2020

 • Raport bieżący nr 24/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 12 listopada 2020 r

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

   

  Zarząd Spółki Alumetal S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 listopada 2020 roku („NWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:


  1. IPO UNIPESSOAL LDA – 5.108.221 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 5.108.221 głosów na NWZ i stanowiących 45,43% głosów uczestniczących w NWZ i 32,99% ogólnej liczby głosów;
  2. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – 1.530.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.530.000 głosów na NWZ i stanowiących 13,61% głosów uczestniczących w NWZ i 9,88% ogólnej liczby głosów;
  3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.500.000 głosów na NWZ i stanowiących 13,34% głosów uczestniczących w NWZ i 9,69% ogólnej liczby głosów;
  4. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny – 988.675 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 988.675 głosów na NWZ i stanowiących 8,79% głosów uczestniczących w NWZ i 6,39% ogólnej liczby głosów;
  5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 925.305 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 925.305 głosów na NWZ i stanowiących 8,23% głosów uczestniczących w NWZ i 5,98% ogólnej liczby głosów.

 • Raport bieżący nr 23/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku
  Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu (Załącznik nr 1) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 12 listopada 2020 roku wraz z wynikami głosowań.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów. Na NWZ zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.

   

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 22/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ofercie od Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander S.A. (PTE Aviva) występującego w imieniu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander (OFE Aviva), że w związku z przeprowadzonymi w dniu 29 października 2020 roku transakcjami nabycia akcji Spółki, następnie rozliczonymi w dniu 2 listopada 2020 roku, dotychczas posiadany udział OFE Aviva w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej 10% i wynosi obecnie 10,045% ogólnej liczby głosów.

   

  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 21/2020 z dnia 28 października 2020 roku
  Zmiana adresu miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

   

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 16 października 2020 roku informuje, że zmienił się adres miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki zwołanego na dzień 12 listopada 2020 roku na godz. 10:00.

   

  NWZ odbędzie się w Warszawie (00-085) przy ul. Bielańskiej 12, w siedzibie Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska.

   

  Zmiana adresu miejsca odbycia NWZ Spółki podyktowana została otrzymaną informacją o niemożliwości jego odbycia w miejscu pierwotnie wskazanym z powodu wprowadzonych ograniczeń przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 (wyłączenie sal konferencyjnych hotelu z eksploatacji).

   

  Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że termin, godzina, porządek obrad NWZ oraz pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki nie uległy zmianie.


  Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 12 listopada 2020 roku.


  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 20/2020 z dnia 19 października 2020 roku
  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku.

  Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową podany raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku przypadał na 30 listopada 2020 roku.

  Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową został określony na 19 listopada 2020 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 19/2020 z dnia 16 października 2020 roku
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ.

  NWZ odbędzie się dnia 12 listopada 2020 roku o godz. 10:00 w hotelu The Westin Warsaw Al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa, sala: Boardroom.


  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dn 28 sierpnia 2020 r.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

  Zarząd Spółki Alumetal S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 roku („ZWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

  1. IPO UNIPESSOAL LDA – 5.108.221 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 5.108.221 głosów na ZWZ i stanowiących 45,67% głosów uczestniczących w ZWZ i 32,99% ogólnej liczby głosów;
  2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.500.000 głosów na ZWZ i stanowiących 13,41% głosów uczestniczących w ZWZ i 9,69% ogólnej liczby głosów;
  3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – 1.471.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.471.000 głosów na ZWZ i stanowiących 13,15% głosów uczestniczących w ZWZ i 9,50% ogólnej liczby głosów;
  4. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny – 988.675 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 988.675 głosów na ZWZ i stanowiących 8,84% głosów uczestniczących w ZWZ i 6,39% ogólnej liczby głosów;
  5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 925.305 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 925.305 głosów na ZWZ i stanowiących 8,27% głosów uczestniczących w ZWZ i 5,98% ogólnej liczby głosów.

 • Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku
  Powołanie Członka Rady Nadzorczej

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Michaela Pedersena na wspólną trzyletnią kadencję.

  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Michael Pedersen:
  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

  Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach i przebiegu pracy zawodowej Pana Michaela Pedersena zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku
  Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu (Załącznik nr 1) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku wraz z wynikami głosowań.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  Załączniki do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku
  Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28.08.2020 roku

  Podstawa prawna:

  art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 28 sierpnia 2020 roku, wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, przekazuje w załączeniu:

  1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2019, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 10 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2019, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 11 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  3. Ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2020 r., której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  4. Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2020 r., której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  5. Informację o braku Polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzoną przez Radę Nadzorczą spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2020 r. której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny wniosku Zarządu o podział zysku, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 13 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  7. Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 17 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  8. Opinię Rady Nadzorczej w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A., którą należy uznać za istotną w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 17 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  9. Uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie akceptacji przeprowadzenia skupu akcji własnych ALUMETAL S.A. w celu ich umorzenia, którą należy uznać za istotną w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 18 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
  10. Opinię Zarządu uzasadniającą nabycie akcji własnych przez ALUMETAL S.A., którą należy uznać za istotną w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 18 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.

