2023

 • Raport bieżący nr 6/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku, godz. 20:31
  Przedłużenie okresu wyłączności dla Hydro Aluminium AS

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd Alumetal S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2022, 15/2022 oraz 30/2022 informuje, że zgodnie z aneksem z dnia 6 października 2022 r. do umowy o zachowaniu poufności z dnia 26 października 2021 r., okres wyłączności dla Hydro Aluminium AS („Inwestor”) - podmiotu z grupy Norsk Hydro ASA, na prowadzenie negocjacji odnośnie transakcji nabycia do 100% akcji Spółki przez Inwestora w ramach publicznego wezwania, z dniem 31 stycznia 2023 r. ulegnie automatycznemu przedłużeniu do momentu kiedy zarówno akcjonariusz Spółki IPO30 UNIPESSOAL LDA („Kluczowy Akcjonariusz”), jak i Spółka działając wspólnie nie powiadomią Inwestora na piśmie, że rezygnują z zainteresowania ww. transakcją.

  Na dzień niniejszego raportu, zarówno Spółka jak i Kluczowy Akcjonariusz nie podjęli decyzji o rezygnacji z zainteresowania transakcją z Inwestorem.

  Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że cały czas w toku jest postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie dokonania koncentracji poprzez przejęcie przez Inwestora kontroli nad Spółką.

 • Raport bieżący nr 5/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, godz. 18:27
  Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za IV kwartał 2022 roku i 2022 rok

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wybrany zakres najważniejszych wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za IV kwartał 2022 roku oraz za cały 2022 rok:

  Dane skonsolidowane

  IV kwartał 2021

  IV kwartał 2022

  Zmiana %

  Ilość sprzedaży

  54,1 tys. ton

  56,6 tys. ton

  5%

  Przychody ze sprzedaży

  594,7 mln zł

  717,7 mln zł

  21%

  EBITDA

  50,1 mln zł

  71,6 mln zł

  43%

  Zysk netto

  33,5 mln zł

  61,7 mln zł

  84%

  Znormalizowany zysk netto

  31,6 mln zł

  56,2 mln zł

  78%

   

  Dane skonsolidowane

  2021 rok

  2022 rok

  Zmiana %

  Ilość sprzedaży

  230,6 tys. ton

  247, 8 tys. ton

  7%

  Przychody ze sprzedaży

  2 186,9 mln zł

  3 266,4 mln zł

  49%

  EBITDA

  214,4 mln zł

  293,5 mln zł

  37%

  Zysk netto

  151,6 mln zł

  245,3 mln zł

  62%

  Znormalizowany zysk netto

  148,4 mln zł

  216,1 mln zł

  46%

   

  Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że ostateczne wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową w IV kwartale 2022 roku oraz w całym 2022 roku, które mogą różnić się od w/w wstępnych wyników, zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie okresowym za 2022 rok, który zostanie opublikowany w dniu 15 marca 2023 roku.

 • Raport bieżący nr 4/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku
  Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

  – 15 marca 2023 roku – Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2022;

  – 30 maja 2023 roku – Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku zawierający kwartalną informację finansową;

  – 2 października 2023 roku – Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku;

  – 29 listopada 2023 roku – Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku zawierający kwartalną informację finansową.

  Zarząd Spółki oświadcza ponadto, że:

  Zgodnie z §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

  Zgodnie z §62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

  Zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz II kwartał roku obrotowego 2023.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   

 • Raport bieżący nr 3/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku
  Skorygowane zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:

  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Zarząd Alumetal S.A.  ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o wpłynięciu w dniu 5 stycznia 2023 roku w późnych godzinach wieczornych skorygowanego zawiadomienia od PTE Allianz Polska S.A., dotyczącego zmiany stanu posiadania znacznego pakietu akcji, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku.

  Treść skorygowanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 2/2023 z dnia 9 stycznia 2023 roku
  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 30 grudnia 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) emisji akcji serii I i zmiany kapitału zakładowego Spółki w ramach zarejestrowanego warunkowego podwyższenia kapitału Spółki.

  Rejestracja zmiany kapitału zakładowego nastąpiła w związku z wydaniem 51.598 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2022 oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w dniu wydania akcji, co nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionej następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku, dotyczącej programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Grupy Alumetal na lata 2018-2020 („Program Motywacyjny III”) w związku z wyemitowaniem przez Spółkę i wydaniem 51.598 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I.

  Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.563.428,70 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 15.634.287 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 15.634.287 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  • 9.800.570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 1.507.440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 3.769.430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 100.513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  • 103.196 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
  • 51.598 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

  W związku z powyższym uległa zmianie treść § 5 ust. 1 Statutu.

  Przed zmianą § 5 ust. 1 Statutu miał następujące brzmienie:

  §5 Kapitał zakładowy

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.558.268,90 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na:

  1. 9.800.570 (dziewięć milionów osiemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  2. 1.507.440 (jeden milion pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  3. 3.769.430 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  4. 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  5. 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  6. 100.513 (sto tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
  7. 103.196 (dziewięć siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

  Po zmianie § 5 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

  §5 Kapitał zakładowy

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.563.428,70 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

  1. 9.800.570 (dziewięć milionów osiemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  2. 1.507.440 (jeden milion pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  3. 3.769.430 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  4. 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  5. 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  6. 100.513 (sto tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  7. 103.196 (dziewięć siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  8. 51.598 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

  W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu obejmujący wyżej wymienioną zmianę.


  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:

  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o ofercie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego  Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”) oraz Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Allianz DFE”), że w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30 grudnia 2022 roku z Aviva Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Aviva Santander S.A. zarządzającym Drugim Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Drugi Allianz OFE”), łączny udział Allianz OFE, Allianz DFE oraz Drugi Allianz OFE w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej 10% i wynosi obecnie 13,76% ogólnej liczby głosów.

  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.