2021

2021
 • Raport bieżący nr 13/2021 z dnia 26 marca 2021 roku
  Informacja o transakcjach objęcia warrantów subskrypcyjnych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:

  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 marca 2021 roku Spółka otrzymała powiadomienia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii F w ramach Programu Motywacyjnego przez:

  • Panią Agnieszkę Drzyżdżyk – Prezesa Zarządu dot. objęcia 10 577 warrantów subskrypcyjnych serii F,
  • Pana Krzysztofa Błasiaka – Wiceprezesa Zarządu dot. objęcia 8 256 warrantów subskrypcyjnych serii F,
  • Pana Przemysława Grzybka – Członka Zarządu dot. objęcia 6 966 warrantów subskrypcyjnych serii F,

  sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

   

  Powiadomienia Członków Zarządu oraz Zmiana Powiadomienia Wiceprezesa Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 • Raport bieżący nr 12/2021 z dnia 25 marca 2021 roku
  Wydanie akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym w związku z zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych 97 180 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku („Program Motywacyjny III”), w związku z art. 451 §2 oraz 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9 718,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście 00/100).

  Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 557 667,30 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 30/100) i dzieli się na
  15 576 673 akcji zwykłych na okaziciela w tym:

  • 9 800 570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 1 507 440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 3 769 430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 100 513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  • 97 180 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

  Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 15 576 673 (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy).

  Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 87 158,40 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 40/100).

  Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki złoży odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §5 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 11/2021 z dnia 24 marca 2021 roku godz. 18:52
  Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego III na lata 2018 - 2020

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu przez Osoby Uprawnione 51 598 szt. (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii F („Warranty”) uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii I („Akcje Motywacyjne”).

  Objęcie Warrantów jest wynikiem spełnienia się warunku dotyczącego osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w roku 2020 poziomu o 5 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG w 2020, co zostało potwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

  Warranty zostały wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020, realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku („Program Motywacyjny III”), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 48/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku oraz nr 25/2018 z dnia 3 października 2018 roku, jak również w raportach okresowych.

  Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, Członkowie Zarządu Spółki objęli łącznie 25 799 szt. Warrantów, a menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 25 799 szt. Warrantów.

  Spółka informuje, iż Warranty zostały objęte nieodpłatnie, a emisja prowadzona jest w formie zdematerializowanej tj. prawa płynące z Warrantów powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

  Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2022 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 • Raport bieżący nr 10/2021 z dnia 23 marca 2021 roku
  Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G Spółki

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 18 marca 2021 roku oraz nr 9/2021 z dnia 23 marca 2021 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał komunikat w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 97.180 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych kodem ISIN PLALMTL00023. Datą rejestracji akcji serii G w KDPW będzie 25 marca 2021 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  §17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 9/2021 z dnia 23 marca 2021 roku
  Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu giełdowego

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o Uchwale Nr 307/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 23 marca 2021 roku dotyczącej dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALUMETAL S.A. („Uchwała”).

  W Uchwale Zarząd GPW postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 97.180 akcji (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALUMETAL S.A. („Akcje serii G”) z dniem 25 marca 2021 roku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 25 marca 2021 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLALMTL00023.

  O Oświadczeniu KDPW dotyczącym warunkowej rejestracji w KDPW Akcji serii G Emitent poinformował raportem bieżącym nr 7/2021 z dnia 18 marca 2021 roku.

  Szczegółowa podstawa prawna:

  § 17 ust. 1 pkt 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 8/2021 z dnia 23 marca 2021 roku godz. 15:03
  Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020 i wypłaty dywidendy

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz następnie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 32.706.592,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45.483.885,16 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy) w następujący sposób:

  1. kwotę 32.663.292,75 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2020 rok oraz część kapitału zapasowego Spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 12.820.592,41 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 45.483.885,16  zł, czyli 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki,
  2. kwotę 43.300,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

  Zarząd zawnioskował o ustalenie dnia dywidendy na dzień 8 czerwca 2021 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2021 roku.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wysokości i terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

   

 • Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 18 marca 2021 roku
  Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii G

