2018

 • Raport bieżący nr 31/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku godz. 17:21
  Info. o możliwości niewypełnienia wymogu związanego z min. poziomem zatrudnienia w ramach inwest. "Budowa Zakładu na Węgrzech"-całościowe objęcie odpisem akt. wartości aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego w Alumetal Group Hungary Kft.

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

   

  Zarząd Alumetal S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zarząd Alumetal Group Hungary Kft. (,,Spółka zależna”) w porozumieniu z Zarządem i Komitetem Audytu Alumetal S.A. w dniu dzisiejszym zdecydował o całościowym objęciu odpisem aktualizującym wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanego z działalnością Alumetal Group Hungary Kft. z uwagi na prawdopodobną możliwość niewypełnienia parametru poziomu zatrudnienia na poziomie minimum średniorocznie 150 osób, który jest warunkiem koniecznym wymaganym przez węgierskie prawo od każdego inwestora w celu uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnienia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

  Zmiana szacunku w zakresie prawdopodobieństwa realizacji wyżej wymienionego parametru w stosunku do pierwotnych założeń biznes planu przedsięwzięcia ,,Budowa Zakładu na Węgrzech” z 2014 roku wynika z następujących powodów:
  a) trwałej zmiany struktury zaopatrzenia w surowce złomowe w węgierskim zakładzie Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. skutkującej istotnym zmniejszeniem udziału surowców złomowych wymagających pracochłonnych procesów metal management, co ma wpływ na ograniczenie poziomu zatrudnienia w Spółce zależnej,
  b) implementacji kilku rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w Spółce zależnej skutkujących zwiększeniem wydajności produkcji, a tym samym trwałym zmniejszeniem poziomu zapotrzebowania na pracę pracowników produkcyjnych w stosunku do pierwotnych planów,
  c) trudnej sytuacji na węgierskim rynku pracy charakteryzującej się niską dostępnością nowych pracowników, wysoką rotacją pracowników oraz stosunkowo wysoką dynamiką wzrostu płac, co miało wpływ na wyżej opisaną modyfikację modelu biznesowego w Spółce zależnej.

  W świetle powyższego Spółka zależna, mając znacznie zmniejszone zapotrzebowanie na pracowników będące efektem wprowadzenia wyżej wymienionych zmian, prawdopodobnie nie wypełni wymogu związanego z minimalnym poziomem zatrudnienia w wysokości średniorocznie 150 osób w roku 2019 i w konsekwencji nie będzie mogła skorzystać z ulgi w podatku dochodowym, o której Emitent informował w raporcie nr 17/2014 z dnia 10 października 2014 roku. W zaistniałej sytuacji Spółka zależna postanowiła w dniu dzisiejszym objąć w całości odpisem aktualizującym aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszącego się do niewykorzystanej pomocy publicznej w formie zwolnienia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 940 287 853 HUF (równowartość ok. 12,5 mln PLN), co obniży w IV kwartale 2018 roku, zarówno wynik netto Alumetal Group Hungary Kft., jaki i raportowany skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Alumetal S.A.

  Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż objęcie odpisem wspomnianego aktywa podatkowego nie wpłynie na wysokość znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., który jest podstawą wypłaty dywidendy przez Alumetal S.A.

  Jednocześnie Zarząd Emitenta pragnie podkreślić, iż dokonanie odpisu aktualizującego wartość tego aktywa nie wiąże się z wypływem gotówki ze Spółki zależnej, a oszczędności wynikające z przyjęcia nowego modelu biznesowego, i w konsekwencji niższego zatrudnienia, powinny skompensować utracone przez Spółkę zależną potencjalne korzyści wynikające z ulgi w podatku dochodowym.

  Druga część pomocy publicznej w formie dotacji gotówkowej w docelowej wysokości 1 480 211 000 HUF (równowartość ok. 20,7 mln PLN), która w ponad 99% wartości jest już wypłacona, w ocenie Zarządów Spółki zależnej i Emitenta nie jest zagrożona częściową lub całkowitą utratą, gdyż wynika ze zmniejszenia wymogu co do zatrudnienia do poziomu minimum 113 osób, dokonanego w oparciu o decyzję Węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu w zakresie obniżenia dla Spółki zależnej wyżej wymienionego zobowiązania, o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 39/2017 z dnia 11 października 2017 roku oraz nr 51/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku.

