2021

2021
 • Raport bieżący nr 36/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku
  Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji 6016 akcji serii G Spółki

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku oraz nr 35/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie w sprawie asymilacji w depozycie papierów wartościowych 6.016 (sześć tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych kodem ISIN PLALMTL00056 z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, pod wspólnym kodem PLALMTL00023. Datą asymilacji akcji serii G w KDPW będzie 10 grudnia 2021 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 35/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku
  Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia 6016 akcji serii G Spółki do obrotu giełdowego

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o Uchwale Nr 1212/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 3 grudnia 2021 roku dotyczącej dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALUMETAL S.A. („Uchwała”) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLALMTL00056.

  W Uchwale Zarząd GPW postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 6.016 (sześć tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALUMETAL S.A. („Akcje serii G”) z dniem 10 grudnia 2021 roku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 10 grudnia 2021 roku asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLALMTL00023.

  O Oświadczeniu KDPW dotyczącym rejestracji 6.016 akcji serii G, Emitent poinformował raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 17 ust. 1 pkt 2) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 34/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku
  Wydanie 6 016 akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację od pośrednika rejestracyjnego o rozksięgowaniu w dniu 23 listopada 2021 roku na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy 6 016 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oznaczonych kodem ISIN PLALMTL00056, objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku („Program Motywacyjny III”).

  W związku z powyższym, zgodnie z treścią z art. 451 §2 oraz 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 601,60 zł (słownie: sześćset jeden złotych 60/100).

  Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 558 268,90 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 90/100) i dzieli się na
  15 582 689 akcji zwykłych na okaziciela w tym:

  • 9 800 570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 1 507 440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 3 769 430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 100 513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  • 103 196 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

  Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 15 582 689 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa sześćset osiemdziesiąt dziewięć).

  Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 86 556,80 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 80/100).

  Jednocześnie Spółka informuje, że 6 016 akcji serii G z kodem ISIN PLALMTL00056 będzie podlegać asymilacji z pozostałymi akcjami zarejestrowanymi pod kodem ISIN PLALMTL00023 oraz zostanie wprowadzone do obrotu giełdowego.

  Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki złoży odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

  Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 33/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku
  Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii G Spółki

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 19 listopada 2021 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 6016 sztuk (sześć tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G („akcje serii G”) oznaczonych nowym kodem ISIN PLALMTL00056. Zgodnie z treścią oświadczenia, rejestracja akcji serii G realizowana będzie na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLALMTL00031, z których zostało wykonane prawo objęcia ww. akcji.

  Jednocześnie Spółka informuje, że następnie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie ww. akcji do obrotu giełdowego w następstwie asymilacji 6016 akcji serii G zarejestrowanych pod kodem ISIN PLALMTL00056 z pozostałymi akcjami zarejestrowanymi pod kodem ISIN PLALMTL00023.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 32/2021 z dnia 20 października 2021 roku, godz. 19:04
  Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za III kwartał 2021 roku

  Raport bieżący nr 32/2021 z dnia 20 października 2021 roku

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. (dalej: „Spółka”) zgodnie z przyjętymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, w tym zasady 1.2., podaje do publicznej wiadomości wybrany zakres najważniejszych wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za III kwartał 2021 roku:

  Dane skonsolidowane

  III kwartał 2020

  III kwartał 2021

  Zmiana %

  Ilość sprzedaży

  37,3 tys. ton

  55,2 tys. ton

  48%

  Przychody ze sprzedaży

  249,2 mln zł

  538,4 mln zł

  116%

  EBITDA

  25,4 mln zł

  45,8 mln zł

  80%

  Zysk netto

  15,9 mln zł

  29,0 mln zł

  83%

  Znormalizowany zysk netto

  17,1 mln zł

  28,7 mln zł

  68%

  Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że ostateczne wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową w III kwartale 2021 roku, które mogą różnić się od wstępnych wyników, zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartał 2021 roku, który zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2021 roku.

 • Raport bieżący nr 31/2021 z dnia 19 października 2021 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:

  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawiadomieniu przekazanym na podstawie art. 69 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ofercie od Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander S.A. (PTE Aviva) występującego w imieniu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander (OFE Aviva), że w związku z przeprowadzonymi w dniu 8 października 2021 roku transakcjami zbycia akcji Spółki, rozliczonymi w dniu 12 października 2021 roku, dotychczas posiadany udział OFE Aviva w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się poniżej 10% i wynosi obecnie 9,94% ogólnej liczby głosów.

