodem PLALMTL00023.

  Powyższe stanowi spełnienie warunku Uchwały Nr 728/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 lipca 2016 r. („GPW”) dotyczącej wprowadzenia z dniem 20 lipca 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 150.770 akcji serii E, o podjęciu której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 20/2016 z dnia 15 lipca 2016 r.

  O uchwale Zarządu KDPW dotyczącej warunkowej rejestracji w KDPW akcji serii E, Emitent poinformował raportem bieżącym nr 19/2016 z dnia 15 lipca 2016 r.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku
  Informacja o procesie emisyjnym akcji serii E

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku z informacjami otrzymanymi
  z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) dotyczącymi rejestracji akcji serii E,
  o których Emitent informował raportami bieżącymi 19/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. oraz 21/2016
  z dnia 18 lipca 2016 r. informuje, iż akcje serii E wyemitowane zostały w ramach programu motywacyjnego realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2014 r. („Program Motywacyjny”), o którym Spółka informowała w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 czerwca 2014 r. („Prospekt”) oraz raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za rok 2014 opublikowanymi w dniu 12 marca 2015 r. oraz raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za rok 2015 opublikowanymi w dniu 14 marca 2016 r.

  Osoby objęte Programem Motywacyjnym otrzymały łącznie 150.770 akcji serii E wyemitowanych w zamian za 150.770 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B („Akcje Motywacyjne”). Spółka informuje, iż wszystkie Akcje Motywacyjne są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), a ich emisja odbyła się w formie zdematerializowanej w oparciu o art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. prawa płynące z Akcji Motywacyjnych powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

  Emitent informuje iż w związku z powyższym zmianie ulegnie wysokość kapitału zakładowego Spółki, który wynosić będzie 1.537.898 zł (słownie: jeden milion, pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) i dzielić się będzie na 15.378.980 akcji zwykłych
  na okaziciela w tym:

  • 9.800.570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 1.507.440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 3.769.430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

  Wobec powyższego zmianie ulegnie również ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 15.228.210 na 15.378.980.

  Spółka informuje ponadto, iż zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego Spółka może wyemitować do 150.770 warrantów subskrypcyjnych serii C, uprawniających ich posiadaczy do objęcia do 150.770 akcji serii F Spółki, w okresie od dnia zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na zasadach opisanych w Prospekcie oraz raportach: rocznych i skonsolidowanych rocznych Spółki za rok 2014 i 2015.

 • Raport bieżący nr 23/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku
  Informacje o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 lipca 2016 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
  Treści powiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 24/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku
  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016
  z dnia 28 stycznia 2016 r. informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r. („Raport półroczny”).

  Termin publikacji Raportu półrocznego podany raportem bieżącym nr 1/2016 został określony na 30 sierpnia 2016 r.

  Nowy termin publikacji Raportu półrocznego został określony na 18 sierpnia 2016 r.

  Podstawa prawna:

  § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 25/2016 z dnia 29.07.2016 roku, godz. 9:49
  Decyzja w sprawie realizacji planu inwestycyjnego „Rozbudowa Zakładu Stopów Wstępnych” w Gorzycach

  Podstawa prawna: 

  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjęto decyzję o realizacji planu inwestycyjnego „Rozbudowa Zakładu Stopów Wstępnych” w Gorzycach. Inwestycja będzie realizowana przez spółkę zależną – ALUMETAL Poland sp. z o.o. 

   

  Zarząd ALUMETAL Poland sp. z o.o. podjął uchwałę o rozpoczęciu realizacji w/w przedsięwzięcia po uzyskaniu w dniu dzisiejszym od Zarządu Emitenta oraz Rady Nadzorczej Emitenta akceptacji dotyczącej realizacji niniejszego planu inwestycyjnego. 

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. informuje, iż realizacja planu inwestycyjnego „Rozbudowa Zakładu Stopów Wstępnych” w Gorzycach będzie realizowana na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i będzie obejmować rozbudowę istniejącego zakładu, rozbudowę infrastruktury, a także zakup, instalację i uruchomienie urządzeń technologicznych i pomocniczych. Inwestycja pozwoli na zastosowanie nowej technologii produkcji aluminiowych stopów wstępnych, zwiększenie (co najmniej dwukrotnie) zdolności produkcji tego typu wyrobów, rozszerzenie portfela produktów oraz wzmocni pozycję Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. na obecnym europejskim rynku, jak również da potencjał do rozszerzenia działalności o nowe rynki. 