 • Raport bieżący nr 30/2018 z dnia 16 października 2018 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.


  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. (PTE PZU S.A.) występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU), że w związku z zakończeniem w dniu 12 października 2018 r. likwidacji Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego (Pekao OFE) skutkującym przeniesieniem w tym dniu wszystkich aktywów Pekao OFE do OFE PZU oraz wstąpieniem OFE PZU we wszystkie prawa i obowiązki Pekao OFE, dotychczas posiadany udział OFE PZU w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się i przekroczył w górę próg 5% ogólnej liczby głosów.
  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 29/2018 z dnia 12 października 2018 roku
  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku.
  Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową podany raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku został określony na 29 listopada 2018 roku.
  Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową został określony na 13 listopada 2018 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 9 października 2018 roku
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 października 2018 r.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

  Zarząd Spółki Alumetal S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 października 2018 r. („NWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

  1. IPO 30 FIZAN A/S – 5.108.221 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 5.108.221 głosów na NWZ i stanowiących 44,07 % głosów uczestniczących w NWZ i 32,99% ogólnej liczby głosów;
  2. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK – 1.690.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.690.000 głosów na NWZ i stanowiących 14,58 % głosów uczestniczących w NWZ i 10,92 % ogólnej liczby głosów;
  3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1.521.510 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.521.510 głosów na NWZ i stanowiących 13,13% głosów uczestniczących w NWZ i 9,83% ogólnej liczby głosów;
  4. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny – 956.216 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 956.216 głosów na NWZ i stanowiących 8,25% głosów uczestniczących w NWZ i 6,18% ogólnej liczby głosów;
  5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 745.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 745.000 głosów na NWZ i stanowiących 6,43% głosów uczestniczących w NWZ i 4,81% ogólnej liczby głosów.

 • Raport bieżący nr 27/2018 z dnia 3 października 2018 roku
  Powołanie Prezesa Zarządu

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marka Kacprowicza do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na wspólną 3 letnią kadencję.
  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Kacprowicz:
  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

  Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach i przebiegu pracy zawodowej Pana Marka Kacprowicza zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 26/2018 z dnia 3 października 2018 roku
  Powołanie Członka Rady Nadzorczej

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Szymona Adamczyka na wspólną trzyletnią kadencję.

  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Szymon Adamczyk:
  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

  Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach i przebiegu pracy zawodowej Pana Szymona Adamczyka zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 3 października 2018 roku
  Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alumetal SA

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu (Załącznik nr 1) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 3 października 2018 roku wraz z wynikami głosowań.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 2 października 2018 roku
  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 października 2018 roku do Spółki wpłynęła pisemna rezygnacja Pana Marka Kacprowicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 2 października 2018 roku. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 14 września 2018 roku
  Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:

  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 września 2018 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, przez pana Krzysztofa Błasiaka - Wiceprezesa Zarządu, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 11 września 2018 roku
  Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:

  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 września 2018 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, przez pana Krzysztofa Błasiaka - Wiceprezesa Zarządu, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w związku z otrzymanym w dniu 21 sierpnia 2018 roku żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od akcjonariusza - IPO 30 FIZAN A/S, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2018, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ.

  NWZ odbędzie się dnia 3 października 2018 roku o godz. 9:00 w Warszawie w Sheraton Warsaw Hotel przy ul. B. Prusa 2, sala Paryż.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku godz. 20:14
  Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 roku do Spółki wpłynęło od IPO 30 FIZAN A/S, akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądanie zwołania na dzień 3 października 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z porządkiem obrad obejmującym zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, jak również zgłoszenie kandydatury Pana Szymona Adamczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki wraz z życiorysem, oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie oraz oświadczeniem odnośnie niezależności.
  Żądanie akcjonariusza, życiorys kandydata, zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczenie odnośnie niezależności, stanowią załączniki do niniejszego raportu.
  W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Spółki podejmie niezbędne działania w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku
  Rezygnacja Prezesa Zarządu