  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 30/2021 z dnia 8 października 2021 roku godz. 17:27
  Informacja o otrzymaniu oświadczeń o objęciu akcji motywacyjnych

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu akcji wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020, realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku („Program Motywacyjny III”), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 48/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku oraz nr 25/2018 z dnia 3 października 2018 roku, jak również w raportach okresowych.

  Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, osoby uprawnione („Uprawnieni”) w ramach Programu Motywacyjnego III objęły łącznie 6 016 akcji serii G wyemitowanych w zamian za 6 016 warrantów subskrypcyjnych serii D („Akcje Motywacyjne”). Spółka informuje, iż Akcje Motywacyjne są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), a ich emisja odbywać się będzie w formie zdematerializowanej w oparciu o art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. prawa płynące z Akcji Motywacyjnych powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Cena emisyjna jednej akcji wyniosła 41,60 zł, co oznacza, że z tytułu wpłat za objęcie Akcji Motywacyjnych przez Uprawnionych wpłynęło do Spółki 250 265,60 zł powodując wzrost kapitałów własnych Emitenta.

  W związku z powyższym oraz w wyniku objęcia przez Uprawnionych w lutym 2021 roku 97 180 Akcji Motywacyjnych serii G, z dniem dzisiejszym objęte zostały wszystkie przysługujące Uprawnionym akcje tej serii przyznane przez Radę Nadzorczą  w wyniku realizacji praw z warrantów serii D w łącznej ilości 103 196 sztuk, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 15/2019. 

  Emitent informuje dodatkowo, iż w momencie zapisania Akcji Motywacyjnych na rachunkach papierów wartościowych Uprawnionych zmianie ulegnie wysokość kapitału zakładowego Spółki, który wynosić będzie 1 558 268,90 zł (słownie: jeden milion, pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzielić się będzie na 15 582 689 akcji zwykłych na okaziciela w tym:

  • 9 800 570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 1 507 440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 3 769 430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 100 513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  • 103 196 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

  Wobec powyższego zmianie ulegnie również ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 15 576 673 na 15 582 689.

  Stosownie do postanowień Programu Motywacyjnego, Spółka niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o rejestrację 6 016 Akcji Motywacyjnych oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2021 Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku.

  Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową podany raportem bieżącym 3/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku przypadał na 29 listopada 2021 roku.

  Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową został określony na 15 listopada 2021 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   

 • Raport bieżący nr 28/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku
  Rejestracja zmiany Statutu Spółki

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 22 czerwca 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) na podstawie postanowienia Sądu z dnia 22 czerwca 2021 roku, Statutu Spółki w nowym brzmieniu przyjętym uchwałą nr 25 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 maja 2021 roku.

  W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu (Załącznik nr 1) oraz sporządzony przez Spółkę wykaz zmian w Statucie względem poprzedniego jego brzmienia (Załącznik nr 2).

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2021 Z DNIA 4 SIERPNIA 2021 ROKU, GODZ. 16:33
  Zwiększenie budżetu na realizację projektu Rozbudowa wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację projektu Rozbudowa wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych w Nowej Soli przez spółkę zależną ALUMETAL Poland sp. z o.o. o kwotę 13 000 000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) netto.  W związku z powyższym, łączna kwota budżetu na realizację projektu wynosi obecnie 91 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych) netto. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane istotnym wzrostem rynkowych cen usług i materiałów budowlanych, części maszyn i urządzeń oraz poszerzeniem zakresu projektu.

  Dodatkowa kwota wydatków inwestycyjnych to wydatki kwalifikujące się do udzielenia wsparcia na realizację w/w przedsięwzięcia w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości do 35% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.

  Jednocześnie Spółka informuje, że harmonogram realizacji przedsięwzięcia pozostaje bez zmian tj. zasadnicza faza inwestycji ma być realizowana w latach 2021-2022 i będzie finansowana ze środków własnych spółki zależnej.

  Projekt zakłada rozbudowę zdolności produkcyjnych zakładu w Nowej Soli w zakresie automatycznego przygotowywania surowców złomowych, a jego celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej Grupy Alumetal, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku.