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 16 marca 2021 roku Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr 449/2021, zgodnie z którym postanowiono zarejestrować w KDPW 97.180 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALUMETAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Motywacyjne”), emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku następnie zmienionej Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku, oraz oznaczyć je kodem PLALMTL00023, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany - Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLALMTL00023. Zarejestrowanie Akcji Motywacyjnych w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW w/w decyzji GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku, godz. 17:47
  Informacja o przewidywanych ponadprzeciętnych wynikach skonsolidowanych w I kwartale 2021 roku

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że po przeprowadzeniu wewnętrznych analiz związanych z szacowaniem bieżących wyników finansowych Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. („Grupa Alumetal”) przewiduje osiągnięcie w I kwartale 2021 roku ponadprzeciętnych skonsolidowanych wyników finansowych:
  a) ilości sprzedaży na poziomie około 60 tys. ton, co oznacza wzrost o około 30% w stosunku do I kwartału 2020 roku,
  b) przychodów ze sprzedaży o około 60% większych rok do roku,
  c) zysku EBITDA ponad dwukrotnie większego oraz raportowanego i znormalizowanego zysku netto około trzykrotnie większego niż w I kwartale 2020 roku.

  W ocenie Zarządu, pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Alumetal w I kwartale 2021 roku mają przede wszystkim następujące czynniki:

  • wzrost zapotrzebowania na produkty Grupy Alumetal i w konsekwencji zwiększenie udziału w rynku europejskim,
  • wzrost stopnia wykorzystania przez Grupę Alumetal posiadanych zdolności produkcyjnych do około 90% i oddanie do eksploatacji w ostatnich miesiącach nowej, efektywnej kosztowo linii produkcyjnej w zakładzie w Kętach,
  • ukształtowanie się na rynku europejskim w ostatnich miesiącach korzystnej relacji pomiędzy cenami sprzedaży stopów aluminiowych a cenami zakupu aluminiowych surowców złomowych.

  Jednocześnie Zarząd informuje, że powyższe szacunki zostały dokonane w oparciu o najlepszą wiedzę Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Emitent poda ostateczne wyniki finansowe w raporcie okresowym Spółki za I kwartał 2021 roku, którego publikacja jest planowana na 17 maja 2021 roku.

 • Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku
  Informacja o transakcjach objęcia akcji Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
   
  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 22 lutego 2021 roku otrzymała powiadomienia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach Programu Motywacyjnego przez:
  • Panią Agnieszkę Drzyżdżyk – Prezesa Zarządu,
  • Pana Krzysztofa Błasiaka – Wiceprezesa Zarządu,
  • Pana Przemysława Grzybka – Członka Zarządu,
  • Pana Szymona Adamczyka – Członka Rady Nadzorczej,
  sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
   
  Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.
   

 • Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku godz. 15:44
  Informacja o otrzymaniu oświadczeń o objęciu akcji

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu akcji wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020, realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku („Program Motywacyjny III”), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 48/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku oraz nr 25/2018 z dnia 3 października 2018 roku, jak również w raportach okresowych.

  Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, osoby uprawnione („Uprawnieni”) w ramach Programu Motywacyjnego III objęły łącznie 97 180 akcji serii G wyemitowanych w zamian za 97 180 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii D („Akcje Motywacyjne”). Spółka informuje, iż wszystkie Akcje Motywacyjne są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), a ich emisja odbywać się będzie w formie zdematerializowanej w oparciu o art. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. prawa płynące z Akcji Motywacyjnych powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
  Cena emisyjna jednej akcji wyniosła 41,60 zł, co oznacza, że z tytułu wpłat za objęcie Akcji Motywacyjnych przez Uprawnionych wpłynęło do Spółki 4 042 688,00 zł powodując wzrost kapitałów własnych Emitenta.