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 roku do Rady Nadzorczej oraz do Spółki wpłynęła pisemna rezygnacja Pana Szymona Adamczyka z funkcji Prezesa Zarządu i członkostwa w Zarządzie Spółki i spółkach zależnych z końcem dnia 30 września 2018 roku.
  W piśmie Pan Szymon Adamczyk wskazał, iż rezygnacja ma miejsce po zrealizowaniu wszystkich kluczowych zadań, jakie Rada Nadzorcza postawiła przed Zarządem w 2018 roku (początkowo ich wykonanie planowane było przed upływem poprzedniej kadencji), w tym między innymi:
  - sfinalizowaniu inwestycji i uruchomieniu zakładu produkcyjnego na Węgrzech, ustabilizowaniu jego działalności operacyjnej oraz poprawieniu wyników finansowych,
  - rozbudowaniu i uruchomieniu zakładu stopów wstępnych w Gorzycach,
  - przygotowaniu biznes planu na modernizację zakładu w Kętach, który został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą w dniu 16 lipca 2018 roku,
  - przygotowaniu „Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Alumetal SA na lata 2018 – 2022”, która została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą w dniu 16 lipca 2018 roku.

  Jednocześnie Pan Szymon Adamczyk deklaruje gotowość do dalszego wspierania rozwoju Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., w tym przez uczestnictwo w innych organach spółek z Grupy i szerokiej współpracy na wzajemnie uzgodnionych zasadach.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku
  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.

  Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe podany raportem bieżącym nr 16/2018
  z dnia 4 lipca został określony na 22 sierpnia 2018 roku.

  Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe został określony na 21 sierpnia 2018 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku godz.17:42
  Strategia Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. na lata 2018-2022, w tym zmiana założeń polityki dywidendowej

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 16 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Strategii Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. na lata 2018 – 2022” („Strategia”) przedłożonej przez Zarząd Spółki.
  Przyjęta Strategia zakłada zwiększenie wartości dla akcjonariuszy oraz wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. jako wiodącego producenta w Europie wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych i stopów wstępnych.

  Cele Strategii zamierza się osiągnąć między innymi poprzez:
  • zwiększanie wolumenu sprzedaży wyrobów Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. do poziomu ponad 250 tys. ton w 2022 roku,
  • modernizację zakładu produkcyjnego w Kętach,
  • koncentrację na działaniach operacyjnych mających na celu poprawę wydajności produkcji oraz jej efektywności technologicznej i kosztowej,
  • dalszą intensyfikację działań handlowych, w tym dywersyfikację portfela produktów,
  • średnioroczny wzrost EBITDA o 10%.

  Przyjęta Strategia zakłada między innymi realizację istotnej inwestycji związanej z modernizacją zakładu w Kętach. Rada Nadzorcza zatwierdziła plan inwestycyjny „Modernizacja Zakładu Kęty w Alumetal Poland sp. z o.o.” przedłożony przez Zarząd Spółki.
  Zgodnie z przyjętym planem, realizacja inwestycji „Modernizacja Zakładu Kęty w Alumetal Poland Sp. z o.o.” będzie obejmować rozbudowę hali produkcyjnej i magazynowej, częściową przebudowę istniejącego zakładu, modernizację infrastruktury, a także zakup, instalację i uruchomienie urządzeń technologicznych i pomocniczych. Inwestycja pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii produkcji aluminiowych stopów odlewniczych, zwiększenie wydajności i znaczną poprawę procesów technologicznych i operacyjnych. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na realizację planu inwestycyjnego „Modernizacja Zakładu Kęty w Alumetal Poland Sp. z o.o.” jako planu strategicznego w rozumieniu § 20 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki oraz na poniesienie nakładów inwestycyjnych do kwoty 55 600 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy złotych). Wydatki będą ponoszone głównie w latach 2019 i 2020, przy czym większość zostanie poniesiona w 2020 roku. Zarząd planuje zakończenie inwestycji do 31 grudnia 2020 roku. Inwestycja zostanie sfinansowana w całości ze środków własnych Grupy Kapitałowej Alumetal S.A.
  Spółka nie przewiduje w okresie 2018 – 2022 innych wydatków przeznaczonych na duże projekty inwestycyjne. W konsekwencji zaplanowania umiarkowanych nakładów inwestycyjnych na najbliższe lata, Grupa Kapitałowa Alumetal S.A. zdecydowała się na modyfikację swojej polityki dywidendowej podnosząc deklarowany poziom dywidendy z dotychczasowych 50% do minimum 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto.

 • Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku
  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.

  Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe podany raportem bieżącym nr 1/2018 został określony na 1 października 2018 r.

  Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe został określony na 22 sierpnia 2018 r.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 24 maja 2018 roku
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 maja 2018 r.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

  Zarząd Spółki Alumetal S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu
  23 maja 2018 r. („ZWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

  1. IPOPEMA 30 FIZAN A/S – 5.108.221 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 5.108.221 głosów na ZWZ i stanowiących 46,28% głosów uczestniczących w ZWZ i 32,99% ogólnej liczby głosów;

  2. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK – 1.625.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.625.000 głosów na ZWZ i stanowiących 14,72% głosów uczestniczących w ZWZ i 10,50% ogólnej liczby głosów;

  3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1.521.510 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.521.510 głosów na ZWZ i stanowiących 13,79% głosów uczestniczących w ZWZ i 9,83% ogólnej liczby głosów;

  4. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny – 956.216 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 956.216 głosów na ZWZ i stanowiących 8,66% głosów uczestniczących w ZWZ i 6,18% ogólnej liczby głosów;

  5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 745.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 745.000 głosów na ZWZ i stanowiących 6,75% głosów uczestniczących w ZWZ i 4,81% ogólnej liczby głosów;

  6. Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska – 558.205 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 558.205 głosów na ZWZ i stanowiących 5,06% głosów uczestniczących w ZWZ i 3,61% ogólnej liczby głosów.

 • Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 23 maja 2018 roku
  Powołanie Członków Rady Nadzorczej

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki na pięć osób i powołało na wspólną, trzyletnią kadencję w jej skład:
  1. Pana Grzegorza Stulgisa,
  2. Pana Fransa Bijlhouwera, 
  3. Pana Marka Kacprowicza, 
  4. Pana Pawła Małyskę, 
  5. Pana Michała Wnorowskiego.

  Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Rady Nadzorczej:
  • nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,
  • nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

  Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 23 maja 2018 roku
  Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45.200.119,56 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście tysięcy sto dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) na którą składa się:
  1) kwota 40.102.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2017 rok, oraz
  2) część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 5.097.940,49 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy).

  W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, kwotę 45.200.119,56 zł, czyli 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki.

  Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje ALUMETAL S.A. w liczbie 15.479.493 (słownie: piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy).

  Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2018 r.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 23 maja 2018 roku
  Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu (Załącznik nr 1) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 23 maja 2018 r. wraz z wynikami głosowań.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 16 maja 2018 roku
  Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2018 roku do Spółki wpłynęło od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., działające w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, akcjonariusza Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 23 maja 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zgłoszenie kandydatury Pana Michała Wnorowskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie i spełnianiu kryteriów niezależności stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej.

  Zgłoszenie akcjonariusza, życiorys kandydata, zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

  Szczegółowa podstawa prawna: par 19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 16 maja 2018 roku
  Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2018 roku do Spółki wpłynęło od IPO 30 FIZAN A/S, akcjonariusza Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 23 maja 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zgłoszenie kandydatur Pana Fransa Bijlhouwera, Pana Marka Kacprowicza oraz Pana Grzegorza Stulgisa na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

  Pan Frans Bijlhouwer oraz Pan Marek Kacprowicz zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami spełniają kryteria niezależności stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

  Zgłoszenie akcjonariusza oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu.
  W związku z faktem, że ww. kandydaci dotychczas pełnili funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki, ich życiorysy są opublikowane na stronie internetowej Spółki.

  Szczegółowa podstawa prawna: par 19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 14 maja 2018 roku
  Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 maja 2018 roku do Spółki wpłynęło od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A., działające w imieniu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK, akcjonariusza Spółki, zgłoszenie kandydatury Pana Pawła Małyski na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie i spełnianiu kryteriów niezależności stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej.

