Akcjonariat

2023-03-24
AML
0.37%
82.00 zł
Zobacz notowania
  Liczba Akcji % głosów na WZ

IPO 30 Unipessoal LDA

5.108.221

32,67

Allianz Polska OFE, Allianz Polska Dobrowolny FE, Drugi Allianz Polska OFE**

2.151.350

13,76

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

1.140.650

7,30

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny

956.216

6,12

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"

925.305

5,92

Krzysztof Błasiak

430.467

2,75

Szymon Adamczyk

295.099

1,89

Przemysław Grzybek

186.951

1,20

Agnieszka Drzyżdżyk

27.580

 0,18

Pozostali

4.412.448

28,21

Razem 15.634.287 100,00

*Akcjonariusze powyżej 5% ustaleni zgodnie z treścią zawiadomień na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  

**zgodnie z zawiadomieniem PTE Allianz Polska S.A. otrzymanym dnia 5 stycznia 2023 roku, który po połączeniu w dniu 30 grudnia 2022 roku z Aviva PTE Aviva Santander S.A. zarządza Allianz Polska OFE, Allianz Polska Dobrowolnym FE i Drugim Allianz Polska OFE (przed zmianą nazwy Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander). Wg wiedzy Spółki Drugi Allianz Polska OFE posiada samodzielnie powyżej 5% udziału w jej głosach.