2017

 • Raport bieżący 53/2017 z dnia 21.12.2017 roku
  Informacje o transakcji na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:

  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 grudnia 2017 r. otrzymał powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

   

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 52/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku
  Rejestracja zmiany wartości nominalnej warunkowego kapitału zakładowego i zmiany statutu

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

   

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym od  pełnomocnika Spółki otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) z dnia 23 listopada 2017 r., zgodnie z którym Sąd dokonał:

  a) rejestracji zmiana wartości nominalnej warunkowego kapitału zakładowego związanej z podjęciem w dniu 7 listopada 2017 roku uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu dotyczącej nowego programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy Alumetal – nowa nominalna wartość warunkowego kapitału zakładowego wynosi 46 438, 20 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia groszy),

  b) rejestracji zmian w statucie Emitenta polegających na zmianie §5A oraz §22 oraz dodaniu §20 ustęp 3 pkt 11.

  Sąd postanowił o dołączeniu do akt rejestrowych Spółki tekstu jednolitego Statutu, który został przyjęty w dniu 7 listopada 2017 roku  uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  O powyższych zmianach i uchwałach podjętych w dniu 7 listopad 2017 roku na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Alumetal S.A. Emitent informował dnia Raportem bieżącym 48/2017 z dnia 07.11.2017 roku (Informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

  W załączeniu Spółka przekazuje wykaz zmian w Statucie i przyjęty tekst jednolity Statutu.

   

  Szczegółowa podstawa prawna:  § 5 ust.1 pkt 9 i § 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 • Raport bieżący nr 51/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku, godz. 13:04
  Decyzja węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu o zgodzie na zmianę warunków umowy na dotację gotówkową

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym spółka zależna Emitenta - ALUMETAL Group Hungary Kft. („Spółka zależna”) otrzymała pozytywną odpowiedź na swój wniosek („Wniosek”) o zmianę treści umowy na dotację gotówkową, zawartą dnia 21 października 2015 roku z węgierskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Handlu w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia „Budowa Zakładu na Węgrzech” („Umowa”).

  O złożeniu Wniosku Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2017 w dniu 11 października 2017 roku.

  Umowa, o której mowa powyżej została zawarta jako jeden z elementów realizacji inwestycji budowy i uruchomienia zakładu produkcyjnego na terytorium Węgier, realizowanej przez Spółkę w ramach biznes planu "Budowa Zakładu na Węgrzech", o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 17/2014 w dniu 10 października 2014 roku.

  Węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu podjęło decyzję o akceptacji przedmiotowego Wniosku. Zmianie ulegnie treść Umowy w zakresie: przesunięcia terminu formalnego zakończenia inwestycji na dzień 31 grudnia 2018 roku, obniżenia zobowiązania co do wymaganego poziomu zatrudnienia w zakładzie oraz zmiany zabezpieczenia wykonania Umowy.

  Jednocześnie Węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu poinformowało o rozpoczęciu procesu przygotowania odpowiedniego aneksu do umowy. Podpisanie aneksu zakończy formalnie proces zmian zasad realizacji umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa Zakładu na Węgrzech”.

 • Raport bieżący nr 50/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:

  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym otrzymał zawiadomienie dotyczące zmian udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 49/2017 z dnia 10.11.2017 roku
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dniu 7 listopada 2017 r.

  Podstawa prawna: 

  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie 

   

  Zarząd Spółki Alumetal S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 07 listopada 2017 roku („NWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów: 

   

  1. IPO 30 FIZAN A/S (dawniej: IPOPEMA 30 FIZAN A/S) – 5.108.221 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 5.108.221 głosów na NWZ i stanowiących ok. 46,05% głosów uczestniczących w NWZ i ok. 32,99% ogólnej liczby głosów;

  2. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK – 1.625.112 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.625.112 głosów na NWZ i stanowiących ok. 14,65% głosów uczestniczących w NWZ i ok. 10,50% ogólnej liczby głosów;

  3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1.521.510 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.521.510 głosów na NWZ i stanowiących ok. 13,72% głosów uczestniczących w NWZ i ok. 9,83% ogólnej liczby głosów;

  4. Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzane przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – łącznie 956.216 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do łącznie 956.216 głosów na NWZ i stanowiących ok. 8,62% głosów uczestniczących w NWZ i ok. 6,18% ogólnej liczby głosów;

  5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" – 700.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 700.000 głosów na NWZ i stanowiących ok. 6,31% głosów uczestniczących w NWZ i ok. 4,52% ogólnej liczby głosów.