  Zgłoszenie akcjonariusza, życiorys kandydata oraz zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.

  Szczegółowa podstawa prawna: par 19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

  ZWZ odbędzie się dnia 23 maja 2018 roku o godz. 10:00 w Warszawie w Hotelu The Westin Warsaw przy Al. Jana Pawła II 21, sala Copernicus I.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku
  Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki działając stosownie do § 12 ust. 5 Statutu Spółki powołała dotychczas sprawujących funkcje w Zarządzie: Pana Szymona Adamczyka, Pana Krzysztofa Błasiaka, Pana Przemysława Grzybka oraz Panią Agnieszkę Drzyżdżyk na kolejną trzyletnią kadencję powierzając im dotychczasowe funkcje w Zarządzie Spółki, tj. odpowiednio Panu Szymonowi Adamczykowi funkcję Prezesa Zarządu, Panu Krzysztofowi Błasiakowi funkcję Wiceprezesa Zarządu, Panu Przemysławowi Grzybkowi funkcję Członka Zarządu oraz Pani Agnieszce Drzyżdżyk funkcję Członka Zarządu.

  Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Zarządu:
  • nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,
  • nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


  Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu oraz są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku
  Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2017

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
   
  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 40.142.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45.200.119,56 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście tysięcy sto dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:

  1) kwotę 40.102.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2017 rok oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 5.097.940,49 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 45.200.119,56 zł, czyli 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki,

  2) kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2017 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.
   
  Ponadto Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z uzasadnieniem wniosku Zarządu, pozytywnie zaopiniowała ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2018 roku oraz wniosła o uwzględnienie wniosku Zarządu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

  Podstawa prawna:

  § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku
  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku.

  Termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku podany raportem bieżącym nr 1/2018 został określony na 16 maja 2018 r.

  Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku został określony na 23 maja 2018 r.

  Szczegółowa podstawa prawna:

   § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku
  Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017 i wypłaty dywidendy

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 40.142.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45.200.119,56 zł w następujący sposób:

  1.  kwotę 40.102.179,07 zł (słownie: czterdzieści milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2017 rok oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 5.097.940,49 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 45.200.119,56 zł, czyli 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki,
  2. kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2017 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

  Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2018 r. 

  Przesunięcie w czasie terminu wypłaty dywidendy wynika z sezonowego charakteru działalności Spółki. Okres letni regularnie charakteryzuje się niższym poziomem produkcji i sprzedaży u producentów aluminiowych stopów odlewniczych ze względu na wakacyjne przestoje w branży samochodowej, która jest głównym klientem Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. Sytuacja ta automatycznie oznacza dla Spółki niższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i możliwość uwolnienia dodatkowych środków finansowych, co w tej sytuacji ułatwia Spółce wypłatę dywidendy bez nadwyrężania bieżącej płynności finansowej.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wysokości i terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku
  Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna: 

  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15 lutego 2018 r. otrzymał powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, przez pana Krzysztofa Błasiaka - Wiceprezesa Zarządu, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku
  Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych za 2018 i 2019 rok

  Podstawa prawna: 

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 1 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 20 ust. 3 pkt 4 statutu Spółki podjęła uchwałę o wyborze firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 130, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019 oraz dokonania przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki sporządzanych za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2018 roku i 30 czerwca 2019 roku.

  Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia aneksu do umowy z ww. firmą audytorską celem przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowej umowy na kolejne dwa lata.

  Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki Alumetal S.A. Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej w oparciu o rekomendacją Komitetu Audytu, zgodnie z art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

  Spółka korzystała wcześniej z usług firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w związku z badaniem sprawozdań finansowych, przeglądów śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych Spółki oraz śródrocznych skróconych skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Spółki w latach 2015, 2016 i 2017.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku
  Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

  Podstawa prawna: 

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

  – 9 kwietnia 2018 roku – Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2017;

  – 16 maja 2018 roku – Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową;

  – 1 października 2018 roku – Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku;

  – 29 listopada 2018 roku – Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową.

  Zarząd Spółki oświadcza ponadto, że:

  Zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka będzie przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2018 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;

  Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

  Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2017 oraz II kwartał roku obrotowego 2018.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.