   

 • RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2021 Z DNIA 20 LIPCA 2021 ROKU, godz. 18:15
  Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za II kwartał 2021 roku

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. (dalej: „Spółka”) zgodnie z przyjętymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, w tym zasady 1.2., podaje do publicznej wiadomości wybrany zakres najważniejszych wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za II kwartał 2021 roku:

  Dane skonsolidowane

  II kwartał 2020

  II kwartał 2021

  Zmiana %

  Ilość sprzedaży

  23,0 tys. ton

  58,3 tys. ton

  154%

  Przychody ze sprzedaży

  160,2 mln zł

  539,9 mln zł

  237%

  EBITDA

  10,6 mln zł

  53,5 mln zł

  404%

  Zysk netto

  4,0 mln zł

  38,5 mln zł

  871%

  Znormalizowany zysk netto

  4,5 mln zł

  38,5 mln zł

  763%

  Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że ostateczne wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową w II kwartale 2021 roku, które mogą różnić się od wstępnych wyników, zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2021 roku, który zostanie opublikowany w dniu 16 sierpnia 2021 roku.

 • Raport bieżący nr 25/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku
  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku.

  Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe podany raportem bieżącym nr 3/2021 został określony na 30 września 2021 roku.

  Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe został określony na 16 sierpnia 2021 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   

 • Raport bieżący nr 24/2021 z dnia 26 maja 2021 roku
  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 5 maja 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) na podstawie postanowienia Sądu z dnia 30 kwietnia 2021 roku, zmiany kapitału zakładowego Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

  Rejestracja zmiany kapitału zakładowego nastąpiła w związku z wydaniem 97.180 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2021 oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w dniu wydania akcji, co nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionej następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku, dotyczącej programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Grupy Alumetal na lata 2018-2020 („Program Motywacyjny III”) w związku z wyemitowaniem przez Spółkę 97.180 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

  Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.557.667,30 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na dające 15.576.673 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki 15.576.673 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  • 9.800.570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 1.507.440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 3.769.430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 100.513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  • 97.180 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

  Spółka przedstawia poniżej zmianę Statutu zarejestrowaną przez Sąd. Zarejestrowana zmiana Statutu obejmowała treść § 5 ust. 1.

  Przed zmianą § 5 ust. 1 Statutu miał następujące brzmienie:

  §5 Kapitał zakładowy

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.547.949,30 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na:
  1. 9.800.570 (dziewięć milionów osiemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  2. 1.507.440 (jeden milion pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  3. 3.769.430 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  4. 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  5. 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  6. 100.513 (sto tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

  Po rejestracji zmiany § 5 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

  §5 Kapitał zakładowy

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.557.667,30 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na:
  1. 9.800.570 (dziewięć milionów osiemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  2. 1.507.440 (jeden milion pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  3. 3.769.430 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  4. 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  5. 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  6. 100.513 (sto tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
  7. 97.180 (dziewięć siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

  W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu obejmujący wyżej wymienione zmiany.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   

   

 • Raport bieżący nr 23/2021 z dnia 20 maja 2021 roku
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2021 r.

  Podstawa prawna:

  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

  Zarząd Alumetal S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 maja 2021 roku („ZWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

  1. IPO UNIPESSOAL LDA – 5.108.221 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 5.108.221 głosów na ZWZ i stanowiących 45,40% głosów uczestniczących w ZWZ i 32,79% ogólnej liczby głosów;
  2. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – 1.559.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.559.000 głosów na ZWZ i stanowiących 13,86% głosów uczestniczących w ZWZ i 10,01% ogólnej liczby głosów;
  3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.500.000 głosów na ZWZ i stanowiących 13,33% głosów uczestniczących w ZWZ i 9,63% ogólnej liczby głosów;
  4. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny – 1.194.498 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.194.498 głosów na ZWZ i stanowiących 10,62% głosów uczestniczących w ZWZ i 7,67% ogólnej liczby głosów;
  5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 925.305 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 925.305 głosów na ZWZ i stanowiących 8,22% głosów uczestniczących w ZWZ i 5,94% ogólnej liczby głosów.
 • Raport bieżący nr 22/2021 z dnia 19 maja 2021 roku
  Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki działając stosownie do § 12 ust. 3 Statutu Spółki powołała dotychczas sprawujących funkcje
  w Zarządzie: Panią Agnieszkę Drzyżdżyk, Pana Krzysztofa Błasiaka, Pana Przemysława Grzybka na kolejną trzyletnią kadencję powierzając im dotychczasowe funkcje w Zarządzie Spółki, tj. odpowiednio Pani Agnieszce Drzyżdżyk funkcję Prezesa Zarządu, Panu Krzysztofowi Błasiakowi funkcję Wiceprezesa Zarządu, Panu Przemysławowi Grzybkowi funkcję Członka Zarządu.

  Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Zarządu:

  • nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,
  • nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
   o KRS.

  Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 21/2021 z dnia 19 maja 2021 roku
  Powołanie Członków Rady Nadzorczej

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki na pięć osób i powołało na wspólną, trzyletnią kadencję w jej skład:

  1. Pana Grzegorza Stulgisa,

  2. Pana Michaela Pedersena,

  3. Pana Szymona Adamczyka,

  4. Pana Pawła Małyskę,

  5. Pana Michała Wnorowskiego.

  Powołani Członkowie Rady Nadzorczej pełnili funkcje w Radzie poprzedniej kadencji.

  Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Rady Nadzorczej:

  • nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,
  • nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

  Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

   

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   

 • Raport bieżący nr 20/2021 z dnia 19 maja 2021 roku
  Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45.483.885,16 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy) na którą składa się:

  1. kwota 32.663.292,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) pochodząca z zysku netto Spółki za 2020 rok, oraz
  2. część kapitału rezerwowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 12.820.592,41 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy).

  W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwotę 45.483.885,16 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy), czyli 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki.

  Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje ALUMETAL S.A. w liczbie 15.576.673 (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy).

  Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 8 czerwca 2021 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2021 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 19/2021 z dnia 19 maja 2021 roku
  Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu (Załącznik nr 1) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 19 maja 2021 roku wraz z wynikami głosowań.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 18/2021 z dnia 13 maja 2021 roku
  Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 maja 2021 roku Spółka odebrała od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., działającego w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, akcjonariusza Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 19 maja 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zgłoszenie kandydatury Pana Michała Wnorowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji wraz z oświadczeniami o zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu kryteriów niezależności stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej.

  W związku z faktem, że ww. kandydat pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2018 roku, jego życiorys jest opublikowany na stronie internetowej Spółki.

  Zgłoszenie akcjonariusza, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnianiu kryteriów niezależności, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

  Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 17/2021 z dnia 11 maja 2021 roku
  Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

   

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2021 roku Spółka odebrała od IPO UNIPESSOAL LDA - akcjonariusza Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 19 maja 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zgłoszenie kandydatur Pana Grzegorza Stulgisa, Pana Szymona Adamczyka oraz Pana Michaela Pedersena na Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji wraz z oświadczeniami o zgodzie na kandydowanie.

  Spośród zgłoszonych kandydatur, kryteria niezależności stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej spełnia Pan Michael Pedersen.

  W związku z faktem, że ww. kandydaci dotychczas pełnili funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki, ich życiorysy są opublikowane na stronie internetowej Spółki.

  Zgłoszenie akcjonariusza oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

  Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 16/2021 z dnia 6 maja 2021 roku
  Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 maja 2021 roku Spółka odebrała od Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., działającego w imieniu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander, akcjonariusza Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 19 maja 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zgłoszenie kandydatury Pana Pawła Małyski na członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji wraz z życiorysem oraz oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie i spełnianiu kryteriów niezależności stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej.

   

  Pan Paweł Małyska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 2018 roku.

   

  Zgłoszenie akcjonariusza, życiorys kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie i spełnianiu kryteriów niezależności, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

   

  Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 15/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad ZWZ jak niżej:

  1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2020, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 10 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2020, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 11 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  3. Ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2021 r., której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  4. Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2021 r., której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  5. Informację o braku Polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2021 r. której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktów 10 i 13 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  7. Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu ALUMETAL S.A. wraz z wyliczeniem proponowanych zmian Statutu ALUMETAL S.A., którego rozpatrzenie i przyjęcie ma być przedmiotem punktu 17 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  8. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2019 i 2020 rok wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 18 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.