 • Raport bieżący 48/2017 z dnia 07.11.2017 roku
  Informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu (Załącznik nr 1) przekazuje do publicznej wiadomości informację o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 07 listopada 2017 r., zawierającą treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań, w tym uchwał dotyczących zmiany Statutu.
   
  Uchwała nr 5 zawiera jednolity tekst Statutu Spółki.

  Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż podczas obrad NWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 38 ust. 1 pkt 2), 5), 7), 8), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 47/2017 z dnia 20.10.2017 roku
  Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. informuje, iż zmianie uległ termin publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

  Termin publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową podany raportem bieżącym nr 2/2017 został określony na 29 listopada 2017 r.

  Nowy termin publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową został określony na 16 listopada 2017 r.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 46/2017 z dnia 18.10.2017 roku
  Informacje o transakcji na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18 października 2017 r. otrzymał powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 45/2017 z dnia 18.10.2017 roku
  Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 października 2017 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 44/2017 z dnia 17.10.2017 roku
  Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 października 2017 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 43/2017 z dnia 16.10.2017 roku
  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) z dnia 18 września 2017 r., zgodnie z którym Sąd dokonał rejestracji zmiany kapitału zakładowego Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

  Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego

  Rejestracja zmiany kapitału zakładowego nastąpiła w związku z wyemitowaniem przez Spółkę 100.513 (sto tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F. Zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.547.949,30 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na dające 15.479.493 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki 15.479.493 akcje zwykłe na okaziciela, w tym:
  • 9.800.570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 1.507.440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 3.769.430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 100.513 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

  Emitent przedstawia poniżej zmianę Statutu zarejestrowaną przez Sąd.

  Zarejestrowana zmiana Statutu obejmowała jego § 5 ust. 1. Przed zmianą § 5 ust. 1 Statutu miał następujące brzmienie:

  § 5
  Kapitał zakładowy

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.537.898,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) i dzieli się na:
  1) 9.800.570 (dziewięć milionów osiemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  2) 1.507.440 (jeden milion pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  3) 3.769.430 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  4) 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  5) 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.


  Po rejestracji zmiany § 5 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

  §5
  Kapitał zakładowy

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.547.949,30 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na:
  1) 9.800.570 (dziewięć milionów osiemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  2) 1.507.440 (jeden milion pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  3) 3.769.430 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  4) 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  5) 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  6) 100.513 (sto tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

  Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 5 pkt 9 i § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 42/2017 z dnia 13.10.2017 roku
  Informacje o transakcji na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 13 października 2017 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 41/2017 z dnia 13.10.2017 roku
  Informacje o transakcji na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 13 października 2017 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 40/2017 z dnia 13.10.2017 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, dotyczące zmian udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 39/2017 z dnia 11.10.2017 roku, godz. 14:21
  Rozpoczęcie postępowania w sprawie zmiany umowy na dotację gotówkową

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - ALUMETAL Group Hungary Kft. („Spółka zależna”) złożyła wniosek o zmianę umowy na dotację gotówkową, zawartej dnia 21 października 2015 roku z węgierskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Handlu w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia „Budowa Zakładu na Węgrzech” („Umowa”).

  Umowa, o której mowa powyżej została zawarta jako jeden z elementów realizacji inwestycji budowy i uruchomienia zakładu produkcyjnego na terytorium Węgier, realizowanej przez Spółkę w ramach biznes planu "Budowa Zakładu na Węgrzech", o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 17/2014 w dniu 10 października 2014 roku.

