2019

 • Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku
  Informacja o transakcjach objęcia warrantów subskrypcyjnych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 listopada 2019 roku otrzymał powiadomienia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii D w ramach Programu Motywacyjnego przez:

  • Panią Agnieszkę Drzyżdżyk – Prezesa Zarządu,

  • Pana Krzysztofa Błasiaka – Wiceprezesa Zarządu,

  • Pana Przemysława Grzybka – Członka Zarządu, 

  • Pana Szymona Adamczyka – Członka Rady Nadzorczej, 

  sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. 

  Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku godz. 16:41
  Modyfikacja planu inwestycyjnego ,,Modernizacja Zakładu Kęty w Alumetal Poland sp. z o.o.”

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Zarząd Spółki zmodyfikowanego planu inwestycyjnego dotyczącego ,,Modernizacji Zakładu Kęty w Alumetal Poland sp. z o.o.”.
  Plan inwestycyjny związany z modernizacją Zakładu w Kętach, jako istotna część strategii Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. na lata 2018-2022, został przekazany do publicznej widomości raportem bieżącym nr 17/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku. 
  Zarząd Spółki, po weryfikacji najkorzystniejszych dostępnych ofert dotyczących rozwiązań technologicznych i ich efektywności, zdecydował o inwestycji w większą niż dotychczas zakładano linię produkcyjną, której moce produkcyjne będą o 20 tys. ton rocznie wyższe niż pierwotnie zakładano. W konsekwencji nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych Grupy Alumetal z obecnych 250 tys. ton rocznie do 270 tys. ton. Jednocześnie inwestycja pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii produkcji aluminiowych stopów odlewniczych, zwiększenie ilości produkcji oraz istotne unowocześnienie procesów operacyjnych, co wpłynie na znaczne zwiększenie wydajności oraz obniżenie jednostkowych gotówkowych kosztów produkcji w Zakładzie w Kętach.
  Oprócz zwiększenia mocy produkcyjnych, Zarząd postanowił również rozszerzyć zakres prac budowlanych związanych z modernizacją Zakładu, co w połączeniu z nieznacznym wzrostem cen usług i materiałów budowlanych w ostatnich kilkunastu miesiącach w stosunku do pierwotnych założeń, oznacza łącznie wzrost planowanych wydatków inwestycyjnych projektu z dotychczasowej kwoty 55 600 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty 67 800 000,00 zł (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy złotych).
  Zasadniczy zakres modernizacji Zakładu nie ulegnie zmianie i zgodnie z przyjętym planem będzie obejmować rozbudowę hali produkcyjnej i magazynowej, częściową przebudowę istniejącego Zakładu, modernizację infrastruktury, a także zakup, instalację oraz uruchomienie urządzeń technologicznych i pomocniczych.
  Wydatki związane z modernizacją Zakładu, tak jak dotychczas planowano, zostaną poniesione w latach 2019 i 2020, przy czym większość w 2020 roku. Nie ulegają również zmianie źródła finansowania inwestycji - przedsięwzięcie zostanie sfinansowane w całości ze środków własnych Grupy Alumetal oraz pierwotny termin realizacji modernizacji - Zarząd planuje zakończyć inwestycję nie później niż do końca 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 15 października 2019 roku, godz. 22:48
  Przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji Spółki - Program Motywacyjny III

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne 

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu, Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą w dniu dzisiejszym, w ramach realizacji założeń Programu Motywacyjnego III na lata 2018−2020 (dalej: Program Motywacyjny), przyznała łącznie 103.196 (słownie: sto trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii G. 
  Program Motywacyjny skierowany jest do Członków Zarządu Spółki oraz menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. (dalej: „Osoby Uprawnione”). 
  W związku ze spełnieniem warunków Programu Motywacyjnego za rok 2018 Członkom Zarządu Spółki przyznano do zaoferowania 35.732 szt. warrantów subskrypcyjnych serii D, a menedżerom, pracownikom i współpracownikom spółek Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 67.464 szt. warrantów subskrypcyjnych serii D. Warranty subskrypcyjne serii D oferowane będą nieodpłatnie.
  Prawo do objęcia ww. akcji będzie mogło być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2020 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. 
   
  Założenia Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020 znajdują się w opublikowanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 48/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku oraz w raportach okresowych. 

 • Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 3 października 2019 roku
  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
   
  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku.
   
  Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową podany raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku został określony na 29 listopada 2019 roku.
   
  Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową został określony na 18 listopada 2019 roku.
   
  Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 3 października 2019 roku
  Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
   
  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 3 października 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki przez panią Agnieszkę Drzyżdżyk – Prezesa Zarządu, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
   
  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 19 września 2019 roku
  Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
   
  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 września 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki przez pana Szymona Adamczyka – Członka Rady Nadzorczej, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
   
  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 16 września 2019 roku
  Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
   
  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16 września 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, przez pana Krzysztofa Błasiaka - Wiceprezesa Zarządu, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
   
  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

  Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe podany raportem bieżącym nr 1/2019 został określony na 30 września 2019 roku.

  Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe został określony na 19 sierpnia 2019 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 20 maja 2019 roku
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 17 maja 2019 r.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

  Zarząd Spółki Alumetal S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 maja 2019 roku („ZWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

  1. IPO 30 FIZAN A/S – 5.108.221 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 5.108.221 głosów na ZWZ i stanowiących 45,56% głosów uczestniczących w ZWZ i 32,99% ogólnej liczby głosów;
  2. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – 1.690.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.690.000 głosów na ZWZ i stanowiących 15,07% głosów uczestniczących w ZWZ i 10,92% ogólnej liczby głosów;
  3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.500.000 głosów na ZWZ i stanowiących 13,38% głosów uczestniczących w ZWZ i 9,69% ogólnej liczby głosów;
  4. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny – 956.216 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 956.216 głosów na ZWZ i stanowiących 8,53% głosów uczestniczących w ZWZ i 6,18% ogólnej liczby głosów;
  5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 925.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 925.000 głosów na ZWZ i stanowiących 8,25% głosów uczestniczących w ZWZ i 5,98% ogólnej liczby głosów.
 • Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 17 maja 2019 roku
  Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.
 • Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 17 maja 2019 roku
  Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze) na którą składa się:
  1) kwota 43 862 155,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) pochodząca z zysku netto Spółki za 2018 rok, oraz
  2) część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 19 294 175,98 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy).
   
  W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwotę 63 156 331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze), czyli 4,08 zł (słownie: cztery złote osiem groszy) na każdą akcję Spółki.

  Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje ALUMETAL S.A. w liczbie 15.479.493 (słownie: piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy).

  Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku
  Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2019 roku otrzymał żądanie wraz z projektem uchwały – od akcjonariusza Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 maja 2019 roku o godz. 10:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ulicy Zielnej 37, sala Biblioteka następującego punktu porządku obrad:
   1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.

  W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie nowego punktu 16 o treści - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu, w efekcie czego dotychczasowy punkt 16 - Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanie się punktem 17.
  Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

  Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie:
  a) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018;
  b) Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
  c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018;
  d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
  e) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 z oceny:
  (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., jak również oceny wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2018 r., oraz
  (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
  f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018;
  g) Sporządzonej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018 .
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2018.
  11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
  12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.
  17. Zamknięcie obrad.

  W załączeniu Zarząd Spółki, przekazuje otrzymany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do nowego punktu porządku obrad.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

  ZWZ odbędzie się dnia 17 maja 2019 roku o godz. 10:00 w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ulicy Zielnej 37, sala Biblioteka.

   

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, godz. 15:52
  Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2018

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 21 marca 2019 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 43 916 655,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze) w następujący sposób:

  1. kwotę 43 862 155,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2018 rok oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 19 294 175,98 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze), czyli 4,08 zł (słownie: cztery złote osiem groszy) na każdą akcję Spółki,
  2. kwotę 54 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2018 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

  Ponadto Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 roku.

  W związku z powyższym, Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o rozporządzeniu zyskiem netto za rok 2018 zgodnie z ww. wnioskiem Zarządu.

 • Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku
  Zmiany w składzie Zarządu Alumetal S.A. Rezygnacja Prezesa Zarządu. Powołanie nowego Prezesa Zarządu

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku do Rady Nadzorczej oraz do Spółki wpłynęła pisemna rezygnacja Pana Marka Kacprowicza z funkcji Prezesa Zarządu i członkostwa w Zarządzie Spółki oraz spółkach zależnych z dniem 17 kwietnia 2019 roku. W piśmie wskazane zostało, iż rezygnacja Prezesa Zarządu wynika z powodów osobistych.
  W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 kwietnia 2019 roku powołała Panią Agnieszkę Drzyżdżyk – dotychczasowego członka Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na wspólną 3 letnią kadencję.
  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agnieszka Drzyżdżyk nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Drzyżdżyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
  Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach i przebiegu pracy zawodowej Pani Agnieszki Drzyżdżyk zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.
  Ponadto, Spółka będąc 100% udziałowcem spółek zależnych zamierza powołać Panią Agnieszkę Drzyżdżyk na stanowisko Prezesa Zarządu spółek: Alumetal Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli oraz T+S sp. z o.o. z siedzibą w Kętach.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, godz. 19:13
  Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 i wypłaty dywidendy

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 43 916 655,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze) w następujący sposób:

  1. kwotę 43 862 155,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2018 rok oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 19 294 175,98 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł, czyli 4,08 zł (słownie: cztery złote osiem groszy) na każdą akcję Spółki,
  2. kwotę 54 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych zero groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2018 rok przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

  Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 roku.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wysokości i terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 • Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku
  Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019:
  – 21 marca 2019 r. – Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2018;
  – 16 maja 2019 r. – Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku zawierający kwartalną informację finansową;
  – 30 września 2019 r. – Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku;
  – 29 listopada 2019 r. – Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku zawierający kwartalną informację finansową.

  Zarząd Spółki oświadcza ponadto, że:
  - Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.
  - Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.
  - Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2018 oraz II kwartał roku obrotowego 2019.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.