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. informuje ponadto, iż Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na realizację planu inwestycyjnego „Rozbudowa Zakładu Stopów Wstępnych” w Gorzycach jako planu strategicznego w rozumieniu § 20 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki oraz na poniesienie nakładów inwestycyjnych do kwoty 58.500.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy złotych). Wydatki będą ponoszone w trzech kolejnych latach (2016-2018), większość w 2017 roku. Zarząd planuje zakończenie inwestycji do końca II kwartału 2018 roku. Realizacja inwestycji nastąpi z wykorzystaniem finansowania w całości ze środków własnych Grupy Kapitałowej Alumetal S.A.

 • Raport bieżący 26/2016 z dnia 23.08.2016 roku
  Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

  Podstawa prawna: 

  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 sierpnia 2016 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

   

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 27/2016 z dnia 24.08.2016 roku
  Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

  Podstawa prawna: 

  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 24 sierpnia 2016 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

   

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 28/2016 z dnia 19.09.2016 roku
  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu

  Podstawa prawna: 

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

   

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym pełnomocnik Spółki otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) z dnia 08 września 2016 r., zgodnie z którym Sąd dokonał rejestracji zmiany kapitału zakładowego Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

   

  Rejestracja zmiany kapitału zakładowego

   

  Rejestracja zmiany kapitału zakładowego nastąpiła w związku z wyemitowaniem przez Spółkę 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E. Zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.537.898,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) i dzieli się na dające 15.378.980 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 15.378.980 akcji zwykłych na okaziciela w tym: 

  • 9.800.570 akcji zwykłych na okaziciela serii A; 
  • 1.507.440 akcji zwykłych na okaziciela serii B; 
  • 3.769.430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

   

  Emitent przedstawia poniżej zmianę Statutu zarejestrowaną przez Sąd:

   

  Zarejestrowana zmiana Statutu obejmowała jego § 5 ust. 1. Przed zmianą § 5 ust. 1 Statutu miał następujące brzmienie:

   

  § 5

  Kapitał zakładowy

   

  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.522.821,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych zero groszy) i dzieli się na:

  • 9.800.570 (dziewięć milionów osiemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  • 1.507.440 (jeden milion pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  • 3.769.430 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  • 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

   

  Po zmianie § 5 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

   

  §5

  Kapitał zakładowy

   

  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.537.898,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) i dzieli się na:

  • 9.800.570 (dziewięć milionów osiemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  • 1.507.440 (jeden milion pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  • 3.769.430 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  • 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  • 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

   

  Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

   

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 5 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 29/2016 z dnia 22.09.2016 roku, godz. 18:13
  Informacja w sprawie realizacji biznes planu „Budowa Zakładu na Węgrzech”

  Podstawa prawna: 

  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 10 października 2014 r., podaje do publicznej wiadomości aktualizację informacji o realizacji inwestycji „Budowa Zakładu na Węgrzech”. 

   

  Zarząd Spółki informuje o rozpoczęciu w dniu dzisiejszym produkcji wyrobów gotowych (stopów odlewniczych) w zakładzie w Komarom na Węgrzech. Produkcja może odbywać się na pierwszej linii odlewniczej, a wyroby po przejściu pozytywnej kontroli jakości mogą być sprzedawane. Potencjał produkcji stopów odlewniczych na pierwszej linii wynosi do 36 tys. ton rocznie co jest równe 60% zakładanej zdolności produkcyjnej zakładu. Druga linia produkcyjna zostanie uruchomiona zgodnie z zakładanym pierwotnie terminem tj. w IV kwartale 2016 roku.

   

  Zarząd Spółki podaje ponadto do publicznej wiadomości aktualizację informacji o wysokości nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji „Budowa Zakładu na Węgrzech”. Zgodnie z pierwotnymi założeniami kwota nakładów inwestycyjnych miała nie przekroczyć 120.000.000 złotych (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych). Obecne szacunki wskazują na przekroczenie w/w kwoty o ok. 3,5%, co mieści się w granicach zasygnalizowanych w raporcie półrocznym za I półrocze 2016 roku, opublikowanym przez Emitenta w dniu 18 sierpnia 2016 r. Ostateczna kwota nakładów inwestycyjnych zostanie podana do wiadomości publicznej po całkowitym zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

   

  Pozostałe informacje podane w raporcie bieżącym nr 17/2014 z dnia 10 października 2014 r. pozostają bez zmian.

 • Raport bieżący 30/2016 z dnia 30.09.2016 roku
  Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

  Podstawa prawna: 

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

   

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. informuje, iż zmianie uległ termin publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku. 

   

  Termin publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową podany raportem bieżącym nr 1/2016 został określony na 14 listopada 2016 r. 

   

  Nowy termin publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową został określony na 3 listopada 2016 r.