  Przedmiotowy wniosek dotyczy modyfikacji treści Umowy polegającej na przesunięciu terminu formalnego zakończenia inwestycji na dzień 31 grudnia 2018 roku, obniżeniu zobowiązania co do wymaganego poziomu zatrudnienia w zakładzie oraz zmiany zabezpieczenia wykonania Umowy.

  Spółka zależna dokonała, w ścisłej współpracy z dostawcą urządzeń, inwestycji w dodatkowe doposażenie drugiej linii odlewniczej w zakładzie w Komarom, dzięki czemu uzyskała satysfakcjonującą poprawę uzyskiwanych wyników w zakresie efektywności technologicznej. Potwierdzenie uzyskiwanych rezultatów ma nastąpić do końca bieżącego roku. W rezultacie testy akceptacji końcowej całości drugiej linii odlewniczej zaplanowano na I kwartał 2018 roku.

  W związku z powyższym Spółka zależna zwróciła się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu o przesuniecie terminu ostatecznego zakończenia inwestycji z dnia 31 grudnia 2017 roku na dzień 31 grudnia 2018 roku.

  Ponadto z uwagi na wystąpienie znaczących zmian na węgierskim rynku pracy, skutkujących trudnościami z zatrudnianiem pracowników, zawnioskowała również o zmniejszenie jej zobowiązania co do minimalnej liczby zatrudnianych pracowników.

  Jednocześnie we wniosku Spółka zależna wystąpiła o zmianę formy zabezpieczenia przedmiotowej Umowy z poręczenia Alumetal S.A. na ustanowienie zastawu hipotecznego
  na należącej do niej nieruchomości, co Strony dopuszczały jako możliwe na etapie podpisania pierwotnej Umowy.

  Spółka poinformuje o efektach prowadzonego postępowania.

 • Raport bieżący 38/2017 z dnia 10.10.2017 roku
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) wraz z treścią projektów uchwał, w tym zmiany Statutu, które mają być przedmiotem obrad NWZ.

  NWZ odbędzie się dnia 7 listopada 2017 roku o godz. 10:00 w Warszawie w Hotelu The Westin Warsaw przy Al. Jana Pawła II 21, sala Libra, II piętro.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 37/2017 z dnia 10.10.2017 roku
  Powołanie Członka Zarządu

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki działając stosownie do § 12 ust. 5 Statutu Spółki ustaliła liczbę członków Zarządu Emitenta na cztery osoby i powołała na wspólną, trzyletnią kadencję w jego skład nowego Członka Zarządu w osobie Pani Agnieszki Drzyżdżyk.

  Pani Agnieszka Drzyżdżyk złożyła oświadczenie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

  Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowego Członka Zarządu zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu oraz widnieje na stronie internetowej Spółki.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 36/2017 z dnia 18.09.2017 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, dotyczące zmian udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 35/2017 z dnia 18.09.2017 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariuszy – Pana Grzegorza Stulgisa oraz IPO 30 FIZAN A/S zawiadomienie, dotyczące zmian udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 34/2017 z dnia 18.09.2017 roku
  Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18 września 2017 roku otrzymał powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 33/2017 z dnia 14.09.2017 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji – korekta zawiadomienia

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 września 2017 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza IPO 30 FIZAN A/S z siedzibą w Danii dotyczące zmiany udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, będące korektą zawiadomienia przesłanego w dniu 25 lipca 2017 roku, które to Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 25/2017.

  Treść skorygowanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 32/2017 z dnia 14.09.2017 roku
  Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 września 2017 roku otrzymał powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 31/2017 z dnia 07.09.2017 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, dotyczące zmian udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 30/2017 z dnia 06.09.2017 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, dotyczące zmian udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 29/2017 z dnia 05.09.2017 roku
  Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 05 września 2017 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

   

  Treść powiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 28/2017 z dnia 05.09.2017 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, dotyczące zmian udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 27/2017 z dnia 05.09.2017 roku
  Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 05 września 2017 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

   

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 26/2017 z dnia 03.08.2017 roku
  Zakończenie programu motywacyjnego obejmującego emisję akcji serii D, E i F

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie zakończonego programu motywacyjnego realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2014 roku („Program Motywacyjny”).