  ZWZ odbędzie się dnia 19 maja 2021 roku o godz. 12:00 w Warszawie (00-085) przy ul. Bielańskiej 12, w siedzibie Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  Załączniki do raportu:

  http://alumetal.pl/zwyczajne-walne-zgromadzenie-3

   

 • Raport bieżący nr 14/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku godz. 16:47
  Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2020

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 23 marca 2021 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 32.706.592,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45.483.885,16 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy) i zgodnie z powyższym Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała:

  1. kwotę 32.663.292,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2020 rok oraz część kapitału rezerwowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 12.820.592,41 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 45.483.885,16 zł, czyli 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki,
  2. kwotę 43.300,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

  Ponadto Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała ustalenie dnia dywidendy na dzień 8 czerwca 2021 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2021 roku.

  W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o rozporządzeniu zyskiem netto za rok 2020 zgodnie z wnioskiem Zarządu z uwzględnieniem własnej rekomendacji dotyczącej wypłaty kwoty 12.820.592,41 zł z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy.

 • Raport bieżący nr 13/2021 z dnia 26 marca 2021 roku
  Informacja o transakcjach objęcia warrantów subskrypcyjnych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:

  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 marca 2021 roku Spółka otrzymała powiadomienia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii F w ramach Programu Motywacyjnego przez:

  • Panią Agnieszkę Drzyżdżyk – Prezesa Zarządu dot. objęcia 10 577 warrantów subskrypcyjnych serii F,
  • Pana Krzysztofa Błasiaka – Wiceprezesa Zarządu dot. objęcia 8 256 warrantów subskrypcyjnych serii F,
  • Pana Przemysława Grzybka – Członka Zarządu dot. objęcia 6 966 warrantów subskrypcyjnych serii F,

  sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

   

  Powiadomienia Członków Zarządu oraz Zmiana Powiadomienia Wiceprezesa Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 12/2021 z dnia 25 marca 2021 roku
  Wydanie akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym w związku z zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych 97 180 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku („Program Motywacyjny III”), w związku z art. 451 §2 oraz 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9 718,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście 00/100).

  Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 557 667,30 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 30/100) i dzieli się na
  15 576 673 akcji zwykłych na okaziciela w tym:

  • 9 800 570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 1 507 440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 3 769 430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 100 513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  • 97 180 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

  Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 15 576 673 (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy).

  Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 87 158,40 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 40/100).

  Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki złoży odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §5 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 11/2021 z dnia 24 marca 2021 roku godz. 18:52
  Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego III na lata 2018 - 2020

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu przez Osoby Uprawnione 51 598 szt. (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii F („Warranty”) uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii I („Akcje Motywacyjne”).

  Objęcie Warrantów jest wynikiem spełnienia się warunku dotyczącego osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w roku 2020 poziomu o 5 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG w 2020, co zostało potwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

  Warranty zostały wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020, realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku („Program Motywacyjny III”), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 48/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku oraz nr 25/2018 z dnia 3 października 2018 roku, jak również w raportach okresowych.

  Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, Członkowie Zarządu Spółki objęli łącznie 25 799 szt. Warrantów, a menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 25 799 szt. Warrantów.

  Spółka informuje, iż Warranty zostały objęte nieodpłatnie, a emisja prowadzona jest w formie zdematerializowanej tj. prawa płynące z Warrantów powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

  Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2022 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 • Raport bieżący nr 10/2021 z dnia 23 marca 2021 roku
  Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G Spółki

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 18 marca 2021 roku oraz nr 9/2021 z dnia 23 marca 2021 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał komunikat w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 97.180 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych kodem ISIN PLALMTL00023. Datą rejestracji akcji serii G w KDPW będzie 25 marca 2021 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 9/2021 z dnia 23 marca 2021 roku
  Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu giełdowego

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o Uchwale Nr 307/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 23 marca 2021 roku dotyczącej dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALUMETAL S.A. („Uchwała”).

  W Uchwale Zarząd GPW postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 97.180 akcji (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALUMETAL S.A. („Akcje serii G”) z dniem 25 marca 2021 roku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 25 marca 2021 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLALMTL00023.