   

  Szczegółowa podstawa prawna: 

  § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 31/2016 z dnia 25.11.2016 roku, godz. 15:20
  Informacja o planie naprawczym spółki z grupy kapitałowej Arche

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 08 marca 2016 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika procesowego jednostki zależnej ALUMETAL S.A. – ALUMETAL Poland sp. z o.o. wiadomość o zatwierdzeniu w dniu 24 listopada 2016 roku przez Sąd Handlowy w Paryżu planu naprawczego przewidującego kontynuowanie działalności, w ramach procedury naprawczej prowadzonej na prawie francuskim względem SIFA Technologies Société anonyme (spółka prawa francuskiego) z siedzibą w Orleans Cedex 2 (Francja), należącej według posiadanych przez Emitenta informacji do grupy kapitałowej Arche. 

   

  Zatwierdzenie w/w planu naprawczego spowodowało wejście w życie protokołu ustaleń zawartego pomiędzy SIFA Technologies Société anonyme a ALUMETAL Poland sp. z o.o. („Protokół ustaleń”), w którym przyjęto sposób zaspokojenia wierzytelności ALUMETAL Poland sp. z o.o. wynoszącej 839.610,86 Euro (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziesięć Euro osiemdziesiąt sześć centów) co stosownie do § 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim odpowiada kwocie 3.716.201,63 zł (słownie: trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy dwieście jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze, po kursie z dnia 24 listopada 2016 roku).

   

  Protokół ustaleń przewiduje zapłatę kwoty 419.805,43 Euro (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset pięć Euro czterdzieści trzy centy), co zgodnie z w/w Rozporządzeniem odpowiada kwocie 1.858.100,81 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych osiemdziesiąt jeden groszy) tj. 50% ogólnej kwoty wierzytelności objętych postępowaniem naprawczym, w dwunastu równych ratach miesięcznych o wysokości 34.983,00 Euro (słownie trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy Euro zero centów) płatnych w ciągu 12 kolejnych miesięcy począwszy od zapłaty pierwszej raty, przy czym kwota pierwszej raty wynosić będzie 34.992,43 Euro. Wpłata pierwszej raty powinna nastąpić w terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia planu (tj. do dnia 01 grudnia 2016 roku). Zapłata kolejnych rat ma następować w terminie do 15 dnia każdego miesiąca (lub w następnym dniu roboczym) przez 11 kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca pierwszej wpłaty. 

   

  W przypadku wykonania spłaty wierzytelności zgodnie z postanowieniami zawartymi w Protokole ustaleń ALUMETAL Poland sp. z o.o. zobowiązała się do umorzenia pozostałych 50% ogólnej kwoty wierzytelności objętych postępowaniem naprawczym. Strony uzgodniły również zmianę sposobu prowadzenia stosunków handlowych polegającą m. in. na dokonywaniu przez SIFA Technologies Société anonyme natychmiastowych płatności bieżących zobowiązań. W przypadku braku dokonania spłaty zgodnie z Protokołem ustaleń wierzytelność ALUMETAL Poland sp. z o.o. ma zostać spłacona w pełnej wysokości w okresie objętym Planem naprawczym tj. do 2026 roku.

 • Raport bieżący 32/2016 z dnia 02.12.2016 roku, godz. 16:44
  Informacja w sprawie realizacji biznes planu „Budowa Zakładu na Węgrzech”

  Podstawa prawna: 

  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 10 października 2014 r., oraz raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 22 września 2016 r. podaje do publicznej wiadomości aktualizację informacji o realizacji inwestycji „Budowa Zakładu na Węgrzech”. 

   

  Zarząd Spółki informuje o osiągnięciu w dniu dzisiejszym stanu gotowości do produkcji na drugiej linii produkcyjnej w zakładzie w Komarom na Węgrzech. Powyższe oznacza osiągnięcie przez zakład w Komarom planowanej zdolności produkcyjnej na poziomie 60 tys. ton, tj. pełnej wielkości zakładanej zdolności produkcyjnej w/w zakładu. 

   

  Pozostałe informacje podane w raporcie bieżącym nr 17/2014 z dnia 10 października 2014 r. oraz w raporcie bieżącym nr 29/2016 z dnia 22 września 2016 r. pozostają bez zmian.

 • Raport bieżący 33/2016 z dnia 07.12.2016 roku
  Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomość, iż w dniu 07 grudnia 2016 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

   

  Treść powiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 34/2016 z dnia 08.12.2016 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna: 

  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 08 grudnia 2016 r. otrzymał zawiadomienia od akcjonariuszy – Pana Grzegorza Stulgisa, Ipopema 30 FIZAN A/S oraz Ipopema 30 FIZAN, w sprawie zmian udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

   

  Treść zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.