  Założenia Programu Motywacyjnego przewidywały warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w związku z którym zostały wyemitowane nieodpłatne i niezbywalne warranty subskrypcyjne w trzech transzach (serii A, B i C) oraz odpowiadające im trzy transze nowych akcji Spółki (serii D, E i F) o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 45.231 zł. Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 12 grudnia 2014 roku, Zarząd Spółki uzyskał uprawnienie do emitowania pierwszej transzy warrantów subskrypcyjnych (serii A) od dnia zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. tj. w dniu 13 kwietnia 2015 r. Warranty subskrypcyjne wszystkich serii mogły być emitowane do dnia 31 grudnia 2018 r.

  W ramach Programu Motywacyjnego Spółka wyemitowała w latach 2015-2017 trzy serie akcji: serii D, E oraz F, wydawanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A, B oraz C.

  Akcje wszystkich serii emitowane były w postaci zdematerializowanej zgodnie z art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje serii D (150.770 akcji) zostały wydane na podstawie złożonych oświadczeń 27 osobom w dniu 01 czerwca 2015 roku, akcje serii E (150.770 akcji) 25 osobom w dniu 20 lipca 2016 roku, zaś akcje serii F (100.513 akcji) 23 osobom w dniu 21 lipca 2017 roku, przy czym ilość wydanych akcji serii D oraz E obejmowała całość możliwych do wyemitowania akcji w danej transzy. Redukcja na zapisy na akcje którejkolwiek z serii nie wystąpiła.

  Wszystkie akcje (łącznie 402.053 akcji) były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 29,75 zł i zostały wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Spółka nie zawierała umowy o subemisję).

  Łączna wartość przeprowadzonej emisji akcji serii D, E oraz F rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej wynosiła 11.961.076,75 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy).

  W ramach warunkowego podwyższonego kapitału zakładowego związanego z Programem Motywacyjnym podniesiono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 40.205,30 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście pięć złotych trzydzieści groszy). W związku z powyższym wysokość kapitału zakładowego Spółki, po zakończeniu Programu Motywacyjnego wynosi 1.547.949,30 zł (słownie: jeden milion, pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na 15.479.493 akcje zwykłe na okaziciela w tym:
  - 9.800.570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  - 1.507.440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  - 3.769.430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  - 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  - 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  - 100.513 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

  Wartość godziwa przyznanych instrumentów kapitałowych w ramach Programu Motywacyjnego na dzień wyceny ustalana była przy zastosowaniu metody wyceny Monte Carlo. Koszt programu był korygowany w trakcie jego przebiegu w wyniku stopniowej realizacji (lub jej braku) poszczególnych jego elementów (np. realizacja parametrów programu, rotacja uprawnionych).

  Łączny koszt programu w latach 2014-2017 wyniósł 4.424.573,97 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt siedem groszy). Wysokość kosztu poszczególnych transzy akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego Emitent podawał w raportach okresowych.

  Koszt świadczeń pracowniczych osób objętych Programem Motywacyjnym ujęty został jako koszt okresu w rachunku wyników w kosztach ogólnego zarządu, a odpowiadająca jemu wartość w kapitałach własnych w bilansie Spółki.

  Koszty emisji, jakie poniósł Emitent w postaci koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty wyniosły 45.000,00 zł. Ze względu na charakter oraz sposób przeprowadzenia emisji akcji Emitent nie poniósł kosztów wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego czy też promocji oferty. Powyższe oznacza, iż koszt emisji na 1 akcję wyniósł 0,11 zł (słownie: zero złotych jedenaście groszy).

  Elementy kosztów emisji zostały ujęte w księgach rachunkowych w kosztach ogólnego zarządu w dacie ich poniesienia.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §33 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 25/2017 z dnia 25.07.2017 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza IPO 30 FIZAN A/S z siedzibą w Danii, w sprawie zmian udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 24/2017 z dnia 24.07.2017 roku
  Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 maja 2017 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 23/2017 z dnia 19.07.2017 roku
  Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr Uchwały Nr 445/17 z dnia 10 lipca 2017 roku zmienioną Uchwałą nr 446/17 z dnia 10 lipca 2017 roku w dniu 21 lipca 2017 roku w KDPW nastąpi rejestracja 100.513 (sto tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F ALUMETAL S.A. („Akcje serii F”) i oznaczenie ich kodem PLALMTL00023.