  O Oświadczeniu KDPW dotyczącym warunkowej rejestracji w KDPW Akcji serii G Emitent poinformował raportem bieżącym nr 7/2021 z dnia 18 marca 2021 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 17 ust. 1 pkt 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 8/2021 z dnia 23 marca 2021 roku godz. 15:03
  Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020 i wypłaty dywidendy

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 32.706.592,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45.483.885,16 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy) w następujący sposób:

  1. kwotę 32.663.292,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2020 rok oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 12.820.592,41 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 45.483.885,16  zł, czyli 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki,
  2. kwotę 43.300,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

  Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 8 czerwca 2021 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2021 roku.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wysokości i terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

   

 • Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 18 marca 2021 roku
  Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii G

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 16 marca 2021 roku Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr 449/2021, zgodnie z którym postanowiono zarejestrować w KDPW 97.180 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALUMETAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Motywacyjne”), emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku następnie zmienionej Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku, oraz oznaczyć je kodem PLALMTL00023, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany - Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLALMTL00023. Zarejestrowanie Akcji Motywacyjnych w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW w/w decyzji GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku, godz. 17:47
  Informacja o przewidywanych ponadprzeciętnych wynikach skonsolidowanych w I kwartale 2021 roku

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że po przeprowadzeniu wewnętrznych analiz związanych z szacowaniem bieżących wyników finansowych Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. („Grupa Alumetal”) przewiduje osiągnięcie w I kwartale 2021 roku ponadprzeciętnych skonsolidowanych wyników finansowych:
  a) ilości sprzedaży na poziomie około 60 tys. ton, co oznacza wzrost o około 30% w stosunku do I kwartału 2020 roku,
  b) przychodów ze sprzedaży o około 60% większych rok do roku,
  c) zysku EBITDA ponad dwukrotnie większego oraz raportowanego i znormalizowanego zysku netto około trzykrotnie większego niż w I kwartale 2020 roku.

  W ocenie Zarządu, pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Alumetal w I kwartale 2021 roku mają przede wszystkim następujące czynniki:

  • wzrost zapotrzebowania na produkty Grupy Alumetal i w konsekwencji zwiększenie udziału w rynku europejskim,
  • wzrost stopnia wykorzystania przez Grupę Alumetal posiadanych zdolności produkcyjnych do około 90% i oddanie do eksploatacji w ostatnich miesiącach nowej, efektywnej kosztowo linii produkcyjnej w zakładzie w Kętach,
  • ukształtowanie się na rynku europejskim w ostatnich miesiącach korzystnej relacji pomiędzy cenami sprzedaży stopów aluminiowych a cenami zakupu aluminiowych surowców złomowych.

  Jednocześnie Zarząd informuje, że powyższe szacunki zostały dokonane w oparciu o najlepszą wiedzę Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Emitent poda ostateczne wyniki finansowe w raporcie okresowym Spółki za I kwartał 2021 roku, którego publikacja jest planowana na 17 maja 2021 roku.

 • Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku
  Informacja o transakcjach objęcia akcji Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
   
  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 22 lutego 2021 roku otrzymała powiadomienia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach Programu Motywacyjnego przez:
  • Panią Agnieszkę Drzyżdżyk – Prezesa Zarządu,
  • Pana Krzysztofa Błasiaka – Wiceprezesa Zarządu,
  • Pana Przemysława Grzybka – Członka Zarządu,
  • Pana Szymona Adamczyka – Członka Rady Nadzorczej,
  sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
   
  Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.
   

 • Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku godz. 15:44
  Informacja o otrzymaniu oświadczeń o objęciu akcji

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu akcji wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020, realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku („Program Motywacyjny III”), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 48/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku oraz nr 25/2018 z dnia 3 października 2018 roku, jak również w raportach okresowych.

  Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, osoby uprawnione („Uprawnieni”) w ramach Programu Motywacyjnego III objęły łącznie 97 180 akcji serii G wyemitowanych w zamian za 97 180 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii D („Akcje Motywacyjne”). Spółka informuje, iż wszystkie Akcje Motywacyjne są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), a ich emisja odbywać się będzie w formie zdematerializowanej w oparciu o art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. prawa płynące z Akcji Motywacyjnych powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
  Cena emisyjna jednej akcji wyniosła 41,60 zł, co oznacza, że z tytułu wpłat za objęcie Akcji Motywacyjnych przez Uprawnionych wpłynęło do Spółki 4 042 688,00 zł powodując wzrost kapitałów własnych Emitenta.