  Ww. dokumenty zostały także zamieszczone w dniu 31 lipca 2020 roku na stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenia/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.08.2020 r.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku
  Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2020 roku do Spółki wpłynęło od IPO UNIPESSOAL LDA (wcześniej: IPO 30 FIZAN A/S) akcjonariusza Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz złożoną rezygnacją przez Pana Fransa Bijlhouwera z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, zgłoszenie kandydatury Pana Michaela Rohde Pedersena na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki wraz z życiorysem oraz oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie i spełnianiu kryteriów niezależności stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej.

  Zgłoszenie akcjonariusza, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności oraz życiorys kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu.

  Szczegółowa podstawa prawna: par 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 13/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

  ZWZ odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 roku o godz. 10:00 w Warszawie w hotelu The Westin Warsaw Al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa, sala: Boardroom.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku godz. 17:13
  Zwiększenie kapitału własnego spółki zależnej

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na podniesienie przez Alumetal S.A. kapitału własnego w spółce zależnej Alumetal Group Hungary Kft. z siedzibą w Komarom na Węgrzech w postaci tzw. wpłaty dodatkowej do kapitału w wysokości 1 850 mln HUF (równowartość około 23,5 mln zł).
  Zwiększenie kapitału własnego zostanie zrealizowane stopniowo w transzach w najbliższych miesiącach, jednak nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.

  Celem podniesienia kapitału własnego Alumetal Group Hungary Kft. jest wzmocnienie bilansu tej spółki oraz optymalizacja struktury finansowania w Grupie Alumetal. W rezultacie tej operacji koszty finansowe Grupy Alumetal ulegną obniżeniu oraz zmniejszy się wpływ różnic kursowych na jej wyniki finansowe.

 • Raport bieżący nr 11/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku
  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd ALUMETAL S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2020 roku do Spółki wpłynęła pisemna rezygnacja Pana Fransa Bijlhouwera z funkcji członka oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Powodem złożenia rezygnacji przez Pana Fransa Bijlhouwera jest przejście na emeryturę.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 10/2020 z dnia 6 lipca 2020 roku
  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku.
  Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe podany raportem bieżącym nr 1/2020 został określony na 30 września 2020 roku.
  Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe został określony na 27 sierpnia 2020 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 9/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku
  Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ofercie od Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander S.A. (PTE Aviva) występującego w imieniu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander (OFE Aviva), że w związku z przeprowadzoną w dniu 3 czerwca 2020 roku transakcją zbycia akcji Spółki, następnie rozliczoną w dniu 5 czerwca 2020 roku, dotychczas posiadany udział OFE Aviva w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się poniżej 10% i wynosi obecnie 9,83% ogólnej liczby głosów.

  Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 8/2020 z dnia 15 maja 2020 roku godz. 7:05
  Informacja o wpływie postojów produkcyjnych wśród klientów Grupy Alumetal na jej wyniki finansowe w II kwartale 2020 roku

  Podstawa prawna:

  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  W związku z utrzymującymi się przestojami w europejskim przemyśle motoryzacyjnym z powodu choroby COVID-19 oraz opóźnianiem restartu produkcji i/lub restartem produkcji na relatywnie niskim poziomie wśród klientów Grupy Alumetal, Zarząd ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach informuje, iż w oparciu o dokonane wstępne szacunki spodziewa się w II kwartale 2020 roku około 50% spadku wolumenu sprzedaży i przychodów Grupy oraz jeszcze bardziej znaczącego spadku zysku EBITDA i zysku netto w stosunku do II kwartału 2019 roku.

  Jednocześnie Zarząd informuje, że powyższe szacunki zostały dokonane w oparciu o najlepszą wiedzę Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu oraz podkreśla, że z powodu mało przewidywalnej sytuacji rynkowej nie jest obecnie w stanie jednoznacznie stwierdzić, kiedy sytuacja w europejskim przemyśle motoryzacyjnym i wyniki finansowe Grupy Alumetal ulegną znaczącej poprawie.