  Powyższe stanowi spełnienie warunku Uchwały Nr 781/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 19 lipca 2017 roku zmienionej Uchwałą Zarządu GPW nr 782/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku dotyczących wprowadzenia z dniem 21 lipca 2017 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 100.513 Akcji serii F, o podjęciu których Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 22/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku.

 • Raport bieżący 22/2017 z dnia 19.07.2017 roku
  Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dopuszczenia akcji serii F do obrotu giełdowego

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o Uchwale Nr 781/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 19 lipca 2017 roku zmienionej Uchwałą Zarządu GPW nr 782/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku, dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ALUMETAL S.A. („Uchwała”).

  W Uchwale Zarząd GPW postanowił w trybie zwykłym wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 100.513 akcji (sto tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela ALUMETAL S.A. serii F („Akcje serii F”) z dniem 21 lipca 2017 roku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.(„KDPW”) w dniu 21 lipca 2017 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLALMTL00023. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

  O uchwale Zarządu KDPW dotyczącym warunkowej rejestracji w KDPW Akcji serii F Emitent poinformował raportem bieżącym nr 18/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 21/2017 z dnia 17.07.2017 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, w sprawie zmian udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 20/2017 z dnia 14.07.2017 roku, godz. 17:14
  Informacja o wpływie czynników ryzyka na wyniki finansowe za II kwartał 2017 roku

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż po przeprowadzeniu wewnętrznych analiz związanych z szacowanymi wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. za II kwartał 2017 roku, przewiduje, iż czynniki o których Emitent informował w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał roku obrotowego 2017 z dnia 15 maja 2017 roku (patrz: pkt XXIX. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału) będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy II kwartału 2017 roku i w konsekwencji I półrocza 2017 roku.

  W ocenie Zarządu negatywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. („Grupa Alumetal”) ma przede wszystkim czynnik w postaci niekorzystnej relacji pomiędzy cenami zakupu złomów aluminiowych, a cenami sprzedaży wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz fakt, że presja na marże dotyczy pełnej gamy produktowej Grupy Alumetal, a nie tylko stopów standardowych.

  Powyższe oznacza pogorszenie wyników finansowych Grupy Alumetal m. in. zysku EBITDA o około 20% oraz znormalizowanego zysku skonsolidowanego o około 25% w stosunku do poziomów zanotowanych w I kwartale 2017 roku.

  Zarząd Spółki nie wyklucza utrzymania tendencji do negatywnego oddziaływania w/w czynników na wyniki finansowe Grupy Alumetal w perspektywie kolejnego kwartału.

  Ze względu na wstępny charakter informacji oraz czas niezbędny do ustalenia ostatecznych danych za II kwartał 2017 roku Emitent poda dokładne wyliczenia oraz ewentualnie zaktualizuje czynniki mogące mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe w przyszłości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. za I półrocze 2017 roku, którego publikacja nastąpi 21 sierpnia 2017 roku.

 • Raport bieżący 19/2017 z dnia 14.07.2017 roku
  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku („Raport półroczny”).

  Termin publikacji Raportu półrocznego podany raportem bieżącym nr 2/2017 został określony na 02 października 2017 r.

  Nowy termin publikacji Raportu półrocznego został określony na 21 sierpnia 2017 roku.

  Podstawa prawna:
  § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 18/2017 z dnia 11.07.2017 roku
  Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rejestracji akcji serii F

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż otrzymał Uchwały Nr 445/17 oraz 446/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.(„KDPW”), zgodnie z którymi postanowiono zarejestrować w KDPW 100.513 akcji (sto tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ALUMETAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Motywacyjne”), emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2014 r., oraz oznaczyć je kodem PLALMTL00023, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – „GPW”) decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLALMTL00023.