  W związku z powyższym, objętych zostało 94,17% akcji serii G w wyniku realizacji praw z 97 180 warrantów subskrypcyjnych serii D z łącznie 103 196 warrantów tej serii przyznanych przez Radę Nadzorczą Uprawnionym, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 15/2019. Pozostałe 5,83% czyli 6 016 sztuk akcji serii G, może zostać objętych przez Uprawnionych w następnym terminie wyznaczonym na ich objęcie, który zostanie ogłoszony zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego III przez Zarząd Spółki nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

  Emitent informuje dodatkowo, iż w momencie zapisania Akcji Motywacyjnych na rachunkach papierów wartościowych Uprawnionych zmianie ulegnie wysokość kapitału zakładowego Spółki, który wynosić będzie 1 557 667,30 zł (słownie: jeden milion, pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy) i dzielić się będzie na 15 576 673 akcje zwykłe na okaziciela w tym:
  • 9 800 570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 1 507 440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 3 769 430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 100 513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  • 97 180 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

  Wobec powyższego zmianie ulegnie również ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 15 479 493 na 15 576 673.

  Stosownie do postanowień Programu Motywacyjnego, Spółka niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o rejestrację Akcji Motywacyjnych oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.

 • Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku
  Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

  Podstawa prawna:
  art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

  – 22 marca 2021 roku – Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2020;
  – 17 maja 2021 roku – Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku zawierający kwartalną informację finansową;
  – 30 września 2021 roku – Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku;
  – 29 listopada 2021 roku – Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku zawierający kwartalną informację finansową.

  Zarząd Spółki oświadcza ponadto, że:
  Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.
  Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.
  Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020 oraz II kwartał roku obrotowego 2021.
  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku godz. 17:13
  Decyzja o realizacji projektu Rozbudowa wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych oraz informacja o uzyskaniu pomocy publicznej

  Podstawa prawna:

  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


  Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała realizację przedsięwzięcia Rozbudowa wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych w Nowej Soli i wyraziła zgodę na poniesienie przez spółkę zależną Alumetal Poland sp. z o.o. (dalej: spółka zależna) wydatków inwestycyjnych w wysokości 78 000 000 zł na zasadach i warunkach uzgodnionych przez Zarząd Alumetal Poland sp. z o.o.
  Projekt zakłada rozbudowę zdolności produkcyjnych zakładu w Nowej Soli w zakresie automatycznego przygotowywania surowców złomowych, a jego celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej Grupy Alumetal. Zasadnicza faza inwestycji ma być realizowana w latach 2021-2022 i będzie finansowana ze środków własnych spółki zależnej.
  Ponadto Spółka informuje, że również w dniu dzisiejszym, spółka zależna Alumetal Poland sp. z o.o. otrzymała decyzję od Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o udzieleniu wsparcia na realizację w/w przedsięwzięcia w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości do 35% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.
  Spółka informuje, że w świetle decyzji o wsparciu minimalny wymagany poziom wydatków inwestycyjnych wynosi 78 000 000 zł, a maksymalny poziom wydatków do którego przysługuje wsparcie to 101 400 000 zł. Wydatki te mogą być zrealizowane w latach 2021-2025, a z tytułu ich poniesienia spółka zależna ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji w kwotach od 27 300 000 zł w przypadku poniesienia wydatków na minimalnym poziomie do 35 490 000 zł w przypadku poniesienia wydatków na poziomie maksymalnym. 

 • Raport bieżący nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku
  Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w dniu dzisiejszym powziął informację, iż dnia 14 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) dokonał rejestracji:
  a) podwyższenia wartości nominalnej warunkowego kapitału zakładowego związanego z podjęciem w dniu 12 listopada 2020 roku uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego IV, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu,
  b) zmiany w Statucie Spółki przyjętej uchwałą nr 3 NWZ polegającej na zmianie treści § 5a.

  Nowa nominalna wartość warunkowego kapitału zakładowego wynosi obecnie 96.876,40 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy).

  Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych IV posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2020 r.
  Sąd postanowił o dołączeniu do akt rejestrowych Spółki tekstu jednolitego Statutu, który został przyjęty w dniu 12 listopada 2020 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  O powyższych zmianach i uchwałach podjętych w dniu 12 listopada 2020 roku na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumetal S.A., Spółka poinformowała dnia 12 listopada 2020 roku raportem bieżącym nr 23/2020 (Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.).
  W załączeniu Spółka przekazuje wykaz zmian w Statucie i przyjęty tekst jednolity Statutu.


  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.