  W związku z powyższym, objętych zostało 94,17% akcji serii G w wyniku realizacji praw z 97 180 warrantów subskrypcyjnych serii D z łącznie 103 196 warrantów tej serii przyznanych przez Radę Nadzorczą Uprawnionym, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 15/2019. Pozostałe 5,83% czyli 6 016 sztuk akcji serii G, może zostać objętych przez Uprawnionych w następnym terminie wyznaczonym na ich objęcie, który zostanie ogłoszony zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego III przez Zarząd Spółki nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

  Emitent informuje dodatkowo, iż w momencie zapisania Akcji Motywacyjnych na rachunkach papierów wartościowych Uprawnionych zmianie ulegnie wysokość kapitału zakładowego Spółki, który wynosić będzie 1 557 667,30 zł (słownie: jeden milion, pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy) i dzielić się będzie na 15 576 673 akcje zwykłe na okaziciela w tym:
  • 9 800 570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 1 507 440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 3 769 430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 100 513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  • 97 180 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

  Wobec powyższego zmianie ulegnie również ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 15 479 493 na 15 576 673.

  Stosownie do postanowień Programu Motywacyjnego, Spółka niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o rejestrację Akcji Motywacyjnych oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.

 • Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku
  Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

  Podstawa prawna:
  art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

  – 22 marca 2021 roku – Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2020;
  – 17 maja 2021 roku – Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku zawierający kwartalną informację finansową;
  – 30 września 2021 roku – Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku;
  – 29 listopada 2021 roku – Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku zawierający kwartalną informację finansową.

  Zarząd Spółki oświadcza ponadto, że:
  Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.
  Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.
  Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020 oraz II kwartał roku obrotowego 2021.
  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku godz. 17:13
  Decyzja o realizacji projektu Rozbudowa wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych oraz informacja o uzyskaniu pomocy publicznej

  Podstawa prawna:

  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


  Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała realizację przedsięwzięcia Rozbudowa wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych w Nowej Soli i wyraziła zgodę na poniesienie przez spółkę zależną Alumetal Poland sp. z o.o. (dalej: spółka zależna) wydatków inwestycyjnych w wysokości 78 000 000 zł na zasadach i warunkach uzgodnionych przez Zarząd Alumetal Poland sp. z o.o.
  Projekt zakłada rozbudowę zdolności produkcyjnych zakładu w Nowej Soli w zakresie automatycznego przygotowywania surowców złomowych, a jego celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej Grupy Alumetal. Zasadnicza faza inwestycji ma być realizowana w latach 2021-2022 i będzie finansowana ze środków własnych spółki zależnej.
  Ponadto Spółka informuje, że również w dniu dzisiejszym, spółka zależna Alumetal Poland sp. z o.o. otrzymała decyzję od Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o udzieleniu wsparcia na realizację w/w przedsięwzięcia w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości do 35% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.
  Spółka informuje, że w świetle decyzji o wsparciu minimalny wymagany poziom wydatków inwestycyjnych wynosi 78 000 000 zł, a maksymalny poziom wydatków do którego przysługuje wsparcie to 101 400 000 zł. Wydatki te mogą być zrealizowane w latach 2021-2025, a z tytułu ich poniesienia spółka zależna ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji w kwotach od 27 300 000 zł w przypadku poniesienia wydatków na minimalnym poziomie do 35 490 000 zł w przypadku poniesienia wydatków na poziomie maksymalnym. 

 • Raport bieżący nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku
  Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


  Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w dniu dzisiejszym powziął informację, iż dnia 14 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) dokonał rejestracji:
  a) podwyższenia wartości nominalnej warunkowego kapitału zakładowego związanego z podjęciem w dniu 12 listopada 2020 roku uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego IV, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu,
  b) zmiany w Statucie Spółki przyjętej uchwałą nr 3 NWZ polegającej na zmianie treści § 5a.

  Nowa nominalna wartość warunkowego kapitału zakładowego wynosi obecnie 96.876,40 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy).

  Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych IV posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2020 r.
  Sąd postanowił o dołączeniu do akt rejestrowych Spółki tekstu jednolitego Statutu, który został przyjęty w dniu 12 listopada 2020 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  O powyższych zmianach i uchwałach podjętych w dniu 12 listopada 2020 roku na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumetal S.A., Spółka poinformowała dnia 12 listopada 2020 roku raportem bieżącym nr 23/2020 (Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.).
  W załączeniu Spółka przekazuje wykaz zmian w Statucie i przyjęty tekst jednolity Statutu.


  Szczegółowa podstawa prawna:
  § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.