  Zarejestrowanie Akcji Motywacyjnych w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW w/w decyzji GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 17/2017 z dnia 22.06.2017 roku
  Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości otrzymane w dniu dzisiejszym powiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Treść powiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 16/2017 z dnia 20.06.2017 roku, godz. 9:21
  Informacja o otrzymaniu oświadczeń o objęciu akcji

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2017 r., powziął wiadomość o otrzymaniu przez Spółkę oświadczeń o objęciu akcji wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2014 r. („Program Motywacyjny”), o którym Spółka informowała w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 czerwca 2014 r. („Prospekt”) oraz raportach rocznych za lata 2014, 2015 oraz 2016.

  Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami osoby objęte Programem Motywacyjnym złożyły oświadczenia o objęciu łącznie 100.513 akcji serii F wyemitowanych w zamian za 100.513 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii C („Akcje Motywacyjne”). Spółka informuje, iż wszystkie Akcje Motywacyjne są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), a ich emisja odbywać się będzie w formie zdematerializowanej w oparciu o art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. prawa płynące z Akcji Motywacyjnych powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

  Emitent informuje, iż w związku z powyższym zmianie ulegnie wysokość kapitału zakładowego Spółki, który wynosić będzie 1.547.949,30 zł (słownie: jeden milion, pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy) i dzielić się będzie na 15.479.493 akcje zwykłe na okaziciela w tym:
   

  • 9.800.570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 1.507.440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 3.769.430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 100.513 akcji zwykłych na okaziciela serii F.


  Wobec powyższego zmianie ulegnie również ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 15.378.980 na 15.479.493.

  Stosownie do postanowień Programu Motywacyjnego, Spółka niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o rejestrację Akcji Motywacyjnych oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.

 • Raport bieżący 15/2017 z dnia 23.05.2017 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza Ipopema 30 FIZAN A/S z siedzibą w Danii, w sprawie zmian udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 14/2017 z dnia 22.05.2017 roku
  Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 maja 2017 r. otrzymał powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 13/2017 z dnia 19.05.2017 roku
  Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 maja 2017 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 12/2017 z dnia 17.05.2017 roku
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dniu 16 maja 2017 r.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

  Zarząd Spółki Alumetal S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 maja 2017 r. („ZWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

  1. IPOPEMA 30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – 3.570.254 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 3.570.254 głosów na ZWZ i stanowiących 33,58% głosów uczestniczących w ZWZ i 23,22% ogólnej liczby głosów;

  2. IPOPEMA 30 FIZAN A/S – 1.537.896 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.537.896 głosów na ZWZ i stanowiących 14,46% głosów uczestniczących w ZWZ i 9,99% ogólnej liczby głosów;

  3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.500.000 głosów na ZWZ i stanowiących 14,11% głosów uczestniczących w ZWZ i 9,75% ogólnej liczby głosów;

  4. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK – 1.460.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.460.000 głosów na ZWZ i stanowiących 13,73% głosów uczestniczących w ZWZ i 9,49% ogólnej liczby głosów;

  5. Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska – 558.205 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 558.205 głosów na ZWZ i stanowiących 5,25% głosów uczestniczących w ZWZ i 3,63% ogólnej liczby głosów.

 • Raport bieżący 11/2017 z dnia 16.05.2017 roku
  Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 07 kwietnia 2017 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwałę o podziale zysku Spółki za rok 2016 w łącznej kwocie 77.453.188,25 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) w niżej określony sposób:

  1) kwotę 44.906.621,60 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczono na wypłatę dywidendy
  dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję;
  2) kwotę 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) przeznaczono na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki;
  3) pozostałą kwotę w wysokości 32.491.566,65 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczono na kapitał zapasowy.

  Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje ALUMETAL S.A. w liczbie 15.378.980 (słownie: piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt).

  Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 24 maja 2017 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 07 czerwca 2017 r.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 10/2017 z dnia 16.05.2017 roku
  Informacja o przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu (Załącznik nr 1) przekazuje do publicznej wiadomości informację o przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 16 maja 2017 r., zawierającą treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z wynikami głosowań, informację o projekcie uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza w trakcie trwania obrad ZWZ oraz informację o odstąpieniu przez ZWZ od rozpatrzenia jednego punktu z przyjętego porządku obrad.

  Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż podczas obrad ZWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 38 ust. 1 pkt 5), 7), 8), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 09/2017 z dnia 18.04.2017 roku
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

   

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

  ZWZ odbędzie się dnia 16 maja 2017 roku o godz. 10:00 w Warszawie w Hotelu The Westin Warsaw przy Al. Jana Pawła II 21, sala Boardroom, I piętro.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 08/2017 z dnia 07.04.2017 roku
  Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2016

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017
  z dnia 05 kwietnia 2017 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2016 w kwocie 77.453.188,25 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) w następujący sposób:

  1) kwotę 44.906.621,60 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję,
  2) kwotę 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,
  3) pozostałą kwotę w wysokości 32.491.566,65 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

  Ponadto Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała ustalenie dnia dywidendy na dzień 24 maja 2017 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 07 czerwca 2017 r. oraz wniosła
  o uwzględnienie wniosku Zarządu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

  Podstawa prawna:
  § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 07/2017 z dnia 05.04.2017 roku - korekta
  Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016 - korekta

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) przesyła korektę oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w raporcie 7/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku. Zawarte w raporcie 7/2017 daty roczne rekomendowanych przez Zarząd Spółki dni określających dzień dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy wskazują błędnie na rok 2016.

  Treść korygowanej informacji brzmi:

  „Zarząd zarekomendował ustalenie dnia dywidendy na dzień 24 maja 2016 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 07 czerwca 2016 r.”

  Treść prawidłowej informacji powinna brzmieć:

  „Zarząd zarekomendował ustalenie dnia dywidendy na dzień 24 maja 2017 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 07 czerwca 2017 r.”

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 07/2017 z dnia 05.04.2017 roku
  Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki oraz do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 77.453.188,25 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) powinien zostać podzielony w następujący sposób:

  1) kwotę 44.906.621,60 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję,
  2) kwotę 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,
  3) pozostałą kwotę w wysokości 32.491.566,65 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

  Zarząd zarekomendował ustalenie dnia dywidendy na dzień 24 maja 2016 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 07 czerwca 2016 r.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 06/2017 z dnia 05.04.2017 roku, godz. 23:03
  Wycena i rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, iż wskutek zalecenia ze strony Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), podjął decyzję o zaadresowaniu zastrzeżenia zawartego w opiniach biegłego rewidenta z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. w latach poprzednich i podjął decyzję o wyliczeniu i rozpoznaniu aktywa z tytułu niewykorzystanych ulg w podatku dochodowym, zgodnie z zaleceniem KNF począwszy od Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.


  W celu dokonania wyliczenia Zarząd Spółki przygotował szczegółowe prognozy finansowe na lata kolejne. Założenia leżące u podstaw przygotowanych prognoz zostały przyjęte według najlepszego stanu wiedzy Zarządu Emitenta na dzień sporządzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku („Sprawozdanie za rok 2016”) tj. na dzień 05 kwietnia 2017 roku. Na podstawie prognoz finansowych, dostępnej puli pomocy publicznej oraz w oparciu o odpowiednie regulacje polskie i węgierskie (określające sposób funkcjonowania ulgi) Zarząd Emitenta dokonał oszacowania i rozpoznania aktywa na dzień 31 grudnia 2016 roku.

   

  Na podstawie w/w wyliczenia Zarząd Spółki dokonał oszacowania aktywa na dzień 01 stycznia 2015 roku oraz 31 grudnia 2015 roku. Rozpoznane aktywo odnosi się do ALUMETAL Poland sp. z o.o. i ALUMETAL Group Hungary Kft. tj. spółek Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. uprawnionych do korzystania z pomocy publicznej w charakterze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.


  W notach 9.21.3 i 15.3 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alumetal Kapitałowej Alumetal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku szczegółowo przedstawiono informacje na temat warunków, które muszą zostać spełnione w Polsce oraz na Węgrzech, aby spółki Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. mogły skorzystać z pomocy publicznej. Na dzień 05 kwietnia 2017 roku Zarząd zakłada, iż wszystkie te kryteria i wymagania będą przez spółki należące do Grupy wypełnione.