 • Raport bieżący nr 7/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku godz. 17:50
  Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2019

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 23 marca 2020 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 63 720 898,73 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:

  1. kwotę 43 806 965,19 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych dziewiętnaście groszy) na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości,
  2. kwotę 38 500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych zero groszy) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,
  3. kwotę 19 875 433,54 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.

  W związku z powyższym, Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o rozporządzeniu zyskiem netto za rok 2019 zgodnie z ww. wnioskiem Zarządu.

 • Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku godz. 19:07
  Informacja o postojach produkcyjnych w Grupie Alumetal spowodowanych przedłużającymi się przestojami w przemyśle motoryzacyjnym

  Podstawa prawna:

  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 18 marca 2020 roku, Zarząd ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach (dalej również „Spółka”) informuje, że wczoraj i dzisiaj otrzymał informacje o przedłużających się postojach produkcyjnych od kilku istotnych klientów Grupy Alumetal z przemysłu motoryzacyjnego.

  W konsekwencji tradycyjny, 2-4 dniowy przestój wielkanocny w większości zakładów Grupy będzie wydłużony do końca przyszłego tygodnia, co może mieć negatywny wpływ na uzyskiwane przez Grupę ALUMETAL w najbliższych tygodniach przychody ze sprzedaży oraz osiągane wyniki finansowe.

  Jednocześnie informujemy, że powyższy przestój produkcji nie wpływa negatywnie na potwierdzone dotychczas harmonogramy dostaw, gdyż uzgodnione wysyłki gotowych już produktów będą realizowane w sposób niezakłócony.

  Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, iż większość klientów Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu deklaruje wznowienie produkcji w kolejnych tygodniach kwietnia 2020 roku, niemniej jednak sytuacja, w związku z zaistniałą pandemią koronawirusa i dużą dynamiką zdarzeń, jest w tym zakresie ciągle niepewna.

 • Raport bieżący nr 5/2020 z dnia 23 marca 2020 roku godz. 19:15
  Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do swojej uchwały z dnia 16 marca 2020 roku, kiedy to biorąc pod uwagę rosnące zagrożenie pandemią koronawirusa i chorobą COVID-19, mającymi negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju
  i Europy, a także otoczenie gospodarcze Spółki, informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę
  w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej, a następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto ALUMETAL S.A., zawierającym rekomendację niewypłacania dywidendy za rok 2019, lecz utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto Grupy Alumetal osiągniętego w roku 2019 przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości.

  Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki wnosi o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 63 720 898,73 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:
  1) kwotę 43 806 965,19 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych dziewiętnaście groszy) na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości,
  2) kwotę 38 500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych zero groszy) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,
  3) kwotę 19 875 433,54 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.

  W przypadku kontynuacji niekorzystnego rozwoju wydarzeń związanych z dalszym rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemiologicznego, Zarząd Spółki będzie rekomendował dalsze pozostawienie w Spółce środków przekazanych na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w celu zabezpieczenia sytuacji finansowej Spółki.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 • Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 18 marca 2020 roku godz. 20:55
  Informacja o wpływie planowanych postojów w branży motoryzacyjnej na wyniki i perspektywy Grupy Alumetal

  Podstawa prawna:

  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 16 marca 2020 roku, Zarząd ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach (dalej również „Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2020 roku otrzymał od kilku klientów, w tym Volkswagen Group, komunikaty o czasowym wstrzymaniu działalności większości ich zakładów produkcyjnych w bieżącym lub kolejnych dwóch tygodniach. Powyższa sytuacja może mieć negatywny wpływ na uzyskiwane przez Grupę ALUMETAL w najbliższych miesiącach przychody ze sprzedaży oraz osiągane wyniki finansowe. Zarząd Spółki obecnie nie jest w stanie oszacować poziomu negatywnych skutków finansowych sytuacji występującej w przemyśle motoryzacyjnym w Europie.

  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu obserwujemy pierwsze negatywne symptomy związane z działaniami firm i państw w zakresie powstrzymania koronawirusa COVID-19 na perspektywę funkcjonowania zakładów produkcyjnych Grupy ALUMETAL, jakkolwiek w dalszym ciągu wszystkie zakłady kontynuują produkcję i realizują zawarte kontrakty produkcyjne zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.

  Mając na uwadze powyższe, w najbliższych tygodniach i miesiącach zamiarem Zarządu Spółki jest podejmowanie optymalnych decyzji handlowych i operacyjnych w celu zachowania pozycji rynkowej Spółki, pomimo przewidywanej trudnej sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym.

  O kolejnych zdarzeniach oraz uwarunkowaniach, istotnie wpływających na generowane wyniki finansowe, Spółka będzie komunikować w trybie kolejnych raportów bieżących.

 • Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 16 marca 2020 roku godz. 7:42
  Decyzja Zarządu ws. rekomendacji niewypłacania dywidendy z zysku za rok 2019 i utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy

  Podstawa prawna:

  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach (dalej również „Spółka”) w dniu 16 marca 2020 roku, biorąc pod uwagę rosnące zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem COVID-19, mające negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju i Europy, a także otoczenie gospodarcze Spółki, podjął uchwałę o zamiarze przedłożenia Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o podziale zysku netto Alumetal S.A., zawierającego rekomendację niewypłacania dywidendy za rok 2019, lecz utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto Grupy Alumetal osiągniętego w roku 2019 przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości. 

  Zarząd będzie jednocześnie rekomendował we wniosku pozostawienie tych środków w Spółce w przypadku kontynuacji niekorzystnego rozwoju wydarzeń w przyszłości. Powyższe działanie umożliwi zabezpieczenie sytuacji finansowej Spółki związanej z dalszym rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemiologicznego.

  W przypadku poprawy sytuacji gospodarczej w kraju i Europie oraz opanowania epidemii koronawirusa, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie upoważniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy zaliczkowej w późniejszym terminie w 2020 roku.

  Rekomendowana wysokość środków do przekazania na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy odpowiada deklarowanemu poziomowi dywidendy zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką dywidendową.

  Powyższe nie wyklucza również wykorzystania przedmiotowych środków przez Walne Zgromadzenie Alumetal S.A. do wypłaty dywidendy w przyszłych latach w trybie art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa COVID-19, aktualnie w jego ocenie nie wywiera silnego, bezpośredniego wpływu na działalność Grupy Alumetal. Należy mieć jednak na uwadze, że obecna niezwykle dynamicznie zmieniająca się sytuacja, w tym możliwe zmiany w otoczeniu prawno-regulacyjnym, powoduje, iż pomimo najdalej posuniętej staranności i podejmowania działań zapobiegawczych, na moment publikacji niniejszego Raportu, Zarząd nie jest w stanie przewidzieć dalszego rozwoju wydarzeń, a w konsekwencji wpływu pandemii na wyniki finansowe Spółki i perspektywy jej rozwoju.

  W przypadku pojawienia się nowych okoliczności i zdarzeń, które w ocenie Zarządu będą miały istotny wpływ na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Grupy Alumetal, Spółka będzie o tym niezwłocznie informować w kolejnych raportach bieżących.

 • Raport bieżący nr 2/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku godz. 17:39
  Informacja w sprawie uzyskania dotacji z funduszy UE przez spółkę zależną T+S sp. z o.o.

  Podstawa prawna:

  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rozstrzygnięciu konkursu „Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”, projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”), w ramach którego spółka zależna T+S Sp. z o.o. (dalej: Spółka zależna) złożyła wniosek o uzyskanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej. Projekt Spółki zależnej znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

  Celem projektu, który ma być realizowany w latach 2020-2022, jest opracowanie technologii przetworzenia odpadów poprodukcyjnych powstałych w procesie produkcji aluminiowych stopów odlewniczych. Spółka informuje, że w ramach powyższego projektu, Spółka zależna ma prawo do uzyskania dofinansowania w kwocie do 25 746 078,19 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy).

  Ze względu na badawczo-rozwojowy charakter projektu i jego etapowość, poniesione wydatki inwestycyjne oraz związane z nimi dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej mogą zostać urzeczywistnione w sposób częściowy w zależności od stopnia realizacji inwestycji.

  Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym wyraziła zgodę na realizację pierwszego i drugiego etapu inwestycji z łącznym limitem wydatków kwalifikowanych dla tej fazy projektu w wysokości 5 873 232,04 zł (słownie: pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote cztery grosze), które będą poniesione w latach 2020-2021. W zależności od uzyskanych efektów badań, władze Spółki będą podejmować dalsze decyzje odnośnie ewentualnej realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.

  Otrzymanie dofinansowania wymaga podpisania stosownej umowy. W umowie określone zostaną szczegółowe warunki wykorzystania i rozliczania uzyskanych środków finansowych.

 • Raport bieżący nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku
  Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

  • 23 marca 2020 roku – Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2019;
  • 14 maja 2020 roku – Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku zawierający kwartalną informację finansową;
  • 30 września 2020 roku – Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku;
  • 30 listopada 2020 roku – Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku zawierający kwartalną informację finansową.

  Zarząd Spółki oświadcza ponadto, że:
  Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka
  nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

  Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

  Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2019 oraz II kwartał roku obrotowego 2020.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.