   

  W Sprawozdaniu za rok 2016 sporządzonym z datą 05 kwietnia 2017 roku dokonano odpowiedniego ujęcia aktywa, w szczególności z uwzględnieniem wytycznych MSR 8 dokonano retrospektywnego ujęcia tego elementu w odniesieniu do dnia 01 stycznia 2015 roku i dnia 31 grudnia 2015 roku.

   

  Wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszącego się do niewykorzystanej pomocy publicznej w formie zwolnienia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosła:
  a) na dzień 1 stycznia 2015 roku – 43.422.341,93 zł,
  b) na dzień 31 grudnia 2015 roku – 40.501.626,73 zł,
  c) na dzień 31 grudnia 2016 roku – 38.359.689,59 zł,
  co oznacza następujący wpływ tej wyceny na Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku:

  - zwiększenie Kapitałów Własnych w pozycji Zyski Zatrzymane w kwocie 43.422.341,93 zł na dzień 01 stycznia 2015 roku,
  - zmniejszenie Skonsolidowanego Zysku Netto w 2015 roku o 2.920.715,20 zł,
  - zmniejszenie Skonsolidowanego Zysku Netto w 2016 roku o 2.141.937,14 zł.

   

  Skutkiem podjętych powyżej działań będzie brak zastrzeżenia w opinii biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. za rok za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

   

  Kwestie związane z oszacowaniem oraz rozpoznaniem powyższego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały szerzej ujawnione w notach 5.2, 9.21.3 oraz 15.3 Sprawozdania za rok 2016.

   

  W kolejnych latach wpływ na Skonsolidowany Zysk Netto Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. może być pozytywny (w przypadku ponoszenia wydatków inwestycyjnych kreujących ulgę w podatku dochodowym) jak i negatywny (w przypadku wykorzystania ulgi w podatku dochodowym). W konsekwencji spodziewanych wahań Zysku Skonsolidowanego Netto w efekcie wyceny aktywa z tytułu niewykorzystanych ulg podatkowych, Zarząd ALUMETAL S.A. rozważa korektę polityki dywidendowej Emitenta począwszy od wypłaty dywidendy za rok 2017, polegającą na wyliczaniu i wypłacie dywidendy w odniesieniu do Znormalizowanego Zysku Skonsolidowanego, gdzie Zysk Znormalizowany oznaczał będzie Skonsolidowany Zysk Netto skorygowany o efekt zmiany stanu aktywa z tytułu niewykorzystanych ulg podatkowych w danym roku.

 • Raport bieżący 05/2017 z dnia 15.03.2017 roku
  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. informuje, iż zmianie uległ termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2016.

  Termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2016 podany raportem bieżącym nr 2/2017 został określony na 23 marca 2017 r.

  Nowy termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2016 został określony na 05 kwietnia 2017 r.

  Podstawa prawna:
  § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 04/2017 z dnia 10.02.2017 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Ipopema 30 FIZAN, w sprawie zmian udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 03/2017 z dnia 09.02.2017 roku
  Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości otrzymane w dniu dzisiejszym powiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Treść powiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący 2/2017 z dnia 30.01.2017 roku
  Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

  – 23 marca 2017 r. – Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2016;
  – 15 maja 2017 r. – Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową;
  – 02 października 2017 r. – Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku;
  – 29 listopada 2017 r. – Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową.

  Zarząd Spółki oświadcza ponadto że:

  Zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka będzie przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2017 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;

  Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

  Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2016 i II kwartał roku obrotowego 2017.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący 1/2017 z dnia 02.01.2017 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji – korekta zawiadomienia

  Podstawa prawna: 

  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. 

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 02 stycznia 2017 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariuszy – Pana Grzegorza Stulgisa oraz Ipopema 30 FIZAN A/S w sprawie zmian udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, będące korektą zawiadomienia przesłanego w dniu 08 grudnia 2016 r., które Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 34/2016. 

   

  Treść skorygowanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.